Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Випуск 43. 2017

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВА, ПАПЕРОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Міжвідомчий науково-технічний збірник.ВИПУСК 43
Рекомендовано до друку Вченою Радою НЛТУ України (протокол № 11 від 29.12.17 р.)

ЗМІСТ

1. WOODWORKING INDUSTRY // ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

5

С.В. Гайда // S.V. Gayda
ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ СОРТУВАННЯ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ // Using fuzzy expert systems for decision support in the process of post-consumer wood sorting

5

С.А .Грицак // S.A. Hrytsak
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ОТРИМАННЯ ЗАГОТОВОК КРИВОЛІНІЙНОЇ ФОРМИ
// Analysis of methods of receiving curv-lineary forms
20
В.М. Атаманюк, Я.М. Білий // V.M. Atamanyuk, Ya.M. Bilyy
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМОСТІЙКОСТІ ДЕРЕВИННИХ КОМПОЗИТНИХ ЗАГОТОВОК У ВИРОБНИЦТВІ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ // Providing shape stability of wood composite blanks for manufacture of wood products
26
А.С. Кушпіт, О.М. Кушпіт, В.Р. Солонинка // A.S. Kuspit, O.M. Kushpit, V.R. Solonynka
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЩИТА З РЕЙКОВИМ ЗАПОВНЕННЯМ, ЛИЧКОВАНОГО ВОЛОКНИСТОЮ ПЛИТОЮ // Investigation of the properties of a blockboard with strip filling faced with wood-fiberboard
30
Я.М. Білий, І.Г. Войтович, Грабар І.Г. // Ya.M. Bilyy, I.G. Voytovych, I.G. Grabar
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЛИЧКУВАННЯ КРАЙОК ЩИТІВ // Analysis of modern facing techniques of plate edges
35
В.О. Маєвський, З.П. Копинець, Є.М. Миськів, В.М. Ковбасюк // V.O. Mayevskyy, Z.P. Kopynets, Ye.M. Myskiv, V.M. Kovbasyuk
ОЦІНКА КІЛЬКОСТІ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ ВІКОННИХ БЛОКІВ З ТРИШАРОВОГО КЛЕЄНОГО БРУСА // Estimation of wood waste amount in the manufacture of window unit from a three-layer glued bar
46

Yo.V. Andrashek, O. Petrosyuk // Й.В. Андрашек, О. Петросюк THE METHODS OF IMPREGNATION AND THERMAL MODIFICA-TION OF WOOD // Методи просочення та теплової модифікації деревини

53

С.В. Гайда // S.V. Gayda
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ ЯЛИЦІ З ВІКОМ // The complex studies on the change of elastic properties of post-consumer fir wood with age

58
2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО // FORESTRY
73
М.Р. Бурдяк; Ю.Р. Капраль; Р. Левицький; В. Наливайко // М.R. Burdyak; Yu.R. Kapral; R. Levytskyy; V. Nalyvayko
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРТОГОНАЛЬНИХ КРУГЛОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТІВ // Ways of improving efficiency process orthosawing wood processing a full duty cycle
73
І.Д. Іванюк; Т.М. Іванюк // I.D. Ivanyuk; T.M. Ivanyuk
ХВОРОБИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО У СИСТЕМІ ФАКТОРІВ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕРЕВОСТАНІВ // Oak diseases in the system of factors that reduce productivity
79

Б.Я. Бакай // B.Ya. Bakay
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ У МАШИНОБУДУВАННІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СТРУКТУРНИХ МАТРИЦЬ // Research of complex systems in machine building on the basis of structural matrix method

85