Технологія меблевого виробництва (для спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»)

Загальна інформація про дисципліну


Дисципліна «Технологія меблевого виробництва» читається для студентів-бакалаврів за напрямом підготовки 6.03060104 «Менеджмент зовнішньо економічної діяльності» та 6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування»

 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішення виробничих завдань на основі світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила виготовлення виробів з деревини, матеріали, методи розрахунку матеріалів, структуру технологічних процесів, завантаженість обладнання i якість продукції, організацію поточного виробництва, типові та прогресивні технологічні процеси, автоматизацію систем проектування та управління виробництвом.

Завдання дисципліни – підготовити студента-бакалавра для виробничо-технічної, організаційно-управлінської і дослідницької діяльності в області науки та виробництва, для створення і впровадження ними нових деревооброблювальних технологій у виробничі процеси.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

а) знати:

 • класифікацію виробів з деревини та основні вимоги до них;
 • особливості стилів та періодів у розвитку форм виробів з деревини;
 • матеріали для виготовлення виробів з деревини;
 • конструктивні схеми виробів з деревини;
 • з’єднання деталей виробів з деревини, їх конструктивні особливості;
 • структуру технологічного процесу виготовлення виробів з деревини;
 • типові технологічні процеси виготовлення виробів з деревини;
 • основні операції та обладнання при виготовленні виробів з деревини;
 • правила техніки безпеки під час роботи в деревообробних цехах.

б) вміти:

 • проводити розрахунок основних конструктивних елементів меблевих виробів;
 • виконувати розрахунки витрат основних та допоміжних матеріалів;
 • складати технологічні карти з виготовлення виробів;
 • визначати кількість матеріалів при виготовленні виробів;
 • підбирати обладнання та інструменти для виконання технологічних операцій;
 • розраховувати кількість обладнання та ручного електрифікованого інструменту в цеху згідно технологічного процесу;
 • організовувати планування дільниць з виготовлення виробів;
 • підбирати технологічне обладнання та устаткування;
 • здійснювати порівняльний аналіз техпроцесів за видом продукції;
 • користуватися потрібною довідковою літературою та електронними ресурсами доступу.

ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Стан та перспективи розвитку д/о промисловості України. Класифікація д/о виробництв. Класифікація виробів з деревини. Роль зелених насаджень для довкілля. З’єднання у виробах з деревини. Класифікація з’єднання.

ТЕМА 2. Матеріали які використовуються при виготовленні виробів з деревини. Переваги та недоліки деревини та деревних матеріалів. Використання сучасних композиційних плитних матеріалів з зменшеним змістом формальдегіду та вплив їх на довкілля.

ТЕМА 3. Якість обробки. Основи взаємозамінності. Система допусків і посадок. Шорсткість поверхні. Види нерівностей оброблюваних поверхонь. Параметри шорсткості та методи їх визначення.

ТЕМА 4.Структура виробничого процесу. Технологічний процес. Виробничий потік. Етапи технологічного процесу. Операції, їх види. Розкрій лісоматеріалів. Припуски, їх види та порядок їх розрахунку. Баланс відходів деревних матеріалів та їх використання при розкрої.

ТЕМА 5. Перетворення чорнових заготовок на чистові Варіанти обробки ЧМЗ за перетином. Калібрування щитів. Класифікація способів отримання криволінійних заготовок. Виготовлення криволінійних форм. Отримання криволінійних заготовок гнуттям.

ТЕМА 6. Види і значення процесу склеювання при виготовленні виробів з деревини. Основні режимні фактори процесу склеювання. Інтенсифікація процесу склеювання. Підготовка клею, основи та личківки до склеювання. Личкування пластей щитів. Обладнання, продуктивність. Охорона довкілля при склеюванні, личкуванні. Використання клейових матеріалів з пониженим ступенем безпечності. Личкування крайок. Post forming, Soft forming, folding. Вади личкування заходи по їх запобіганню.

ТЕМА 7.Надання чистовій заготовці форми деталі. Формування шипів та вушок, круглих отворів та гнізд. Види фрезерних робіт. Зачистка поверхні. Вплив викидів вентиляційних систем на довкілля, шляхи утилізації.

ТЕМА 8.Складання виробів з деревини. Порядок, точність.

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Артемчук В.В., Заяць І.М. „Методичні вказівки по курсовому і дипломному проектуванню. Проектування технологічного процесу.” Львів. 1990 р.
 2. Артемчук В.В., Заяць І.М. “Методичний посібник по курсовому і дипломному проектуванню. Вказівки по розрахунку норм витрат матеріалів у виробництві виробів з деревини.” Львів. 1990 р.
 3. BLUM “Каталог меблевої фурнітури”
 4. HÄFELE “Техника фурнитуры для мебели”
 5. TOMEK “Меблева фурнітура”

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Войтович І.Г. „Основи технології виробів з деревини Підручник Львів НЛТУ ТзОВ „Країна ангелят” 2010, -305с.
 2. Заєць І.М. „Технологія виробів з деревини”. Львів. 1999. -220с.
 3. Гончаров Н.А. и др. „Технология изделий из древесины”. М.:. Лесная промышленность, 1990. -417с.
 4. Шумега С.С. „Технологія меблевого виробництва”. Київ. Вища школа, 1989. – 284с.
 5. Справочник мебельщика. Конструкции и функциональные размеры. М.: Лесная промышленность, 1985. -360 с.
 6. Справочник мебельника. Станки и инструменты. М.: Лесная промышленность, 1985. -380 с.
 7. Войтович І.Г. та ін. „Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт”. Львів. 1994. -136с.

Допоміжна

 1. Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 2. Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.
 3. Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”, „Фабрика мебели”, “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura” “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.
 4. Газети „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, „Стружка”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”, “Woodworking News” та ін.
 5. Каталоги міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Xylexpo”, “ZOW” “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna” та ін.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. ACIMALL: Італійська асоціація виробників деревообробного обладнання та інструменту // The Italian Manufacturers Association Woodworking Machinery and Tool https://www.google.com.ua . www.acimall.com

2. VDMA-FV HOLZ: Некомерційне об’єднання, що представляє інтереси галузевих верстатобудівних підприємств Німеччини на загальнофедеральному і на міжнародному рівні // Non-profit association that represents the interests of the industrial machine tool enterprises in Germany at the federal and international level. www.wood.vdma.org infoholz@vdma.org

3. AFEMMA: Асоціація виробників деревообробного обладнання, інструменту і виробів з деревини Іспанії // Spanish Association of Woodworking Machinery, Tools. Equipment and Products Manufacturers. https://www.afemma.com.

4. DEREVO.info – інформаційний портал деревообробної галузі. www.derevo.info.

5. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Науково-технічний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua .