Історія кафедри

Кафедра технологій меблів виробів з деревини

Історична довідка

Кафедру технології меблів та виробів з деревини було засновано у 1946 р. Вона стала одним з основних технологічних підрозділів факультету механічної технології деревини, які готували інженерів за спеціальністю «Технологія деревообробки». Внаслідок неодноразових реорганізацій кафедра мала такі назви: у 1946–1947 рр. — «Механічної обробки деревини», протягом 1947–1953 рр. — «Столярно-механічних та фанерних виробництв», упродовж 1953–1970 рр. — «Проектування деревообробних виробництв», з 1970 до 2011 р. — «Технології виробів з деревини». З 2011 р. вона називається «Кафедра технології меблів та виробів з деревини».

Завідувачами кафедри були: С. М. Тімонен (1946–1947), О. І. Янсон (1947–1975), В. Ф. Качан (1975–1986), І. М. Заяць (1975–1986), Я. П. Бугаєнко (1986–1991), С. І. Грицишин (1991–1996), І. Г. Войтович (1996–2000). З 2000 року і по даний часі цей підрозділ очолює д. т. н., професор О. А. Кійко.

kl-1Сьогодні навчально-виховний процес на кафедрі ведуть 10 висококваліфікованих викладачів, з них 3 доктори технічних наук, 5 доцентів та кандидатів технічних наук.

На кафедрі є належно оснащена навчально-лабораторна база:

 • спеціалізовані лабораторії для виконання лабораторних робіт та проведення науково-дослідної роботи студентів;
 • навчальна майстерня, де студенти отримують необхідні практичні навички;
 • науково-дослідні лабораторії для проведення наукових досліджень  студентами, магістрами, аспірантами та викладачами кафедри.

Кафедра технології меблів та виробів з деревини є однією з випускових кафедр інституту деревообробних технологій і дизайну.

Вона здійснює підготовку бакалаврів (перший освітній рівень) та магістрів (другий освітній рівень) за спеціальністю 187 «Деревообробні та меблеві технології» віднесеною до галузі знань 18 «Виробництво та технології».

На всіх етапах своєї діяльності кафедра працювала і продовжує працювати над   розробленням науково-технічних проблем у різних галузях деревооброблення та удосконаленням навчального процесу для студентів інститутів:

 • деревообробних технологій і дизайну;
 • інженерної механіки, автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технології;
 • екологічної економіки і менеджменту.

Основні дисципліни, які викладаються:

 • «Конструювання виробів з деревини»;
 • «Технологія виробів з деревини»;
 • «Технологія меблевих виробів»;
 • «Технологія м’яких меблевих виробів»;
 • «Технологія захисно-декоративних покриттів»;
 • «Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення».

При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура. За останні 30 років тут захищено дві докторські та 28 кандидатських дисертацій.

Тематика наукових досліджень кафедри така:

 • створення клейових композицій для склеювання деревини і деревних матеріалів;
 • удосконалення процесу опорядження та створення сучасних лакових композицій;Modul
 • удосконалення науково-технічної термінології в галузі деревооброблення;
 • модифікування деревини, клейових та опоряджувальних матеріалів;
 • розроблення технології використання пнево-кореневої та екстрагованої деревини для виробництва ДСП;
 • удосконалення процесу шліфування деревини і деревних матеріалів абразивними інструментами;
 • біоконверсія органічних відходів лісо- й агропромислового комплексу у біогаз та екологічно чисті органічні добрива.

У 1986 р. на кафедрі було засновано науково-дослідну лабораторію в’яжучих матеріалів (науковий керівник — професор І. М. Заяць), основним науковим напрямом діяльності якої є створення технологій приклеювання плівкових та листових личкувальних матеріалів до деревини і деревинних матеріалів.

Упродовж 1988–1992 рр. розроблено клейові композиції ЛДК-1 та ЛДК-2 і технологію приклеювання ПВХ-плівок, які були запроваджені на підприємствах, що виготовляли корпуси радіо-телеприймачів, зокрема в об’єднаннях «Електрон» (м. Львів), «Радіотехніка» (м. Рига, Латвія), «Горизонт» (м. Мінськ, Білорусь), на Новосибірському заводі середнього машинобудування (Росія), ВО «Янтарь» (м. Москва, Росія), на заводі «Маяк» (м. Київ), та налагоджено промислове виробництво клею.
Дільниця з виготовлення клею на Мінському ВО «Горизонт» працює досі.

За результатами роботи лабораторії захищено дві кандидатські (А. С. Кушпіт, Б. Я. Кшивецький) та одну докторську (Б. Я. Кшивецький) дисертації. Працівники лабораторії опублікували понад 40 наукових статей за тематикою досліджень, отримали п’ять авторських свідоцтв та два патенти на винаходи.

Сьогодні лабораторія працює над проблемами створення сучасних клейових композицій, які б задовольнили технологічні, експлуатаційні й екологічні вимоги до клеєних дерев’яних конструкцій, зокрема над проблемою розробки водостійких термопластичних клеїв на основі ПВА-дисперсій вітчизняного виробництва і прогнозування міцності та надійності клейових з’єднань.

Науково-практичний напрям проблеми опорядження деревини полімерними матеріалами для забезпечення її захисту від дії навколишнього середовища та покращення декоративності виробів із деревини є одним з головних у деревообробленні і реалізується на кафедрі з 1950 р. шляхом вивчення студентами дисципліни «Технологія захисно-декоративних покриттів», виконання державних замовлень на впровадження у виробництво новітніх технологій, публікацію результатів науково-практичних досліджень, виконанню та захисту кандидатських дисертацій.

Низку розробок успішно реалізувала галузева науково-дослідна лабораторія опорядження, яка входила в структуру кафедри в 70–90 рр. ХХ ст. Вони були запроваджені на 18 підприємствах України. За результатами досліджень опубліковано більш ніж 200 статей підготовлено та захищено п’ять кандидатських дисертацій. В лабораторії започатковано, досліджено та впроваджено у виробництво технологію ультрафіолетового твердіння лакофарбових матеріалів.

Вагомий внесок у створення і впровадження у промисловість техніки та технології опорядження здійснили співробітники кафедри: В. Ф. Качан, Е. А. Черняков, М. І. Савенець, Л. А. Яремчук, Ю. А. Щибрик, О. В. Яріш.

Під керівництвом професора Л. А. Яремчук здобувачі вищої освіти займаються розробкою шляхів екологічного опорядження деревини у виробництві меблів та столярно-будівельних виробів. У 2011–2012 рр. вони виконували держбюджетну науково-дослідну роботу зі створення екологічно безпечних лакофарбових матеріалів на основі олій. Цю розробку підтверджено патентом на корисну модель і апробовано на виробництві.

Крім того, в лабораторії опорядження створюють захисно-декоративні покриття на виробах із термодеревини і опоряджувальні матеріали на основі твердих восків.

Вчені кафедри провели низку досліджень у сфері абразивного оброблення деревини та деревних матеріалів. Вагомий внесок у розвиток цього напряму зробили: професори І. М. Заяць, І. Г. Войтович, О. А. Кійко, доценти С.І. Грицишин, Я. П. Бугаєнко, к.т.н. С. В. Зубик.
У 2008 р. завідувач кафедри О. А. Кійко захистив докторську дисертацію «Науково-технічні основи процесу шліфування плитних деревних матеріалів жорсткими абразивними інструментами».

У 1999 та 2010 р. на кафедрі було опубліковано українськомовні підручники, які отримали гриф МОН України: «Технологія виробів з деревини» (І. М. Заяць) та «Основи технології виробів з деревини» (І. Г. Войтович), які використовують у навчальному процесі.

Також видано навчальні посібники «Технологія захисно-декоративних покриттів деревини і деревних матеріалів» (М. І. Савенець), «Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення» (О. А. Кійко), «Основи проектування деревообробних виробництв» (Б. В. Прокопович) та інші.

Кафедра технології меблів і виробів з деревини розширює свої міжнародні зв’язки. Укладено угоди про творчу співпрацю з Мюнстерським університетом (Німеччина), Технічним університетом у м. Зволен (Словаччина), факультетом технології деревини Варшавського університету природних наук (Польща). У межах цих угод відбуваються обміни науково-технічною та навчальною інформацією, участь викладачів та студентів у науково-технічних симпозіумах і конференціях.

З 2007 р. з ініціативи проф. Кійка О.А. спільно з Мюнстерським університетом (Німеччина) у межах швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства «Forza» співробітники кафедри беруть участь у кластерному аналізі лісового сектора Карпатського регіону.

Першочергове завдання кафедри на найближче майбутнє — удосконалення системи оцінювання знань студентів, реорганізація навчального процесу у межах кредитно-модульної системи підготовки фахівців, яка запроваджується в Україні та країнах Європи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.