Гнучкі виробничі системи

Дисципліна «Гнучкі виробничі системи» читається для магістрів спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”,  спеціалізацій “Технології виробів з деревини”  та “Технології деревообробки”.

 

Мета – закріпити теоретичні знання з фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішен­ня виробничих та наукових завдань – розроблення технологічних рішень з використання гнучких виробничих систем на основі передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною харак­те­ристикою спеціаліста.

Суть дисципліни – дати знання про основами гнучких виробничих систем (ГВС) – гнучкого автоматизованого виробництва (ГАВ) та робототехнiки в деревообробній промисловості, зокрема. Основні принципи класифікації ГВС – перспективні технології на основі прогресивних та сучасних виробничих процесів, в тому числі на базі автоматизованих виробничих систем.

Завдання дисципліни – підготовити студента-магістра для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області науки, створення і впровадження нових технологій з використанням гнучких виробничих систем в деревообробній промисловості. А також надання студентам методично-визначеної орiєнтацiї в тому величезному потоцi iнформацiї, який достатньо охоплює напрямок гнучкої автоматизацiї виробництва; опанування знаннями з рiзноманiтних аспектiв створення ГАВ взагалi й робототехнiки в деревообробцi, зокрема

 

В результатi вивчення дисциплiни студенти повиннi:

а) знати:

– мiсце та значення ГАВ у науково-технiчному прогресi;
– основнi перспективнi напрямки розвитку ГАВ;
– структуру, класифiкацiю та функцiї ГАВ;
– ГВМ в різних галузях деревообробки;
– передове автоматизоване устаткування з ЧПУ;
– деревооброблювальні центри передових країн світу;
– основнi етапи та напрямки робiт iз створення ГАВ;
– елементну та комплексну технологiю ГАВ;
– сучаснi задачi робототехнiки в деревообробцi;
– структуру та склад роботизованої технiчної системи;
– особливостi роботизацiї меблевої промисловостi України;

вмiти:

– проводити аналiз лiтературних джерел iз заданої теми i складати її огляд;
– робити обгрунтування з провадження ГАВ;
– здiйснювати вибiр роботизованого технологiчного устаткування для гнучких виробничих потокiв;
– здійсювати планування ГВМ, атоматизованого устаткування, транспорту тощо;
– розв’язувати завдання планування та обліку переміщення виробів у ГАВ;
– визначати структуру та продуктивність ГВС
– вирішувати проблеми гнучкості деревооброблювального підприємства.

 

Програма лекційного матеріалу з дисципліни «Гнучкі виробничі системи»

ТЕМА 1. Роль та місце гнучкого автоматизованого виробництва в загальній системі виробництв. Суть та зміст роботизації. Передумови створення та хронологія розвитку ГАВ. етапи нарощування ГАВ. основні перспективні напрямки розвитку ГАВ. Забезпечення екологічних нормативів у гнучкому автоматизованому виробництві. Класифікація та можливості промислових роботів працювати у шкідливих для людини умовах виробництва.

ТЕМА 2. Структура, класифікація та функції ГАВ. Склад та структура. Класифікація. Гнучку виробничі модулі в деревообробленні. Характеристика. Особливості. Оцінка гнучкості системи. Приклади ГВМ на базі оброблювальних центрів. Заходи з безпеки праці та екології у гнучких виробничих системах.

ТЕМА 3. Деревооброблювальні центри як екологічно безпечне обладнання.. Класифікація, будова, особливості, структура, характеристика. Приклади ДОЦ передових країн світу у виробничих умовах. Організація робіт із створення ГВС.

ТЕМА 4. Елементна технологія ГАВ. Програмне управління технологічним обладнання. Гнучкі виробничі системи. Проблеми забезпечення функціонування ГАВ. Автоматичний контроль та зовнішнє забезпечення ГАВ. Аналіз виробництва, як об’єкта гнучкої автоматизації та екологізації. Екологічні вимоги до робіт із створення гнучких виробничих систем.

ТЕМА 5. Загальні положення основ робототехніки. Поняття та визначення. Класифікація та можливості промислових роботів. Об’єкти роботизації. Пристрої орієнтування та завантажувальні. Нагромаджувальні та транспортні устаткування. Забезпечення екологічних нормативів під час виготовлення виробів з деревини в гнучких виробничих систем. Прогресивні екологічні технології гнучких автоматизованих виробництв.

ТЕМА 6. Структура та склад роботизованої технічної системи. Загальні уявлення про структуру. Проблеми роботизації та екологізації виробництва.

Групової технології. Технологічні основи роботизації меблевого виробництва. Особливості роботизації. Проблеми роботизації. Промислові роботи в деревообробці. Використання складів та роботокарів в ГВС. Роботизовано технологічні комплекси як основа екологізації виробництва.

ТЕМА 7. Роботизовані технологічні комплекси в деревообробці. Загальні відомості. Комплекси для фарбування виробів. Роботизоdана дільниця для опорядження елементів меблів. Роботизовані лінії для облицювання пластей. Особливості побудови процесу роботизованого складання виробів. Автоматичний контроль як основа безпеки праці в гнучких системах.

ТЕМА 8. Деревооброблювальна фабрика майбутнього. Характеристика та перспективи розвитку в Україні. Гнучкі автоматизовані технології як основа передових технологій та охорони навколишнього середовища. Екологічно-безпечна деревооброблювальна фабрика майбутнього.

 

 

Методичні вкзівки

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів VІ курсу з дисципліни «Гнучкі виробничі системи». – Львів: НЛТУ України, 2013. – 36 с. (mv-sr-gvs.pdf)

Література базова

 

 • Гайда С.В. Гнучкі автоматизовані виробництва та робототехніка в деревообробці: Ч.1. Основи створення ГАВ. – Львів: ЦНТЕІ, 1998. – 149 с.
 • Робототехніка: Підручник / В.І.Костюк, Г.О.Спину, Л.С.Ямпольский, М.М.Ткач. – К.: Вища шк., 1994. – 447 с.
 • Гайда С.В. Гнучкі автоматизовані виробництва та робототехніка в деревообробці: Ч.2. Основи робототехніки. – Львів: ЦНТЕІ, 1998. – 145 с.
 • Гайда С.В., Кшивецький Б.Я. Проектування гнучких виробничих систем: Метод. вказівки. -Львів: ЦНТЕІ, 1998. – 34 с.
 • Гайда С.В., Кшивецький Б.Я.Оперативно виробниче планування ГАВ // Метод. вказівки.- Львів: ЦНТЕІ, 2000.-29 с.
 • Дудюк Д.Л. Основи моделювання та оптимізації процесів і систем лісовиробничого комплексу: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 290 с.
 • Дудюк Д.Л., Максимів В.М., Сорока Л.Я. та ін. Імітаційне моделювання гнучких автоматизованих ліній у лісовиробничому комплексі: Монографія//За ред. Д.Л.Дудюка. – К.: ІСДО, 1996. – 140 с.
 • Основы создания гибких автоматизированных производств// Под ред. Б.Б.Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.
 • Пуховский Е.С. Технологические основы гибкого автоматизированного производства. – К.: Техніка, 1989. -240 с.
 • Пальчевський Б.О. Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1994.- 208 с.
 • Робототехника и гибкое автоматизированное производство. В 9-ти кн./ Под ред. И.М. Макарова. – М.: Высш. шк., 1986. – 176 с.
 • Соболев Г.В., Жабков С.А. Роботы делают мебель. – М.: Лесн. пром-сть, 1988. – 95 с.
 • Спыну Г.А. Промышленные роботы: Конструирование и применение. – К.: Высш. шк., 1991. – 311 с.

Література допоміжна

 • Войтович І.Г. Основи технології меблів та виробів з деревини: Навч. посібн. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 224 с.
 • Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: Підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.
 • Войтович І.Г. та ін. Основи технології меблів та виробів з деревини: Лабораторний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 128 с.
 • Вінтонів І.С., Сопушинський І.М., Тайшінгер А. Деревинознавство: Навч. посібн. Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.
 • Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 • Гайда С.В., Салапак Л.В.Лабораторний практикум з дисципліни “Введення у спеціальність”. – Львів: НЛТУ України, 2011 . – 52 с.
 • Гайда С.В.Матеріали для виготовлення виробів з деревини: Навч. пос. – Л.: ВМС, 2000. – 160 с.
 • Гайда С.В.Раціональне конструювання виробів з деревини: Навч.-мет. пос.. – Л.: ВМС, 2001.- 93 с.
 • Гнатишин Я.М., Дудюк Д.Л., Мазепа С.Нетрадиційні джерела енергії // Навч. посібн. – Львів: Магнолія. – 2008. – 182 с.
 • Гнатишин Я.М., Ханик Я.Енергозбереження: Термодинаміка // Навч. посібн. – Львів: Афіша. – 2004, т.1. – 205 с.
 • Гупало О.П., Тушницький О.П. Хімія деревини : підручник. – К.: Знання, 2008. – 276 с.
 • Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – Ч.1. – 387 с.
 • Дячун 3. Й. Конструювання меблів: Ґратчасті та м’які вироби: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад..», 2010. –Ч.2. – 482 с.
 • Кійко О.А, М.М. Якуба, Войнович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант., 2010. – 260 с.
 • Шостак В.В., Григор’єв А.С., Савчук Я.І., Пишник І.М. Деревообробні верстати загального призначення. / Підручник. – К.: Знання, 2007. – 279 с.
 • Шостак В.В., Савчук Я.І., Ковальчук Г.М., Озимок Ю.І., Савич М.М. Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання: підручник. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2012. – 392 с.
 • Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.
 • Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”, „Фабрика мебели”, “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura” “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.
 • Газети „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, „Стружка”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”, “Woodworking News” та ін.
 • Каталоги міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Xylexpo”, “ZOW” “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna” та ін.

Інформаційні ресурси

 • DEREVO.info – інформаційний портал деревообробної галузі www.derevo.info.
 • Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Науково-технічний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
 • ООО «Фельдер Групп Украина» Адрес: ул. М. Стельмаха, 10-а, Киев, 03040, Украина Email: info1@felder.ua
 • Назва: АТЗТ «Маркетліс» Сайт: https://www.mlis.com.ua Бренди: Altendorf, Homag Gruppe, Leuco, CMB, Makor

 

Робочі програми та плани дисципліни «Гнучкі виробничі системи»

Робоча програма навчальної дисципліни «Гнучкі виробничі системи»

 

Питання до модулів та іспиту з дисципліни «Гнучкі виробничі системи».