Наукові дослідження і організація науки

Загальна інформація про дисципліну


Курс “Наукові дослідження і організація науки”   читається для  магістрів  ННІ ДТД спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”,  спеціалізацій “Технології виробів з деревини”  та “Технології деревообробки”.

Метою дисципліни є формування у студентів вміння ставити та розв’язувати задачі наукового плану, навиків і схильності до наукової роботи та заохочення до науково-дослідної діяльності в підрозділах і на кафедрах університету.

Задачами курсу є формування у студентів:

 • вміння здійснити статистичну обробку результатів проведених досліджень;
 • вміння застосувати процедури перевірки статистичних гіпотез в питаннях, пов’язаних з технологією деревооброблення;
 • вміння застосувати статистичні методи підвищення якості продукції;
 • вміння провести аналітичний огляд літератури із заданої теми;
 • вміння ставити тему і задачі досліджень на основі апріорної інформації та проведених попередніх досліджень;
 • вміння розробити та обгрунтувати методику досліджень;
 • вміння здійснити статистичний аналіз та обробку результатів досліджень;
 • вміння аналізувати побудовану математичну модель на основі експериментальних та теоретичних досліджень;
 • вміння здійснити оптимізацію отриманої моделі;
 • вміння використовувати ПЕОМ для полегшення виконання завдань, передбачених даною дисципліною.

Матеріал курсу розділений на сім основних розділів.

У першому розділі викладається мета та задачі курсу, його структура і місце серед інших дисциплін. Аналізуються перспективи розвитку деревообробної та меблевої галузей з огляду на розвиток науково-технічного прогресу, основні наукові проблеми галузі.

У другому розділі викладається структура наукового дослідження, особливості формування теми, мети і задач досліджень, класифікація і характеристика експериментів. Аналізуються особливості проведення наукових досліджень у різних процесах технології деревооброброблення, дається поняття об’єкту досліджень, обгрунтовуються вимоги до області експерименту, розглядається питання системного підходу у процесі проведення наукових досліджень.

У третьому розділі викладаються основи статистичного аналізу результатів експерименту :закони розподілу випадкових чисел, побудова кривих та гістограм розподілу, перевірка статистичних гіпотез (видалення грубих промахів, перевірка гіпотези про однорідність дисперсій та середніх, перевірка гіпотези про нормальність розподілу), елементи кореляційного аналізу, апроксимація результатів однофакторного експерименту, вибір виду моделей.

У четвертому розділі викладаються статистичні методи підвищення якості продукції, де розглядаються питання побудови контрольних листків, діаграм розсіювання, гістограм за причинами та результатами, аналізу Паретто.

У п’ятому розділі розглядаються і аналізуються сучасні методи дослідження технологічних процесів технології деревооброблення за допомогою повних факторних планів (ПФП), дробових факторних планів (ДФП), В-планів, та уніформ-рототабельних планів (УРП).

У шостому розділі викладаються методи експериментальної оптимізації (дихотомії, золотого січення, покоординатний, крутого сходження), правила і вимоги до оформлення результатів наукових досліджень.

У сьомому розділі викладаються методи імітаційного моделювання та основні способи візуалізації інформації.

Навчально-методичне забезпечення курсу:

Основна література

 • Пижурин А.А. Исследование процессов деревооброботки. – М: Лесная промышленность, 1984 – 232с.
 • Билей П.В., Никитюк Л.А. и др. Основы научных исследований технологических процессов д/о. Конспект лекцій, Львів, 1994.
 • Пижурин А.А., Розенблит М.С. Основы моделирования и оптимизации процессов д/о. Учебник для втузов. М: – Лесная промышленность. 1988 – 296с
 • Л.О.Никітюк. Наукові дослідження в д/о. Львів: 1994; 1995; 1997.
 • Д.Л.Дудюк та ін. Основи методології наукових досліджень та планування експерименту. Метод. вк. Львів 1995..
 • Шенон Р. Имитационное моделирование систем. – Искусство и наука. – М.: Мир, 1978. – 420 с.
 
Додаткова література 
 
Робочі програми та плани

 • Робоча навчальна програма з дисципліни “Наукові дослідження у деревообробці“, спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”,  спеціалізацій “Технології виробів з деревини”  та “Технології деревообробки”, освітній рівень – “магістр”

Питання до модулів та іспитів


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.