Бакалаврат. Опис програми “Інноваційні стартапи”

 • Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень
 • Ступінь вищої освіти – Бакалавр
 • Галузь знань – 18 Виробництво та технології
 • Спеціальність – 187 Деревообробні та меблеві технології
 • Обмеження щодо форм навчання – Відсутні
 • Освітня кваліфікація – Бакалавр з деревообробних та меблевих технологій за освітньою програмою “Інноваційні стартапи д/о та меблевої промисловості”
 • Кваліфікація в дипломі – Бакалавр
 • Освітня програма – Інноваційні стартапи д/о та меблевої промисловості
 • Академічні права випускників – Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Всього кредитів 240 , в т.ч. обов`язкові компоненти – 180, вибіркові компоненти – 60

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

І. Цикл загальної підготовки

 • Українська мова професійного спрямування
  • Державна мова – мова професійного спілкування. Лексика сучасної української мови. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. Українська лексикографія. Словники у професійному мовленні. Культура усного фахового спілкування. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Етикет службового листування. Риторика і мистецтво презентації. Форми колективного обговорення професійних проблем. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.
 • Історія та культура України
  • Історія української державності від найдавніших часів до початку ХХ ст. Історія української державності від початку ХХ ст. до наших днів. Походження і основні етапи розвитку української культури. Розвиток української культури від Нового Часу до сьогодення.
 • Iноземна мова
  • Іноземна мова для комунікацій. Життя людини в суспільстві. Людина та навколишнє середовище. Екологічний стан моєї країни. Розуміння тексту та аудіювання.
 • Фiлософiя
  • Філософія як форма духовного освоєння світу та світоглядного самоствердження. Історія філософії від Стародавнього Світу до Відродження: світоглядні ідеї та проблеми. Історія філософії від Нового часу до Німецької класичної філософії: світоглядні ідеї та проблеми. Філософія в Україні: історія та проблеми. Філософія і наука: саєнтичний та антисаєнтичний підходи (в напрямах, течіях філософії некласичного періоду). Онтологія. Гносеологія. Аксіологія. Філософські концепції соціальних процесів та проблема людини. Суспільство і природа. Глобальні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку.
 • Фізичне виховання
  • Природничо-наукові основи фізичного виховання. Методичні основи фізичної підготовки. Основи здорового способу життя. Комплекси ранкової і виробничої гімнастики. Самоконтроль функціональ-ного стану організму людини. Фізичні вправи та природні фактори.
 • Вища математика
  • Векторна та лінійна алгебра.Аналітична геометрія. Вступ до аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної. Диференціальне числення функції декількох змінних. Інтегральне числення функції однієї змінної. Інтегральне числення функції декількох змінних. Ряди. Диференціальні рівняння.Теорія ймовірностей.
 • Фізика
  • Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика та термодинаміка. Електрика. Коливання та хвилі.Оптика.Фізика твердого тіла.Фізика деревини
 • Хімія (загальна хімія, органічна хімія)
  • Основні поняття і закони хімії. Основні класи неорганічних сполук. Будова атома, хімічний зв’язок. Хімічна кінетика та рівновага. Дисперсні системи. Будова і реакційна здатність органічних сполук. Вуглеводні, галогенпохідні вуглеводнів. Оксигеновмісні та нітрогеновмісні органічні сполуки
 • Технічна механіка
  • Основні поняття опору матеріалів. Розтяг (стиск). Напружений стан. Згин. Кручення. Складний опір. Стійкість. З’єднання деталей, розрахунок їх на міцність. Механічні передачі приводів машин, визначення геометричних, кінематичних і силових характеристик. Осі, вали, підшипники та муфти
 • Інженерна графіка
  • Прямокутні проекції основних геометричних образів. Аксонометричні проекції. Позиційні та метричні задачі Розгортки поверхонь. Геометричне креслення . Проекційне креслення. Єдина система конструкторської документації. Державні стандарти. Оформлення креслень. Складання та читання специфікації складальних креслень. Ескізи та робочі креслення. Креслення роз’ємних і не-роз’ємних з’єднаннь. Креслення загального вигляду Деталювання складних креслень. Ознайомлення з автоматизацією креслярських робіт.
 • Екологія
  • Факторіальна екологія (аутекологія). Форми взаємозв’язків всіх груп організмів (синекологія, біоценологія). Екосистемний підхід до вивчення природного довкілля (екосистемологія, біогеоценологія). Біосферологія (глобальна екологія). Сучасне уявлення про біосферу та ноосферу. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище. Екологічні проблеми використання природних ресурсів. Управління, організація і контроль якості природного середовища. Особливості виготовлення й токсиколого-гігієнічна характеристика сучасних корпусних меблів.

 ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

І. Цикл загальної підготовки

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням/Економічна теорія/Політологія/Психологія/Соціологія
  • Економічна теорія. Економічна теорія як наука Потреби і ресурси. Ефективність використання економічних ресурсів Економічні системи суспільства Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура Ринковий механізм Основні макроекономічні показники та макроекономічна нестабільність Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки Фірма як суб’єкт ринкової економіки Держава та її економічні функції Світова економіка.
  • Політологія. Політична еліта і політичне лідерство. Політична культура та політичні ідеології Політичні процеси Міжнародні політика.
  • Соціологія. Соціологія як наука.Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура і соціальна стратифікація. Соціальні інститути суспільства Культура як соціальний феномен Методологія та методи конкретних соціологічних досліджень Соціологія особистості. Особистість у системі соціальних зв’язків. Соціологія праці. Ставлення до праці і мотивація трудової діяльності. Соціальні резерви виробництва. Управління трудовими ресурсами. Соціологія конфлікту. Виробничі конфлікти та способи їх розв’язання. Соціальне управління. Керівник у системі соціального управління. Соціологія молоді. Соціологія сталого розвитку.
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням/Підприємництво і бізнес-культура/Природоохоронне законодавство та екологічне право/Етика та естетика/Культура особистості
 • Управління конкурентнздатністю  підприємств/  
  •   
 • Інформаційні технології/Обчислювальна математика і програмування
  • Системи збирання, передачі, обробки та візуалізації даних. Системи електронного документообігу . Використання IT-технологій в сучасному деревообробному виробництві. Програмування математичних і логічних функцій та їх табулювання в EXCEL і VBA. Характерні прийоми накопичення суми і добутку. Статистичні функції. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь, нелінійних рівнянь та систем нелінійних рівнянь. Чисельне диференціювання та інтегрування. Інтерполяція та апроксимація табличної функції для однієї та двох незалежних змінних.
 • Інвестування/Техніко-економічне обгрунтування інвестиційних проектів

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

ІІ. Цикл професійної підготовки

 • Електротехніка та основи електроніки
  • Електричні кола постійного струму. Електричні кола однофазного синусоїдного струму. Трифазні кола та трансформатори. Асинхронні машини, машини постійного струму та основи електроприводу
 • Деревинознавство
  • Наука про деревину – екологічний продукт природи. Будова дерева і деревини. Діагностування деревини промислових порід. Хімічний склад та біологічна стійкість деревини. Вади та аномалії деревини. Декоративні властивості деревини. Фізичні властивості деревини та їх класифікація. Вода в деревині. Щільність деревини. Усихання та модифікація деревини. Характеристика механічних властивостей деревини Визначення механічних властивостей деревини.
 • Економіка підприємства
  • Особливості економіки сучасного деревооброблюва-льного підприємства.Підприємство як суб’єкт господарювання.Основи підприємницької діяльності.Персонал підприємства.Сировинна база дерево-обробної промисловості.Основні фонди підприємства.Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства.Виробничі інвестиції.Інноваційні процеси та оцінювання їх ефективності.Техніко-технологічна база виробництва.Виробнича та соціальна інфраструктура.Прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства.Продуктивність, мотивація і оплата праці на підприємстві.Витрати виробництва і собівартість продукції.Ціни та ціноутворення в ринкових умовах.Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства.Державне регулювання діяльності підприємств.
 • Обладнання галузі
 • Безпека життєдіяльності
  • Категорійно-понятійний апарат безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин,рослин, об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні наслідки для населення та довкілля. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови ймовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій. Менеджмент безпеки, правове, забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення у надзвичайних ситуаціях. Управління силами цивільної оборони під час надзвичайних ситуацій.
 • Проектування деревообробних та меблевих виробництв
  • Загальні відомості про проектування деревообробних виробництв. Виробнича програма підприємства та її розрахунок .Потужність підприємства і виявлення „вузьких” місць. Розрахунок технологічного обладнання. Склади на підприємстві та їх проектування .Розрахунок допоміжного і транспортного .Основи проектування виробничих будівель та споруд .Планування цехів (дільниць) основних деревообробних виробництв. Проектування обслуговуючих об’єктів деревообробних виробництв. Методика розрахунку потреб у ресурсах для забезпечення функціонування деревообробних виробництв. Проектування у випускових бакалаврських кваліфікаційних роботах та його особливості.
 • Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв
  • Сучасний стан та перспективи розвитку лісопиляльно-дерево-обробних виробництв в Україні. Продукція лісопиляльно-деревообробних виробництв. Сировина для виготовлення пилопродукції. Способи і методи розпилюва-ння колод на пилопродукцію. Основні положення розпилювання колод на пилопродукцію. Планування розпилювання колод. Основи маловідходної та безвідходної технології в лісопиляльно-деревообробних виробництвах. Характеристика виробничого та технологічного процесів лісопиляльно-деревообробного виробництва. Етапи лісопиляльно-деревообробного виробництва. Процеси підготовки сировини до розпилювання. Процеси розпилювання колод на пиломатеріали. Виробництво заготовок. Кінцеве оброблення пилопродукції. Контроль якості пилопродукції. Використання відходів лісопиляльно-деревообробних виробництв. Вибір та розрахунок допоміжного та транспорт-ного обладнання лісопильного цеху. Планування розташування обладнання технологічного процесу лісопильно-деревообробного виробництва. Захист довкілля та безпека праці у лісопиляльно-дерево-обробних виробництвах.
 • Технологія сушіння і захисту деревини
  • Загальна концепція та характеристика технологічних процесів сушіння та захисту деревини. Властивості теплоносіїв та агентів гідротермічної обробки . Властивості деревини як об’єкта теплової обробки і сушіння. Фізичні закономірності процесів нагрівання деревини. Конвективне нагрівання деревини. Спеціальні способи нагрівання деревини. Технологія та обладнання теплової обробки деревини. Фізичні закономірності процесів сушіння деревини. Принципи побудови режимів сушіння пилопродукції. Фізичні закономірності виготовлення термічно модифікованої деревини. Класифікація сушильних установок для пиломатеріалів. Теплове та циркуляційне обладнання. Технологія камерного сушіння пиломатеріалів. Визначення продуктивності сушильних камер. Атмосферне сушіння пиломатеріалів. Спеціальні способи сушіння пиломатеріалів. Технологія сушіння шпону та подрібненої деревини. Системи автоматичного контролю та управління камерами. Ефективність використання джерел енергії при сушінні деревини. Види руйнувань деревини при її зберіганні та експлуатації. Характеристика, вибір та розрахунок матеріалів для захисної обробки деревини. Технологія та обладнання для просочування деревини.
 • Конструювання виробів з деревини
  • Класифікація виробів з деревини. Історія виробів з деревини. Ергономічні основи проектування виробів. Конструктивні та композиційні основи проектування меблів. Матеріали для виготовлення виробів з деревини. Структура, конструктивні та архітектурні елементи виробів з деревини. З’єднання елементів у виробах з деревини. Основи компонування меблевих виробів. Основи формування столярних виробів. Основи раціонального конструювання виробів з деревини. Основи взаємозамінюваності. Система допусків і посадок. Метрологічне забезпечення взаємозамінюваності. Шорсткість поверхні. Якість виробів та методи їх контролю. Правила виконання конструкторської документації.
 • Технологія виробів з деревини
  • Історичний передумови, сучасний стан та перспективи розвитку технології виробів з деревини. Структура лісової галузі України. Основи конструювання виробу з деревини, розробка технічного опису, специ-фікації та креслення виробу. Характеристика та вибір сировини та матеріали для виробництва виробів з деревини . Розрахунок основних, допоміжних матеріалів та комплектуючих на виріб (деталь). Основи взаємозамінності . Шорсткість поверхні деревини та її забезпечення. Виробничий процес виготовлення виробів з деревини і його характеристика . Характеристика технологічного процесу та основного обладнання для виготовлення виробів з деревини. Розкрій пиломатеріалів, плитних та листових матеріалів, шпону, синтетичних матеріалів тощо у виробництві виробів з деревини. Етап перетворення чорнових заготовок на чистові. Етап виготовлення криволінійних заготовок. Склеювання та личкування у технології виробів з деревини. Етап надання чистовій заготовки форми деталі. Складання у виготовленні виробів з деревини. Розрахунок виробничих площ, складів сировини, матеріалів та готової продукції. Планування розташування обладнання деревообробного виробництва. Вибір та розрахунок допоміжного та транспортного обладнання виробництва з виготовлення виробів з деревини. Точність оброблення у виготовленні виробів з деревини.
 • Технологія захисно-декоративних покриттів
  • Призначення і властивості захисно-декоративних покриттів. Допоміжні компоненти опоряджувальних матеріалів Плівкоутворювачі і опоряджувальні матеріали на їх основі. Експлуатаційні властивості деревних підкладок та захисно-декоративних покриттів. Методи нанесення лакофарбових та плівкових матеріалів. Сушіння (твердіння) захисно-декоративних покриттів на деревних підкладках. Облагороджування поверхні захисно-декоративних покриттів на деревних підкладках. Організація робочих місць для виконання технологічних операцій. Охорона праці і захист довкілля.
 • Проектування дерев’яних будівельних конструкцій і елементів
  • Загальні відомості про дерев’яні будівельні конструкції.Особливості проектування дерев’яного будинку на етапі створення проекту. Основні конструкційні елементи дерев’яних будинків і споруд. Особливості проектування. Конструктивні рішення при монтажі стінових елементів дерев’яних будинків. Теплова ізоляція дерев’яних будівель та споруд. Проектування дахових конструкцій дерев’яних будівель та спорудРеставрація дерев’яних будівель та спорудЗахисне оброблення дерев’яних будівель та споруд.
 • Технологія клеєних матеріалівта деревинних композитів
  • Клеєні матеріали з деревини, їх характеристики, сировина та технологія виготовлення лущеного та струганого шпону. Технологія та організація виробництва фанери загального призначення, спеціальних видів фанери і фанерної продукції.Технологія деревинних композитів.
 • Технологія корпусних меблевих виробів
  • Загальні уявлення про технологію корпусних меблевих виробів. Класифікація корпусних меблевих виробів. Матеріали для виготовлення корпусних меблевих виробів. Конструкція корпусних меблевих виробів. Технологічний процес виготовлення клеєних меблевих щитів з масивної деревини. Теоретичні основи обробки деревини і деревних матеріалів тиском. Абразивне оброблення у технології виготовлення корпусних меблевих виробів. Прикладні комп’ютерні програми у процесі виготовлення корпусних меблевих виробів.Типові технологічні процеси виготовлення корпусних меблевих виробів.
 • Технологія м’яких меблевих виробів
  • Перспективні конструкції столярних виробів та використання деревинозамінних матеріалів. Особливості конструювання м’яких меблів. Комплектуючі та настилові матеріали. Покривні і лицювальні матеріали та технологічні процеси виготовлення елементів м’яких меблевих виробів. Технологія складання м’яких меблів.
 • Технологія столярних виробів
  • Загальні відомості про столярно-теслярські вироби.Основи конструювання столярно-будівельних виробів. Правила конструювання. Види столярних з’єднань.Розрахунок столярних з’єднань на міцність. Методи механічних випробувань столярно-будівельних виробів.Конструкції основних столярних виробів. Віконні блоки. Основні вимоги до конструкції.Дверні блоки та їх різновидності.Матеріали та приклади для виготовлення столярних виробівСтруктура технологічного процесу виготовлення столярних виробівТехнологічні процеси виготовлення чорнових заготовок. Виробництво клеєних заготовок та конструкцій. Способи та режими. Обладнання. Технологічні процесиВиготовлення погонажних виробів.Технології виготовлення паркетних виробівМеханізація та автоматизація процесів механічного оброблення заготовок і деталей.
 • Метрологія, стандартизація і сертифікація/Основи технічних вимірювань
  • Стандартизація і метрологія як складові технічного регулювання. Сертифікація та акредитація.
 • Основи охорони праці
  • Загальні питання охорони праці. Правові та організаційні питання охорони праці. Основи організації охорони праці на виробництві. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Основи техніки безпеки. Основи електро- та протипожежної безпеки.

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

ІІ. Цикл професійної підготовки

 • Техніко-економічне обгрунтування інвестиційних проектів / Управління реалізацією проектів із основами ділового спілкування
  •      .
 • Бізнес планування / Бізнес-ідея виробництва
  •    .
 • Основи дизайну/Промисловий дизайн
  • .
 • Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиківа/ Основи теорії прийняття рішень
  •   
  • .
 • Маркетинг інновацій/ 
  •  .
 • Комп’ютерна графіка/Технології комп’ютерного проектування
  • Комп’ютерна графіка. Системи координат, створення і властивості слоїв, управління екраном. Робота з об’єктами. Редагування креслень. Формування тривимірних об’єктів
 • Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення/Технічна статистика
  • Стат. методи. Загальні уявлення про статистичні методи підвищення якості продукції.Загальна характеристика наукових досліджень.Теоретичні засади статистичних методів.Процедура перевірки статистичних гіпотез.Методи збору статистичної інформації.Графічна інтерпретація статистичної інформації.Використання контрольних карт у процесі статистичного контролю.Загальна характеристика концепції «Шість сигм».Основи кореляційного та регресійного аналізів.
 • Введення у спеціальність (деревообробна, меблева та ін галузі)/Практичні основи столярних та меблевих виробництв
  • Ведення у спеціальність. Історія розвитку лісообробної промисловості та лісотехнічної науки. Характеристика лісообробної промисловості України. Галузі деревообробної промисловості та їх характеристика. Характеристика та особливості лісопиляльного виробництва. Основи виробництво фанери та плитних матеріалів. Загальні поняття про виробництво меблевих виробів. Характеристика та особливості ручного оброблення деревини. Загальні поняття про столярно-теслярські вироби. Напрямки використання відходів деревообробки.
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу/ Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами
  •     .
 • Технологія гратчастих меблевих виробів/Технологічні особливості виготовлення столів та стільців
 • Основи бізне моделювання/Методологія творчого конструювання

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

Практична підготовка

 • 1-а технологічна практика
  • Структура та організація роботи деревообробного підприємства. Технологічні процеси лісопильно-деревообробного та сушильного виробництв. Організація деревообробного виробництва, планування розташування обладнання в цеху (дільниці). Технологічна та технічна документація. Робота у технологічному відділі. Виконання індивідуального завдання. Написання та захист звіту з практики.
 • 2-а технологічна практика
  • Структура та організація роботи деревообробного підприємства. Технологічні процеси виробництва виробів з деревин та меблевих виробів. Організація деревообробного виробництва, планування розташування обладнання в цеху (дільниці). Технологічна та технічна документація. Робота у технологічному відділі. Виконання індивідуального завдання. Написання та захист звіту з практики.
 • Переддипломна практика
  • Загальна характеристика підприємства та продукції що випускається. Критичний аналіз технологічного процесу та розробка заходів до його вдосконалення. Збір матеріалів до розділів  бакаліврської роботи (проекту). Написання та захист звіту з практики.

{tab= “ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ”}

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

Державна атестація

 • Виконання і захист дипломного проекту / роботи
  • Написання та публічний захист бакалаврської дипломної роботи (проекту)