Конструювання виробів з деревини

Дисципліна «Конструювання виробів з деревини» читається для студентів-бакалаврів 3 курсу за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології».

Мета дисципліни – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішен­ня виробничих завдань на основі світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила конструювання виробів з деревини, структуру виробів з деревини, особливості дизайну та проектування виробів з деревини, методи розрахунку на міцність та випробування матеріалів, оволодіння прийомами та методами сучасного конструювання виробів з деревини на основі використання  існуючих комп’ютерних програм.

Завдання дисципліни – підготовити студента-бакалавра для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області науки та виробництва, для створення і впровадження ним нових дизайнерських конструктивних рішень з проектування виробів з деревини у виробничі процеси деревооброблення.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

а) знати:

 • сучасні матеріали, які використовуються для виробів з деревини;
 • сучасну класифікацію виробів з деревини за основними ознаками;
 • з’єднання деталей у виробах, вимоги та їх конструктивнi особливостi;
 • умови забезпечення взаємозамiнностi;
 • допуски, посадки та шорсткiсть поверхні;
 • структуру виробів та особливості їх проектування;
 • екологічні вимоги до матеріалів для конструюванні виробiв з деревини.
 • особливості дизайну сучасних форм i конструкцій виробів з деревини;
 • вільно володіти професійною термінологією,
 • прийомами та методами конструювання згідно вимог ЄСКД.

б) вмiти:

 • розробляти та оформляти робоче креслення деталей та вузлів;
 • конструювати меблеві вироби;
 • проводити графічну побудову меблів та їх елементів на комп’ютері;
 • проектувати інтер’єр, виріб та складні параметричні моделі за допомогою різних комп’ютерних програм;
 • складати конструкторську документацію на виріб за допомогою програмного забезпечення;
 • отримувати фотореалістичні тримірні зображення – перспективу та інші;
 • проставляти на кресленнях параметри шорсткості, допуски, посадки, розмірні характеристики;
 • проводити розрахунок калiбрiв для контролю розмірів деталей;
 • визначити міцність матеріалів для виготовлення виробів з деревини;
 • користуватися довiдковою нормативно-технічною літературою.

Програма лекційного матеріалу з дисципліни «Конструювання виробів з деревини»

 

 • ТЕМА 1. Класифікація виробів з деревини. Конструювання виробів з деревини, його місце і роль процесі підготовки виробництва  до випуску виробів.Види та класифікація. Особливості форм та конструкцій виробів з деревини. Основні конструкційні, технологічні, економічні та екологічні вимоги до них.
 • ТЕМА 2. Історія виробів з деревини. Еволюція форм і основних рис стилів у меблях.Меблі Стародавнього світу. Архітектура та меблі Західної Європи. Антикварні меблі. Особливості сучасних меблів. Перспективи розвитку форм та конструкцій меблів.
 • ТЕМА 3. Ергономічні основи проектування виробів. Структура ергономічних вимог. Антропометричні вимоги до меблевих виробів. Забезпечення гігієнічних та екологічних нормативів до виробів з деревини.Функціональні розміри побутових меблів.
 • ТЕМА 4.  Конструктивні та композиційні основи проектування меблів. Загальні вимоги до конструктивних рішень виробів з деревини. Уніфікація корпусів і елементів виробів з деревини. Властивості та засоби композиції. Колір в інтер’єрі та меблях. Основні конструкційні, технологічні та екологічні вимоги до виробів з деревини.
 • ТЕМА 5. Матеріали для виготовлення виробів з дере­вини. Класифікація.Деревина та деревні матеріали. Екологічні вимоги до композиційних матеріалів. Полімерні матеріали. Екологічні вимоги до полімерних матеріалів, клеїв, лакофарбових та інших матеріалів. Клеї. Екологічні вимоги до клеїв. Опоряджувальні та інші матеріали. Фурнітура.  Екологічні вимоги до матеріалів. Комплексне використання матеріалів як основа раціонального заощадження природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Сучасні з’єднання на основі екологічно-безпечної фурнітури.
 • ТЕМА 6. Структура, конструктивні та архітектурні елементи виробів з деревини. Структура виробів з деревини. Технічні правила конструювання меблів. Склад, конструктивні та архітектурні елементи виробів з деревини. Дотримання екологічних вимог під час проектування та конструювання виробів.
 • ТЕМА 7. З’єднання елементів у виробах з деревини. Класифікація. Основні види з’єднань – кутові, рамкові, серединні, коробкові, на вус. Зрощення за довжиною, шириною, товщино. Формостійкість меблевих щитів. Сучасні з’єднання на основі екологігно-безпечних матеріалів.
 • ТЕМА 8. Основи компонування меблевих виробів. Основи формування корпусних меблів з екологічних плитних матеріалів. Основи формування ґратчастих конструкцій меблів. Особливості конструкцій та компонування м’яких меблів. Екологічні вимоги до м’яких меблевих виробів.
 • ТЕМА 9. Основи формування столярних виробів: вікна, двері, столярні вироби за євростандартом, покриття підлоги, панелі, погонажні вироби. Екологічні вимоги до столярно-будівельни виробів з деревини.
 • ТЕМА 10. Основи раціонального конструювання виробів з деревини. Фактори, які впливають на вибір розмірів елементів меблів. Міцність конструкційного матеріалу при різних навантаженнях. Розрахункові методи визначення міцності та оптимальних розмірів елементів меблів.
 • ТЕМА 11. Основи взаємозамінюваності. Основні поняття та визначення. Допуск. Посадки. Вплив різних факторів на показники точності виготовлення деталей. Умови забезпечення та заходи з провадження  взаємозамінюваності при виготовленні меблів.
 • ТЕМА 12. Система допусків і посадок. Допуски лінійних роз­мірів та посадки. Допуски на кути, форми та розміщення поверхонь. Допуски між осями отворів та на не вказані відхилення лінійних елементів. Нормування допусків і посадок. Екологічні вимоги до конструктивних рішень виробів з деревини.
 • ТЕМА 13. Метрологічне забезпечення взаємозамінюваності. Універсальні вимірювальні інстру­менти. Граничні калібри, їх класифікація і призначан­ня. Розрахунок виконуючих розмірів калібрів. Умови забезпечення та екологічні заходи з впровадження взаємозамінюваності під час виготовлення меблів.
 • ТЕМА 14. Шорсткість поверхні. Характер нерівностей. Види шорсткості, параметри шорсткості. Нормування параметрів шорсткості. Забезпечення екологічних нормативів для досягнення відповідних параметрів шорсткості.
 • ТЕМА 15. Якість виробів та методи їх контролю. Організація контролю якості. Якісні  показники виробів. Екологічна атестація виробів з деревини на одержання сертифі­кату відповідності. Методи випробування виробів.
 • ТЕМА 16. Правила виконання конструкторської документації на вироби з деревини. Основні вимоги ЄСКД до оформлення конструк­торської документації. Сучасне програмне забезпечення для проектування та конструювання меблів. Перспективи розвитку конструкцій екологічних меблів.

Програма для виконання практичних занять з дисципліни «Конструювання виробів з деревини»

 • Видача завдання на РГР. Структура виробів, основні частини, конструкції складових частин, елементи складових частин. Вибір матеріалів. Графічне зображення матеріалів. Підбір декору і лицевої фурнітури.
 • Визначення функціональних розмірів. Розроб¬ка габаритного і архітектурного креслення виробу. Складання специфікацій. Комп’ютерна розробка складального креслення виробу з використанням програми “Компас”
 • Розробка креслень деталей і складальних одиниць. Вибір розрізів і перерізів. Основні правила виконання креслень. Формати, лінії, буквені позначення. Вибір виносних елементів та їх розроблення. Проставлення розмірів на складальному кресленні.
 • Види з’єднань. Підбір рознімних і нерознімних з’єднань. Розрахунок шипових з’єднань.
 • Визначення рівня точності оброблення деталі за допомогою системи допусків i посадок. Проставлення їх на кресленнях деталей та складальних одиницях. Розрахунок допусків та посадок.
 • Визначення параметрів шорсткості поверхні, графічне позначення та їх проставлення на кресленнях.
 • Розрахунок контрольно-вимірювальних пристроїв, калібрів
 • Аналітичний розрахунок показників міцності, деформативності та надійності виробів, порівняльний аналіз результатів аналітичних розрахунків. Корегування практичних результатів
 • Комп’ютерна розробка складального креслення виробу з використанням програм “Компас” та інших прикладних програм

Програма для виконання лабораторних занять з дисципліни «Конструювання виробів з деревини»

 • Вступ. Основи техніки безпеки, санітарії, гігієни та протипожежної безпеки під час виконання лабораторних робіт. Загальна методика виконання.
 • Дослідження похибок  форми і розміщення поверхонь
 • Дослідження деформативності та міцності полиць.
 • Розрахунок жорсткості горизонтальних та вертикальних перегородок.
 • Змістовий модуль ІІ
 • Основи комп’ютерного конструювання виробів з деревини
 • Розробка конструкції виробу  у  програмі  Компас-8D.
 • Креслення деталей виробу   у програмі Компас-8D.
 • Креслення виносних елементів   у програмі Компас-8D.
 • Креслення вузлів виробу   у програмі Компас-8D.
 • Виконання креслень в інших прикладних програмах

Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Конструювання виробів з деревини»:

 1. Войтович І.Г. та ін. Основи технології меблів та виробів з деревини: Лабораторний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 128 с.
 2. Гайда С.В. Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з курсу “Конструювання виробів з деревини”. – Львів: НЛТУ України, 2013. -44 с
 3. Гайда С.В. Лабораторний практикум: Розрахунок міцності та деформативності складових елементів виробів з деревини / Метод. вк. для лабораторних робіт з курсу „Конструювання виробів з деревини”. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 35 с.
 4. Гайда С.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів ІІІ курсу з дисципліни «Конструювання виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України, 2013. – 40 с.
 5. Гайда С.В. Задачник з курсу „Конструювання виробів з деревини”. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 20 с.
 6. Гайда С.В., Салапак Л.В. Лабораторний практикум з дисципліни “Введення у спеціальність”. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 7. Дячун З. Й., Бугаєнко Я.П., Вац Я.М. Методичні вказівки по опрацюванню конструкторської документації меблів при виконанні курсових і дипломних проектів. – Львів, 1989. – 99 с.
 8. Заяць І.М., Кушпіт А.С. Функціональні розміри конструктивних елементів виробів та вибір завдання на проектування // Метод. вказівки. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 36 с.
 9. Маєвський В.О., Кійко О.А., Салапак Л.В. Технологія корпусних меблевих виробів: Метод. посібн. – Львів: НЛТУ України, 2010. – 82 с.
 10. Бухтіяров В.П. Справочник мебельщика. – М.: Лесная пром-сть, 1985. – 360 с.
 11. Бобиков П.Л. Конструирование столярно-мебельных изделий. – М.: Лесн. пром-сть, 1985. – 230 с.
 12. Буглай Б.М. Технология изделий из древесины. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 528 с.
 13. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: Підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.
 14. Войтович І.Г. Основи технології меблів та виробів з деревини: Навч. посібн. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 224 с.
 15. Вінтонів І.С., Сопушинський І.М., Тайшінгер А. Деревинознавство: Навч. посібн. Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.
 16. Гайда С.В. Матеріали для виготовлення виробів з деревини: Навч. посібн. – Львів: ВМС, 2000. – 160 с.
 17. Гайда С.В. та ін. Рекомендації з встановлення допусків та посадок в технічній документації на вироби з деревини // Метод. вказівки. – Львів: УкрДЛТУ, 2001. – 29 с.
 18. Гайда С.В.Раціональне констр. виробів з деревини: Навч.-мет. пос. – Л.: “ВМС”, 2001. – 93 с.
 19. Гайда С.В. та ін. Тлумачний словник з деревооброблення. Львів: Ромус, 2002. –280 с.
 20. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – Ч.1. – 387 с.
 21. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Гратчасті та м’які  вироби: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2012. – Ч.2. –482 с.
 22. Дячун 3. Й. Основи взаємозамінюваності конструювання меблів. – Львів: Афіша, 2002 – 134 с.
 23. Кес Д. Стили мебели. – Будапешт: Изд. Академии наук Венгрии, 1982. – 280 с.
 24. Костриков П.В. Производство гнутоклееной мебели. – М.: Лесн. пром-сть, 1982.–221 с.
 25. Мигаль С.П. Проектування меблів: Навч. посіб. – Львів: Світ, 1999. – 216 с.
 26. Погребский М.П. Пособие конструктора мебели. – М.: Лесн. пром-сть, 1986. – 161 с.
 27. Тарасенко В.М. Конструирование и произв. плетеной мебели. М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 220 с
 28. Шостак В.В., Григор’єв А.С., Савчук Я.І., Пишник І.М. Деревообробні верстати загального призначення: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 279 с.

 

Робочі програми та плани дисципліни «Конструювання виробів з деревини»

 Робоча програма навчальної дисципліни «Конструювання виробів з деревини» .

Питання до модулів та іспиту з дисципліни «Конструювання виробів з деревини».