Гайда Сергій Володимирович. Наукова діяльність

Гайда Сергій ВолодимировичГАЙДА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,

канд. техн. наук, доцент

тел. роб. 038 0322 238-45-04

e-mail: gaida@e-mail.ua

 
 

Сфера наукових інтересів:


 • Науково-технічні основи використання вживаної деревини у технологічних процесах деревооброблення.
 • Наукове обґрунтування способів та технологій перероблення ВЖД за видами продукції: столярна та стружкова плита, меблевий щит, заготовки криволінійної форми, паливні брикети та гранули;

 • Розроблення теоретичних основ створення енергоощадних та екологобезпечних технологій деревооброблення.
 • Розроблення класифікатора вживаної деревини та методики оцінювання її запасів.
 • Вживана деревина та деревообробні технології: ресурсний потенціал, класифікація, методологія, концепція, використання, перероблення.
 • Дослідження закономірностей впливу використання вживаної деревини на фізико-механічні параметри одержаної продукції.
 • Прогнозування міцності деревинностружкових плит із вживаної деревини.
 • Моделювання технологічних процесів деревооброблення.
 • Утилізація деревинних залишків та деревини після споживання.
 • Технологічні процеси виробництва виробів з деревини з вторинних деревинних ресурсів.
 • Ресурсоощадні та екологобезпечні технології меблевих виробів.
 • Дослідження гнучкості та мобільності меблевого виробництва.

Наука:


 

 • Тема кандидатської дисертації: “Технологія використання пнево-кореневої деревини у виробництві деревостружкових плит”. Дата захисту – 22.03.94 р.
 • Тема докторської дисертації: “Науково-технічні основи використання вживаної деревини”.

 

Публікації:


За період наукової діяльності з 1990 по 2014 рр. опубліковано більше 180 праць, зокрема:

Всього праць – 182, з них

 • Статей – 140;
 • Методичних вказівок – 28;
 • Конспектів лекцій – 8;
 • Навчально-методичних посібників – 4;
 • Тлумачний словник – 1;
 • Міжнародних стандартів –1.

 

Наукові статті:


 

 1. Гайда С.В. Теоретическое обоснование подхода по прогнозированию прочности древесностружечных плит из вторично используемой древесины : сб. научных трудов по итогам междунар. науч.-технич. конф., 1-31 мая 2014 г. «Лес-2014». Вып. 37. – Брянськ: БГИТА. – С. 65-70.
 2. Гайда С.В. Основи формування класифікатора вторинних деревинних ресурсів  // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2013, вип. 11. – С. 208-215.
 3. Гайда С.В. Технології та рекомендації до використання вживаної деревини в деревообробленні // Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2013, вип. 39.1. – С. 48-67.
 4. Gayda S.V. Techniques for utilization of post-consumer wood in the production of fuel pellets and briquettes // Adhesives in Woodworking Industry : zbornik referatov – Proceedings : XXIth International Symposium, June 26-28, 2013. – Zvolen. – 2013. – P. 163-177.
 5. Гайда С.В. Ресурсоощадні технології перероблення вживаної деревини / Серія «Техніка та енергетика АПК» // Науковий вісник НУБіП України : зб. наук. праць. – К.: РЦ НУБіП України. – 2013, вип. 185. – Ч.2 – С. 271-280.
 6. Гайда С.В. Розроблення технології виробництва паливних гранул на основі енергетичного потенціалу вживаної деревини // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013, вип. 23.14 – С. 83-93.
 7. Гайда С.В. Технологічні рішення з перероблення вживаної деревини // Формування сталого світогляду як основа стратегії сталого розвитку : І Міжнар., міждисц. наук.-практ. конф., 14-16 березня 2013 р. : зб. ст. за матер. конф. – Львів: НЛТУ України. – 2013. – С. 5-11.
 8. Гайда С.В. Технологии топливных гранул из вторично используемой древесины // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. научных трудов по итогам междунар. науч.-технич. конф., 1-31 мая 2013 г. «Лес-2013». Вып. 36. – Брянськ: БГИТА. – С. 49-53.
 9. Гайда С.В. Разработка технологии древесностружечных плит из вторично используемой древесины // Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса : материалы ІІ междунар. науч.-технич. конф., 9-11.09.13 г. – Кострома: Изд-во КГТУ. – 2013. – С. 84-87.
 10. 10. Гайда С.В., Кийко О.А. Технология очистки вторично используемой  древесины иглофрезерными станками // Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса : материалы ІІ междунар. науч.-технич. конф., 9-11 сентября 2013 г. – Кострома: Изд-во КГТУ. – 2013. – С. 36-39.
 11. 11. Gayda S.V. Production techniques and properties of fuel pellets produced from post-consumer wood // Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2012, вип. 38. – С. 112-150.
 12. Гайда С.В. Древесно-стружечные плиты (ДСП) из вторично используемой древесины (ВИД). «Молодые учёные в решении актуальных проблем науки» (17-18 мая 2012 г.) // Сб. статей студ. и молодых учёных. – Красноярск: Сиб. гос. техн. у-т. – 2012. – С. 193-196.
 13. Гайда С.В. Физико-механические свойства древесно-стружечных плит из вторично используемой древесины. V Евро-азиатский лесопромышленный форум, VІІ международний евразийский симпозиум // «Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент ХХІ века» 23-25 мая 2012 г. // Сб. статей. –  Екатеринбург. – 2012. – С. 100-103.
 14. Gayda S.V. Recycled of post-consumer wood is for the production of particleboard in Ukraine / Adhesives in Woodworking Industry // Zbornik referatov. XXth International Symposium (June 29 – July 1). – Zvolen. – 2011. – 12 p.
 15. Гайда С.В. Вживана деревина – додатковий ресурс сировини / Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 37.1. – С. 238-244.
 16. Гайда С.В., Воронович В.В. Порівняльний аналіз гнуття вживаної деревини  різних порід та вікових категорій / Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 37.1. – С. 84-89.
 17. Гайда С.В., Коваль Л.І. Рециклінг відходів від розкрою MDF / Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 37.1. – С. 49-54.
 18. Гайда С.В., Коваль Л.И. Особенности раскроя остатков MDF / «Молодые учёные в решении актуальных проблем науки» (12-13 мая 2011 г.) // Сб. статей студ. и молодых учёных. – Красноярск: Сиб. гос. техн. у-т. – 2011. – Том 1. – С. 144-147.
 19. Гайда С.В. Особенности и перспективы применения вторично используемой древесины (ВИД) в Украине / «Молодые учёные в решении актуальных проблем науки» (12-13 мая 2011 г.) // Сб. статей студ. и молодых учёных. – Красноярск: Сиб. гос. техн. у-т. – 2011. – Том 1. – С. 211-215.
 20. Гайда С.В., Воронович В.В. Исследование особенностей гнутья вторично используемой древесины (ВИД) / «Научному прогрессу – творчество молодых» (1-16 апреля 2011) // Сб. трудов за материалами межд. молодежной научной конференции по естественным и техническим дисциплінам. – Йошкар-Ола: Марийский госуд. техн. у-т. – 2011. С. 190-192.
 21. Гайда С.В. Еколого-економічні аспекти використання вживаної деревини // Зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конференції «Еколого-економічні та соціальні проблеми неефективних і несталих методів ведення лісового господарства та незаконних лісозаготівель в Україні» (2-3 грудня 2010 р.). – Львів: Зелений Хрест. – 2011. – С. 147-151.
 22. Гайда С.В. Исследование применения вторично используемой древесины в деревообработке Украины. Актуальные проблемы лесного комплекса / Сб. научных трудов по итогам Х-ой межд. науч.-техн. конференции (1.11.10-30.1110). – Брянск: БГИТА. – 2010, №27. – С. 38-42.
 23. Гайда С.В., Максимів В.М. З переробленої вживаної деревини до якісних деревостружкових плит / Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2010, вип. 36. – С. 57-77.
 24. Гайда С.В. Порівняльний аналіз фізико-механічних параметрів столярної плити із вживаної деревини різних конструкцій / Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2010, вип. 36. – С. 81-92.
 25. Gayda S.V. Potential of post-consumer recovered wood and possible ways of it using in Ukraine / Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2009, вип. 35. – С. 63-83.
 26. Гайда С. В. Вторично используемая древесина – реальный источник замещения импортной древесины / Новейшие достижения в области импортозамещения в химической промышленности и производстве строительных материалов / матер. межд. НТК: в 2-х ч.. – Минск: БГТУ. – 2009. – С. 186-193.
 27. Гайда С.В.  Ефективне використання вживаної деревини  як основа для зменшення викидів СО2  // Наук. вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009, вип. 19.14. – С. 72-89.
 28. Гайда С.В., Максимів В.М., Туниця Т.Ю.  Розроблення класифікатора вживаної сировини. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 34. – С. 46-58.
 29. Гайда С.В. Хімічний склад та ступінь забруднення – основа систематизації ВЖД. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 34. – С. 58-66.

 

Патенти:


 

 Не має

 

Підготовка (керівництво та консультації) науковців  та студентів:


 

 Керівництво та консультації аспірантів – 1 (захищених – 0).

 • Керівництво та консультації здобувачів – 0 (захищених – 0).
 • Керівництво та консультації магістрів – 20 (захищених – 20).
 • Керівництво та консультації спеціалістів – 95 (захищених – 95).
 • Керівництво та консультації бакалаврів – 44 (захищених – 44).

 

Дослідження, які пов’язані із науковим напрямом кафедри ТМВД та НЛТУ України «Розроблення теоретичних основ створення енергоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки, моделювання технологічних процесів, матеріалів і конкурентноздатних конструкцій виробів з деревини сучасного дизайну»:


 

 •  Залишки деревини та деревина після споживання. Класифікація. Терміни та визначення. Звіт з НДР / Договір № 08.24-11-1 : проект міжнародного стандарту ISO. – Львів: НЛТУ України. – 2013. – 53 с.
 • Розробити науково-обґрунтовані нормативи витрат деревини у виробництві пиломатеріалів. Звіт з НДР / Тема №316д-05. – Львів: НЛТУ України. – 2005. – 73 с.
 • Розробка клеєвих капсул для формування шипових з’єднань виробів з деревини. Звіт з НДР / ГД Тема №08.18-01/01. – Львів: НЛТУ України. – 2001. – 90 с.
 • НДР «Дослідження можливості використання вживаної деревини у деревообробній та меблевій промисловості». – Львів: НЛТУ України. – 2009-2010 рр.
 • НДР «Удосконалення технології та обладнання виготовлення паливних гранул із вживаної деревини». – Львів: НЛТУ України. – 2011-2012 рр.
 • НДР «Аналіз обсягів утворення та споживання відходів деревини у виробництві, розробка нормативів їх використання». – Львів: НЛТУ України. – 2012-2013 рр.
 • НДР «Удосконалення технології виготовлення плитної продукції на основі використання вживаної деревини». – Львів: НЛТУ України. – 2013-2014 рр.

 

Міжнародна діяльність у таких країнах:


 

 • Польща;
 • Словаччина;
 • Румунія;
 • Чехія;
 • США;
 • Росія.

 

Впровадження результатів наукової діяльності:


 

 • у подальший розвиток науково-дослідної роботи кафедри та університету;
 • у навчальний процес з підготовки бакалаврів та магістрів;
 • у методику викладання лекцій та інших видів занять;
 • у науково-методичну літературу;
 • у  виробничий процес у вигляді практичних рекомендацій.

 

Тематика магістерських робіт (основні напрями підготовки магістрів):


 

 • Дослідження міцності і надійності зубчастих з’єднань у виробах з деревини.
 • Дослідження міцності та надійності конструкцій ґратчастих меблевих виробів із вживаної деревини.
 • Порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей гнутих елементів із деревини різного віку на основі розробленої технології.
 • Розроблення технології та дослідження властивостей продукції із подрібненої вживаної деревини.
 • Дослідження фізико-механічних властивостей деревинностружкових плит із різним вмістом вживаної деревини.
 • Порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей традиційної деревинностружкової плити та плити із вживаної деревини.
 • Порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей традиційної столярної плити та плити із вживаної деревини.
 • Вживана деревина та деревообробні технології: ресурсний потенціал, класифікація, методологія, концепція, використання, перероблення.
 • Дослідження закономірностей впливу використання вживаної деревини на фізико-механічні параметри одержаної продукції.
 • Прогнозування міцності деревинностружкових плит із вживаної деревини.
 • Моделювання технологічних процесів деревооброблення.
 • Утилізація деревинних залишків та деревини після споживання.
 • Дослідження технологічних процесів виробництва виробів з деревини з вторинних деревинних ресурсів.
 • Дослідження ресурсоощадних та екологобезпечних технологіх меблевих виробів з відходів деревооброблення.
 • Обґрунтування та розроблення концепції використання вживаної деревини.
 • Дослідження процесів перероблення та утилізації вживаної деревини.
 • Дослідження особливостей виробництва паливних брикетів та гранул із вживаної деревини.
 • Наукове обґрунтування способів та технологій перероблення ВЖД за видами продукції: столярна та стружкова плита, меблевий щит, заготовки криволінійної форми, паливні брикети та гранули.
 • Розроблення теоретичних основ створення енергоощадних та екологобезпечних технологій деревооброблення.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.