Технологія меблевих виробів для спеціальності «Дизайн»

Загальна інформація про дисципліну


Курс «Технологія меблевих виробів»читається для студентів спеціальності «Дизайн»

Мета вивчення дисципліни – закріплення теоретичних знань із спеціальних фахових предметів навчального плану та оволодівання навиками практичної діяльності для творчого вирішення виробничих завдань з використанням передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

Мета курсу – дати знання про технологію виготовлення меблевих виробів з деревини та деревинних матеріалів, характеристику основних матеріалів меблевого виробництва, комплексне і економне використання матеріалів, світові досягнення у галузі меблевого виробництва та сучасного обладнання, світові тенденції меблевого розвитку та перспективи меблевої промисловості України.

Задача вивчення дисципліни “Технологія меблевих виробів” згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) та рекомендацій Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS), полягає у тому, що бакалавр повинен бути підготовлений для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області створення і впровадження нових конструкцій та технологій у меблевому виробництві.

Загалом визначальним критерієм підготовки бакалаврів в рамках Болонського процесу є: якість підготовки, відповідність європейському ринку праці, мобільність, посилення конкурентоспроможності для продовження навчання на теренах Європи.


Знання та вміння

В наслідок вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • Технологію виготовлення корпусних, ґратчастих, м’яких, плетених та гнутих меблевих виробів;
 • Характеристику основних матеріалів меблевого виробництва;
 • Світові досягнення у розробці як меблевих матеріалів так і меблевих виробів;
 • Перспективи розвитку меблевого виробництва в Україні;
 • Меблеву промисловість провідних світових країн.

вміти:

 • Вільно володіти професійною термінологією;
 • Розробити інтер’єр приміщення та конструкцію меблевих виробів;
 • Розрахувати основні та допоміжні матеріали меблевого виробництва;
 • Розробити технологічний процес виробництва;
 • Спрогнозувати можливі перспективні напрями у виробництві меблів;
 • Користуватися інформацію з інтернет-сайтів;
 • Користуватися потрібною довідковою нормативно-технологічною літературою.

Методичні вказівки для викладання дисципліни:

 1. Кшивецький Б.Я.Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія меблевих виробів». Львів – 2004. – 84 с.
 2. І.Г. Войтович Лабораторний практикум з дисципліни «Основи технології виробів з деревини» /А.С. Кушпіт, Н.Ф. Чопенко, Б.Я. Кшивецький, В.О. Маєвський, О.В. Яріш, С.А. Грицак. Львів. РВВ НЛТУ України, 2008 – 125 с
 3. Кшивецький Б.Я. Методичний посібник з курсового та дипломного проектування для розрахунку матеріалів у виробництві меблевих виробів з дисципліни «Технологія меблевих виробів» / В.Р. Солонинка // Львів. РВВ НЛТУ України, 2009. – 107 с
  (Частина 1 httpss://drive.google.com/file/d/0B_tVDDs5Uo0LYTlBRUt5VktQTWs/edit?usp=sharing
  частина 2  httpss://drive.google.com/file/d/0B_tVDDs5Uo0LMUhLUDVoVmZIbEU/edit?usp=sharing)

Рекомендована література

Базова

 1. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.
 2. Буглай Б.М. Гончаров Н.А. “Технология изделий из древесины” – М.: Лесная променость,1987. – 406 с.
 3. Бартасевич А.А. Технология производства мебели. – Мн.: Выш. шк., 2001. – 287 с.
 4. Бухтіяров В.П. Справочник мебельщика. – М.: Лесная пром-сть, 1985. – 360 с.
 5. Бобиков П.Л. Конструирование столярно-мебельных изделий. – М.: Лесн. пром-сть, 1985. – 230 с.
 6. Буглай Б.М. Технология изделий из древесины. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 528 с.
 7. Вінтонів І.С., Сопушинський І.М., Тайшінгер А. Деревинознавство: навч. посібн. – Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.
 8. Гайда С.В.Матеріали для виготовлення виробів з деревини: навч. пос. – Л.: “ВМС”, 2000. – 160 с.
 9. Гайда С.В.Раціональне конструювання виробів з деревини: навч.-мет. пос. – Л.: “ВМС”, 2001.- 93 с.
 10. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби: навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – Ч.1. – 387 с.
 11. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Гратчасті та м’які вироби: навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2011. – Ч.2. –482 с.
 12. Дячун 3. Й. Основи взаємозамінюваності конструювання меблів. – Львів: Афіша, 2002 – 134 с
 13. Костриков П.В. Производство гнутоклееной мебели. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 221 с.
 14. Тарасенко В.М. Конструирование и производство плетеной мебели. М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 220 с
 15. І.Г. Войтович«Основи технології виробів з деревини». Львів – 2004. – 222 с.
 16. Заяць І.М. “Технологія виробів з деревини”. Львів – 1999 221 с.(100)

Допоміжна

 1. Кійко О.А, Якуба М.М., Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант., 2010. – 260 с.
 2. Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 3. Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.
 4. Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”, „Фабрика мебели”, “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura” “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.
 5. Газети „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, „Стружка”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”, “Woodworking News” та ін.
 6. Каталоги міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Xylexpo”, “ZOW” “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna” та ін.

Інформаційніресурси

 1. ACIMALL: Італійська асоціація виробників деревообробного обладнання та інструменту // The Italian Manufacturers Association Woodworking Machinery and Tool https://www.acimall.com
 2. VDMA-FV HOLZ: Некомерційне об’єднання, що представляє інтереси галузевих верстатобудівних підприємств Німеччини на загальнофедеральному і на міжнародному рівні // Non-profit association that represents the interests of the industrial machine tool enterprises in Germany at the federal and international level. www.wood.vdma.org
 3. AFEMMA: Асоціація виробників деревообробного обладнання, інструменту і виробів з деревини Іспанії // Spanish Association of Woodworking Machinery, Tools. Equipment and Products Manufacturers. https://www.afemma.com.
 4. DEREVO.info – інформаційний портал деревообробної галузі. www.derevo.info.
 5. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Науково-технічний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресуру: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua .

{tab= Програма дисципліни}

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕМА 1. Вступ. Структура технологічного процесу. Класифікація меблевих виробів. Предмет та завдання дисципліни. Зміст і зв’язки з іншими дисциплінами. Етапи технологічного процесу, технологічні операції. Класифікація меблевих виробів за призначенням та технологічним процесом їх виготовлення. Екологічні вимоги до меблевих виробів.

ТЕМА 2. Конструкційні матеріали меблевих виробів. Матеріали, які використовуються у меблевому виробництві, поділ матеріалів на основні та допоміжні. Сучасні конструкційні матеріали та комплектуючі меблевого виробництва.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ТЕМА 3. Розкрій матеріалів. Схеми розкрою пиломатеріалів. Карти розкрою. Етапи технологічного процесу – сушіння та розкрій. Основна мета процесу сушіння та методи сушіння деревних матеріалів. Розкрій деревини, плитних, листових та рулонних матеріалів. Утилізація відходів.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ТЕМА 4. Первинна машинна обробка заготовок. Бази та базування. Створення базових поверхонь, обробка заготовок в розмір. Калібрування плитних матеріалів. Вплив різних факторів на точність обробки. Обладнання та продуктивність верстатів.

ТЕМА 5. Припуски на механічну обробку. Норма припусків. Розрахунок норм витрат основних і допоміжних матеріалів на виріб. Баланс відходів. Раціональне використання матеріалів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

ТЕМА 6. Види склеювання та їх призначення. Теоретичні основи склеювання. Способи нанесення клею. Інтенсифікація процесів склеювання. Технологія склеювання брусків за довжиною, шириною і товщиною. Обладнання, та продуктивність. Екологічнобезпечні клеї та технології у меблевому виробництві.

ТЕМА 7. Личкування. Підготовка основи і личківок. Личкування пластей щитових заготовок. Каширування, ламінування. Обладнання та продуктивність. Утилізація відходів.

ТЕМА 8. Технологія личкування крайок щитових і брускових заготовок. Личкування криволінійних і профільних поверхонь. Підготовка основи і личаківок. Обладнання та продуктивність.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V

ТЕМА 9. Вторинна механічна обробка. Послідовність вторинної механічної обробки. Формування шипів та провушин. Обладнання та продуктивність.

ТЕМА 10. Формування гнізд та отворів. Фрезерування. Обладнання, продуктивність.

ТЕМА 11. Зачищення поверхонь після механічної обробки. Обладнання, продуктивність. Екологічні норми під час абразивного оброблення.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ

ТЕМА 12. Способи отримання деталей криволінійних форм. Виготовлення деталей випилюванням та гнуттям. Обладнання, продуктивність.

ТЕМА 13. Технологія виготовлення плоских і криволінійних деталей з одночасним склеюванням. Виготовлення деталей гнуттям та плетінням. Обладнання та продуктивність. Світові тенденції новітніх екологічно-безпечних технологій.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІ

ТЕМА 14. Технологія виготовлення корпусних виробів з ламінованих плит та МДФ.Обладнання, продуктивність та організація робочого місця.

ТЕМА 15. Технологія виготовлення м’яких меблевих виробів. Обладнання та продуктивність. Екологічні вимоги до м’яких меблевих виробів.

ТЕМА 16. Технологія виготовлення ґратчастих меблевих виробів. Обладнання, продуктивність.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІІ

ТЕМА 17. Складання виробів. Конвеєризація складання виробів.

ТЕМА 18. Підготовка виробництва. Послідовність підготовки виробництва.

ТЕМА 19. Розрахунок норм часу, обладнання та площ цеху.

Примітка – курсивом відзначені питання екологічної компоненти у лекційному курсі.

{tab= Питання на  іспит}

ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  ІСПИТ

 1. Охарактеризуйте виробничий та технологічний процеси  меблевого виробництва.
 2. Проаналізуйте припуски на механічну обробку у брускових заготовках.
 3. Проаналізуйте конструкційні деревинні матеріали виходячи з екологічних аспектів сучасного меблевого виробництва.
 4. Охарактеризуйте етапи технологічного процесу у меблевому виробництві згідно структурної схеми.
 5. Проаналізуйте допуски та посадки у меблевому виробництві.
 6. Проаналізуйте основі та допоміжні матеріали меблевого виробництва.
 7. Охарактеризуйте технологічні операції меблевого виробництва. Проходи, переходи та установи.
 8. Проаналізуйте клейові з‘єднання, що використовуються у меблевому виробництві, їх екологічність.
 9. Проаналізуйте типи виробництв та здійсніть їх порівняльну характеристику.
 10. Охарактеризуйте фактори, які впливають на точність обробки у меблевому виробництві.
 11. Проаналізуйте  конструкторську та технологічну взаємозамінність у меблевому виробництві.
 12. Проаналізуйте фактори, які впливають на розкрій пиломатеріалів.
 13. Проаналізуйте  технологічний процес меблевого виробництва.
 14. Охарактеризуйте схеми розкроювання пиломатеріалів на заготовки.
 15. Проаналізуйте етапи технологічного процесу у меблевому виробництві, що можуть мінятися місцями.
 16. Проаналізуйте плитні матеріали, які використовуються у виробництві меблів та порівняйте їх з масивною деревиною.
 17. Охарактеризуйте розкрій пиломатеріалів на заготовки враховуючи відсоток корисного виходу.
 18. Проаналізуйте сучасний стан меблевого виробництва в Україні.
 19. Проаналізуйте столярні з’єднання, що використовуються у меблевому виробництві.
 20. Охарактеризуйте розкрій пиломатеріалів на криволінійні заготовки.
 21. Проаналізуйте основні та допоміжні листові  матеріали, що використовуються у виробництві меблів.
 22. Проаналізуйте розбірні з‘єднання, що використовуються у меблевому виробництві.
 23. Проаналізуйте матеріали, що використовуються для виготовлення м’яких меблевих виробів.
 24. Охарактеризуйте фактори, які впливають на розкрій матеріалів, що використовуються у виробництві меблевих виробів.
 25. Охарактеризуйте параметри шорсткості поверхонь деталей у меблевому виробництві.
 26. Проаналізуйте універсальні вимірювальні прилади, що використовуються у меблевому виробництві.
 27. Охарактеризуйте  всі типи з’єднань, що використовуються у меблевому виробництві.
 28. Проаналізуйте методи вимірювань, які використовуються у меблевому виробництві.
 29. Охарактеризуйте методи визначення параметрів шорсткості.
 30. Охарактеризуйте коефіцієнт корисного виходу для заготовок, що отримані з пиломатеріалів та плитних матеріалів.
 31. Охарактеризуйте контрольні-вимірювальні прилади меблевого виробництва.
 32. Охарактеризуйте технологічні потоки меблевих виробництв.
 33. Охарактеризуйте схеми розкроювання пиломатеріалів на чорнові меблеві заготовки виходячи з відсотку корисного входу заготовок.
 34. Охарактеризуйте заходи щодо раціонального використання матеріалів у меблевому виробництві.
 35. Охарактеризувати технологічний процес поздовжнього і поперечного розкроювання пиломатеріалів на прямолінійні заготовки.
 36. Проаналізуйте плитні та листові матеріали, що використовуються у меблевому виробництві.
 37. Охарактеризуйте заходи щодо раціонального використання конструкційних матеріалів у меблевому виробництві.
 38. Що таке припуск і з яких елементів він складається?
 39. Охарактеризуйте чорнові та чистові бази у меблевих заготовках.
 40. Охарактеризуйте обладнання для створення чистових баз у брускових заготовках. Продуктивність.
 41. Охарактеризуйте можливі варіанти обробки чорнових заготовок у меблевому виробництві.
 42. Охарактеризуйте обладнання для обробки чорнових заготовок за товщиною та шириною, що використовується  у меблевому виробництві.
 43. Охарактеризуйте чорнові і чистові бази у меблевому виробництві.
 44. Охарактеризуйте типи виробництв.
 45. Охарактеризуйте карти для розкрою плитних матеріалів.
 46. Охарактеризуйте  бази, що використовуються у меблевому виробництві.
 47. Охарактеризуйте технологічний процес калібрування плитних заготовок.
 48. Охарактеризуйте технологічний процес оброблення чорнових заготовок за товщиною і шириною. Продуктивність.
 49. Проаналізуйте технологічний процес розкроювання плитних матеріалів на заготовки. Продуктивність.
 50. Проаналізуйте припуски на механічну обробку  і елементи з яких він складається.
 51. Проаналізуйте технологічні операції при первинному механічному обробленні чорнових заготовок.
 52. Проаналізуйте технологічні операцій, що використовуються у меблевому виробництві.
 53. Охарактеризуйте технологічні параметри личкування щитових заготовок.
 54. Охарактеризуйте технологічний процес зрощування заготовок  в розмір за довжиною, шириною та товщиною.
 55. Проаналізуйте технологічний процес личкування щитових заготовок струганим шпоном.
 56. Охарактеризуйте інтенсифікацію технологічного процесу склеювання та личкування.
 57. Проаналізуйте технологічний процес личкування щитових заготовок синтетичними плівковими матеріалами.
 58. Охарактеризуйте синтетичні клейові матеріали, що використовуються у  меблевому виробництві.
 59. Охарактеризуйте підготовку основи плитних матеріалів до личкування.
 60. Проаналізуйте метод личкування-каширування плитних матеріалів.
 61. Охарактеризуйте технологію підготовки личківок до склеювання.
 62. Охарактеризуйте вади, які виникають при склеюванні деревини та деревинних матеріалів.
 63. Проаналізуйте технологічний процес личкування метод ламінуванням.
 64. Проаналізуйте способи личкування профільних поверхонь у меблевому виробництві.
 65. Проаналізуйте вади, які можуть утворюватись  при личкуванні плитних матеріалів.
 66. Охарактеризувати заходи, що запобігають уникнення дефектів при склеювання та личкуванні.
 67. Проаналізуйте технологічний процес личкування крайок криволінійної форми у меблевому виробництві.
 68. Охарактеризувати технологічний процес підготовки личківок із натурального шпону до личкування.
 69. Проаналізуйте технологічні операції, які необхідно здійснити для  формування деталей в розмір за товщиною та шириною.
 70. Охарактеризуйте режими склеювання брускових заготовок.
 71. Охарактеризуйте методи нанесення клею, які використовуються у меблевому виробництві для.
 72. Проаналізуйте личкувальні матеріали меблевого виробництва.
 73. Охарактеризуйте  технологічний процес для склеювання брускових деталей за шириною та товщиною.
 74. Охарактеризуйте послідовність вторинної механічної обробки чистових брускових заготовок.
 75. Проаналізуйте  технологічний процес  виготовлення криволінійних заготовок  із масивної деревини за допомогою пропилювання.
 76. Охарактеризуйте технологічну операцію формування шипів та провушин у брускових заготовках.
 77. Проаналізуйте технологічний процес формування отворів та гнізд у брускових та щитових меблевих заготовках.
 78. Охарактеризуйте технологічну операцію зачистки поверхонь деталей у меблевому виробництві методом шліфування.
 79. Охарактеризуйте послідовність складання технологічного маршруту виготовлення меблевих виробів з брускових  та щитових деталей.
 80. Охарактеризуйте технологічну операцію фрезеруванням  меблевих заготовок.
 81. Проаналізуйте види робіт, які можна виконувати на фрезерних верстатах.
 82. Проаналізуйте технологію фрезерування криволінійних поверхонь.
 83. Охарактеризуйте якість поверхні, що піддається опорядженню.
 84. Охарактеризуйте методи отримання криволінійних заготовок.
 85. Охарактеризуйте технологічну операцію формування шипів та провушин у меблевих заготовках.
 86. Проаналізуйте технологію та обладнання для обробки щитових заготовок.
 87. Охарактеризуйте послідовність формування брускових деталі із чорнових меблевих заготовок.
 88. Проаналізуйте  технологічний процес складання деталей у вузли, а вузли  у меблеві вироби.
 89. Проаналізуйте технологічний процес личкування крайок у меблевих щитах натуральними та синтетичними личкувальними матеріалами.
 90. Охарактеризуйте причини виникнення браку при зачищенні меблевих деталей в залежності способу зачистки та матеріалу, що використовується.
 91. Охарактеризуйте  заходи, що запобігають уникнення дефектів при личкуванні.
 92. Охарактеризуйте технологічний процес підготовки заготовок  до гнуття.
 93. Охарактеризуйте технологічний процес зачищення поверхонь меблевих деталей методом циклювання та порівняйте його із фрезерування та шліфуванням. Переваги та недоліки.
 94. Охарактеризуйте технологічний процес зачистки поверхні методом термопрокочування.
 95. Проаналізуйте послідовність вторинної механічної обробки щитових заготовок у меблевому виробництві.
 96. Охарактеризуйте технологічний процес виготовлення корпусних меблевих виробів з ДСП личкованої натуральним шпоном, ламінованої плити, масиву та МДФ.
 97. Охарактеризуйте технологічний процес виготовлення плетених меблевих виробів.
 98. Охарактеризуйте технологічний процес виготовлення градчастих меблевих виробів.
 99. Охарактеризуйте технологічний процес виготовлення корпусних меблевих виробів з масивної деревини.
 100. Охарактеризуйте технологічний процес виготовлення м’яких меблевих виробів.
 101. Охарактеризуйте технологічний процес виготовлення дитячих меблевих виробів.
 102. Охарактеризуйте технологічний процес виготовлення металевих меблевих виробів.

{/tabs}