Інформація до виконання бакалаврської роботи

Бакалаврська робота виконується згідно навчального плану напряму 6.051801 «Деревооброблювальні технології» студентами четвертого курсу у восьмому семестрі після засвоєння комплексу гуманітарних, соціально-економічних, математичних, природничо-наукових та професійних дисциплін та проходження всіх видів практики

За сутністю бакалаврська робота є підсумковою кваліфікаційною роботою з актуальних проблем, що стосуються деревооброблювальних технологій. Вона відіграє роль кваліфікаційного документу, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень кваліфікації випускника, його володіння теоретичними знаннями та практичними навичками.

Метою виконання бакалаврської роботи є:

 • поглиблення, систематизування і закріплення знань, отриманих протягом всього процесу навчання;
 • виявлення уміння студента застосувати набуті знання для розв’язання конкретних технологічних задач у виробничій діяльності;
 • розвинути вміння виконувати пошук та аналіз інформації з поставленої проблеми, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку;
 • виявлення здібностей студента підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію про діяльність підприємства, проводити його технологічний аналіз, вміння враховувати сучасний стан та розвиток науки та передової техніки;
 • закріплення володіння системним підходом, сучасною методологією, методичним апаратом, інструментарієм та технологічними прийомами обґрунтування управлінських рішень, впровадження рекомендацій на конкретних об’єктах;
 • здобуття і поглиблення навичок роботи з науковими, методичними, законодавчими та інструктивними матеріалами;
 • формування навичок фахівця-технолога, принципів поведінки в суспільстві;
 • виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної роботи в умовах ринкових відносин, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури
 • Написанню бакалаврської роботи передує переддипломна практика

 

 

База практии вибирається індивідуально для кожного студента у відповідності до тематики бакалаврської роботи)

Метою практики є безпосередня підготовка студента до практичної діяльності на посаді інженера-технолога з обраної спеціальності, збір матеріалів, поглиблення і закріплення теоретичних знань, придбання навиків організаторської роботи в колективі

Задачі практики:

 • ознайомитись з структурою і організацією підприємства;
 • вивчення виробничого і технологічного процесів обладнання і режимів обробки, стану застосування прогресивних матеріалів, переробки і використання відходів основного виробництва, тощо.
 • придбання навиків критичного аналізу організації виробництва, виробничого і технологічного процесів і можливий вибір оптимального варіанту. Ознайомлення з нормативно-технічною документацією;
 • вивчення питань дотримання на підприємстві правил техніки безпеки, роботи служб з охорони навколишнього середовища.

  Тематика бакалаврських кваліфікаційних робіт

 • Проект технологічного процесу цеху (дільниці) виготовлення виробів з деревини на підприємстві …;
 • Удосконалення технологічного процесу  цеху виробів з деревини на підприємстві…;
 • Удосконалення технології виготовлення виробів з деревини на підприємстві…;
 • Проект технології опорядження виробів з деревини на підприємстві…;
 • Удосконалення технологіїї  опоряджувального цеху на базі вітчизняного (або імпортного) обладнання;
 • Удосконалення технології опорядження виробів з деревини на підприємстві…;

 

Матеріали до виконання бакалаврської кваліфікайної роботи


 • Вимоги до бакалаврської роботи(91K, закачати)
 • Оформлення бакалаврської роботи(51K, закачати)
 • Структура та зміст бакалаврської роботи «Проект (розроблення) технологічного процесу…»(51K, закачати)
 • Структура та зміст бакалаврської роботи «Удосконалення технології … » (51К , закачати)
 • Титульна сторінка бакалаврської роботи (51К , закачати)
 • Завдання на бакалаврську роботу (57К , закачати)
 • Структура та об’єм виконання бакалаврської роботи (57К , закачати)

 

Структура та зміст бакалаврської кваліфікаційної роботи


 

«Проект (розроблення) технологічного процесу…»

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ

   1.1. Вихідні дані.
   1.2. Коротка характеристика підприємства.
   1.3. Опис та аналіз існуючого технологічного процесу, характеристика продукції, що випускається.
   1.4. Обґрунтування доцільності проектування технологічного процесу цеху (дільниці).

2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

   2.1. Виробнича програма цеху (дільниці).
   2.2. Виріб (габаритне креслення, технічний опис виробу, складальне креслення виробу, робочі креслення складальних одиниць та деталей виробу, специфікації до розроблених креслень).
   2.3. Розрахунок витрат сировини, матеріалів та комплектуючих на виріб та програму.
   2.4. Розроблення технологічного процесу. Технологічні карти.
   2.5. Розрахунок продуктивності технологічного обладнання. Аналіз завантаження обладнання.
   2.6. Визначення виробничої площі та розмірів цеху (дільниці).
   2.7. Вибір та розрахунок засобів внутрішньоцехового транспорту.
   2.8. Розробка плану розташування обладнання, робочих місць, складів, транспортних засобів та допоміжного обладнання проектованого цеху (дільниці).
   2.9. Розрахунок кількості промислово-виробничого персоналу.

3. ОХОРОНА ПРАЦІ
4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 


 

Структура та зміст бакалаврської кваліфікаційної роботи «Удосконалення технології … »

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
1.1. Вихідні дані до проектування.
1.2. Коротка характеристика підприємства.
1.3. Опис та ґрунтовний аналіз існуючого технологічного процесу.
1.4. Розробка та обґрунтування шляхів удосконалення технологічного процесу.
1.5. Технологічний аналіз конструкційної якості виробу та рекомендації щодо покращення його споживчих властивостей.
2.ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ
2.1. Виробнича програма.
2.2. Виріб (габаритне креслення, технічний опис виробу, складальне креслення виробу, робочі креслення складальних одиниць та деталей виробу, специфікації до розроблених креслень).
2.3. Розрахунок витрат сировини, матеріалів та комплектуючих на виріб та програму.
2.4. Розроблення технологічного процесу. Технологічні карти.
2.5. Розрахунок продуктивності технологічного обладнання. Аналіз завантаження обладнання.
2.6. Визначення виробничої площі та розмірів цеху (дільниці).
2.7. Вибір та розрахунок засобів внутрішньоцехового транспорту.
2.8. Розробка плану розташування обладнання, робочих місць, складів, транспортних засобів та допоміжного обладнання цеху (дільниці) після удосконалення.
2.9. Розрахунок кількості промислово-виробничого персоналу.
3. ОХОРОНА ПРАЦІ
4.ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ