Основи технології виробів з деревини для спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»

Технологія виробів з деревини

Загальна інформація про дисципліну


Курс Основи технології виробів з деревинчитається для студентів спеціальності«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисциплiни – дати знання про основнi принципи класифiкацiї i правила конструювання виробiв з деревини, структуру технологiчного процесу, методи розрахунку матерiалiв, завантаженiсть обладнання i якiсть продукцiї, органiзацiю поточного виробництва, автоматизацiю систем проектування та управлiння виробництвом.

Внаслiдок вивчення дисциплiни студент повинен знати:

а) основні вимоги до виробiв з деревини:

 • з’єднання деталей в виробах, вимоги до столярних в’язок та їх конструктивнi особливостi;
 • умови забезпечення взаємозамiнностi;
 • допуски, посадки та шорсткiсть поверхнi;
 • структуру технологiчного процесу виготовлення виробiв з деревини;
 • основнi операцiї та необхiдне обладнання для механiчної обробки, склеювання, опорядження та складання виробiв з деревини;
 • правила технiки безпеки при роботi в деревообробних цехах.

б) мати уявлення про:

 • особливостi проектування сучасних форм i конструкцiй меблiв;
 • структуру та класифiкацiю д/о пiдприємств;
 • джерела та способи одержання сучасних конструкцiйних матерiалiв;
 • захист навколишнього середовища при роботi д/о пiдприємств та використаннi  хiмiчних матерiалiв;
 • шляхи пiдвищення ефективностi д/о пiдприємств.

в) вмiти:

 • визначити точнiсть одержаних розмiрiв згiдно квалiтетам та пiдроздiляти деревообробнi верстати за класами точностi;
 • провести розрахунок та контроль точностi лiнiйних розмiрiв заготовок з допомогою граничних калiбрiв;
 • скласти технологiчну карту виготовлення брускової та щитової заготовок;
 • визначити кiлькiсть матерiалiв для виготовлення виробiв з деревини;
 • визначити продуктивнiсть обладнання, розрахувати його потребу та завантаженiсть;
 • розташувати обладнання в цеху згiдно технологiчного процесу;
 • користуватися потрiбною довiдковою лiтературою.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І

Тема 1. Класифiкацiя деревообробних пiдприємств по виробах з деревини та основнi види продукцiї з деревини. Особливостi форм та конструкцiй виробiв з деревини та вимоги до матерiалiв, якi використовуються у виробництвi. Технiчнi вимоги до виробiв з деревини та їх основна класифікація. Вплив діяльності д/о підприємств на довкілля.

Тема 2. Основнi конструкцiйнi елементи та з’єднання деталей у виробах з деревини. Нероз’ємнi, роз’ємнi з’єднання. З’єднання щитiв та брускiв. Види шипових з’єднань та їх застосування у виробах з деревини. Основнi складовi частини виробiв способи їх виготовлення.

Тема 3. Теоретичнi основи взаємозамiнюваностi . Система допусків та посадок. Поле розмiрiв та межi верхнього та нижнього граничного вiдхилення. Методика розрахунку розмiрних ланцюгiв. Конструкторське та технологiчне забезпечення взаємозамiнностi. Види нерівностей оброблюваних поверхонь. Параметри шорсткості поверхні. Методи визначення параметрiв шорсткостi. Методи контролю. Калiбри та їх розрахунок.

Тема 4. Структура технологiчного процесу. Виробничий та технологiчний процеси. Етапи технологiчного процесу. Виробничi потоки та їх забезпечення. Технологiчнi операцiї, позицiї. Управлiння технологiчним процесом.

Тема 5. Розкрiй деревних матерiалiв на заготовки. Загальнi поняття про припуск i його значення при виконанні операцій. Правила установлення оптимальної величини припусків. Аналогічний розрахунок припусків. Розкроювання матерiалiв на заготовки. Схеми розкроювання, їх раціональне вирiшення. Розрахунок відсотка корисного виходу матерiалiв. Обладнання та його продуктивнiсть. Розкроювання плитних та листових матерiалiв, режими, обладнання та продуктивнiсть.

Змістовий модуль ІІ

Тема 6. Первинне  механiчне оброблення заготовок. Бази i базування при первинному механiчному обробленнi. Створення базової поверхнi i формування чистових розмiрiв заготовок. Верстати та їх основнi параметри. Органiзацiя технологiчного процесу механiчного оброблення заготовок. Продуктивнiсть верстатiв, органiзацiя робочих мiсць. Калiбрування щитових заготовок. Способи калiбрування. Продуктивнiсть верстатiв та лiнiй.

Тема 7. Види склеювання виробiв з деревини. Добiр i пiдготовка клею та способи його нанесення. Пристрої для нанесення клеїв. Режими склеювання. Iнтенсифiкацiя процесу склеювання. Склеювання брускiв. Типи склеювання  та мiцнiсть клейового з’єднання. Схеми лiнiй для склеювання деревини. Виготовлення деталей з подрiбненої деревини.

Тема 8. Личкування. Технологiчний процес личкування. Личкування щитових деталей. Личкування криволiнiйних та профiльних деталей. Пiдготовка Личкiвок. Органiзацiя робочих мiсць. Продуктивнiсть обладнання. Схеми формування пакетiв. Пристрої для розкрою рулонних матерiалiв. Технологiчнi режими личкування. Обладнання. Личкування кашируванням. Лiнiї каширування та основнi технологiчнi режими. Контроль якостi та можливi дефекти при склеюваннi. Викиди личкувальних цехів в довкілля.

Тема9.  Виготовлення криволiнiйних деталей. Гнуття. Обладнання, пристрої та режими гнуття з одночасним склеюванням. Схеми профiлiв гнутоклеєних деталей та конструкцiй. Пристрої для виготовлення гнутоклеєних деталей.

Тема 10. Надання чистовим заготовкам форми деталі. Загальні вимоги i послiдовнiсть виконання операцiй. Основнi етапи оброблення заготовок. Формування шипiв i провушок. Обладнання, продуктивнiсть. Фрезерування. Види фрезерних робiт. Формування круглих отворiв, пазiв i гнiзд. Схеми формування отворiв, види обладнання. Пiдготовка поверхнi до створення захисно-декоративних покриттiв. Зачищення поверхнi. Особливостi шлiфування криволiнiйних поверхонь. Пристрої для уловлювання шліфувального пороху.

Тема 11. Основнi види опоряджувальних робiт та класифiкацiя матерiалiв. Захиснi функцiї покриттiв та типовi структурнi схеми опорядження деревини та деревних матерiалiв. Лакофарбовi матерiали для деревини. Їх властивостi i призначення.

Тема 12. Методи формування захисно-декоративних покриттiв на деревинi. Основне обладнання для нанесення лакофарбових матерiалiв. Конструктивнi особливостi пристроїв та верстатiв для формування покриттiв та їх залежнiсть щодо створення покриттiв на деревинi.

Тема 13. Способи сушiння та твердiння покриттiв на основi ЛФМ. Основнi режими та обладнання. Особливостi сушарок та агентiв сушiння. Методи облагороджування покриттiв. Основнi механiзованi потоки та лiнiї для створення захисно-декоративних покриттiв на деревинi. Фактори впливу опоряджувальних цехів на довкілля.

Тема 14. Складання. Класифiкацiя складальних одиниць i процес їх складання. Механiзми для складання. Точнiсть складальних одиниць та їх механiчне оброблення. Складання виробiв. Схеми органiзацiї конвеєрного та поточного складання. Якiсть одержаних виробiв, управлiння якiстю. Перспективнi напрямки технологiї виробництва виробiв з деревини. Iнтенсифiкацiя процесу. Основнi заходи охорони навколишнього середовища та технiки безпеки при виробництвi  столярних та меблевих виробiв. з деревини.

Теми практичних занять

 1      Вибiр матерiалiв для виготовлення виробу, елементи з’єднань та складання специфiкацiї.                    Визначення рiвня точностi оброблення деталi при допомозi системи допускiв i посадок. Визначення шорсткостi поверхнi. Розрахунок контрольно-вимiрювальних пристроїв /калiбрiв/

3      Методика розрахунку лiсоматерiалiв на виробництво виробiв з деревини, залежнiсть корисного виходу матерiалiв вiд виходу та якостi оброблення. Складання балансу вiдходiв.

4      Методика розрахунку iнших основних та допомiжних матерiалiв, якi використовуються при виготовленнi виробiв з деревини.

5      Складання технологiчних карт та технологiчного маршруту з врахуванням можливостей верстатiв i впровадженням поточних методiв оброблення та створення конвеєрних, механiзованих та автоматизованих лiнiй.

6      Розрахунок продуктивностi обладнання i визначення його необхiдної кiлькостi на задану програму випуску виробiв.

7      Розрахунок необхiдної площi цеху. Планування обладнання на дiльницi  згiдно технологiчних маршрутів

Навчально-методичне забезпечення курсу:


Методичне забезпечення

 • Грицак С.А. Методичні вказівки по вибору індивідуальних завдань. Львів, УкрДЛТУ. 1999 р.-40 с. (https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-X3IzVUI4akptY3c/view?usp=sharing)
 • Дячун З.Й, БугаєнкоЯ.П., Вац Я.М. Методичні вказівки по опрацюванню конструкторської документації при виконанні курсових і дипломних проектів (для спеціальності 2602)
  ЛЛТІ – Львів., 1989.–99 с.
  (https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-akthNXNaWGJGWk0/view)
 • В.В. Артемчук, І.М. Заяць. Методичні вказівки по курсовому і дипломному проектуванню для студентів спеціальності 2602, 1720, 0907 Д. Розділ: Розрахунок норм витрат матеріалів. ЛЛТІ. Львів: 1990.- 67с. (https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-YWJ2QzRUV2JTMms/view?usp=sharing)
 • І.М. Заяць, В.В. Артемчук. Методичні вказівки по курсовому і дипломному проектуванню для студентів спеціальності 2602. Розділ: Проектування процесу. ЛЛТІ. Л. 1990. – 47 с.
 • І.Г.Войтович та ін. Основи технології виробів з деревини., лабораторний практикум. Львів, РВВ НЛТУ України, 2008,-128с.
  (https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-bkN1RGkwR19lR00/view?usp=sharing)

 

Рекомендована література


Базова

1.   Войтович І.Г., Основи технології виробів з деревини. Підручник, Львів, Країна ангелят, 2010,-304с.

2.   Войтович І.Г., Основи технології виробів з деревини. Навчал. посібник. Львів.,Інтелект-Захід, 2004,-272 с.

3.   Заяць І.М. Технологія виробів з деревини, підручник, ІЗМН, – Львів, 1999.-220 с.

4.   Заяць І.М. Технологія виробів з деревини. Навчальний посібник. ІСДО. Київ. 1993-296 с.

Допоміжна

 1. Гончаров Н.А., Башинський В.Ю., Буглай Б.М. Технология изделий из древесины: Учебник. – М.: Лесная пром-сть, 1990. – 528 с.
 2. Москвитин М.И. Физико-химические основы процессов склеивания и прилипания. – М.: Лесная пром-сть, 1964. – 248 с.
 3. Современная технология облицовывания и отделки мебели. – К.: УкрГИПРОмебель, 1990. – 142 с.
 4. Куликов Л.В. Технология изготовления и ремонта мебели по заказам населения: Учебник для вузов.- М.: Легкая индустрия,1974. – 424 с.
 5. Ильинский С.А; Кислый В.В. Технический контроль в дерево-обрабатывающий и мебельной промышленности, – М.: Лесная пром-ость, 1980. – 232 с.
 6. Янсон А.И; Янсон Э.Р. Контроль качества на основе статистических методов в производстве мебели, – М.: Лесная пром-ость, 1978, – 137 с.
 7. ВПКТИМ – Нормативи времени на станочньїе работьі первичной и повторной обработки на отечественное и импортное оборудование. М.: ВПКТИМ.1976. – 127с.
 8. Справочник мебельщика. 3 –е изд. перероб. М.: МГУЛ, 2005.-599с.
  (https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-QlZkSXk4ZHNsX00/view?usp=sharing)
 9. Войтович. І.Г. Альбом організації деяких робочих місць, верстатів, ліній і технологічних процесів деревообробних та меблевих цехів. Львів, УкрДЛТУ, 1990.-51 с. (https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-XzliNTdnYnNPZ2M/view?usp=sharing)