Загальна інформація про дисципліну


Курс «Технологія меблевих виробів»читається для студентів напрямку підготовки:6.020207 «Дизайн»

Мета вивчення дисципліни – закріплення теоретичних знань із спеціальних фахових предметів навчального плану та оволодівання навиками практичної діяльності для творчого вирішення виробничих завдань з використанням передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

Мета курсу – дати знання про технологію виготовлення меблевих виробів з деревини та деревинних матеріалів, характеристику основних матеріалів меблевого виробництва, комплексне і економне використання матеріалів, світові досягнення у галузі меблевого виробництва та сучасного обладнання, світові тенденції меблевого розвитку та перспективи меблевої промисловості України.

Задача вивчення дисципліни “Технологія меблевих виробів” згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) та рекомендацій Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS), полягає у тому, що бакалавр повинен бути підготовлений для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області створення і впровадження нових конструкцій та технологій у меблевому виробництві.

Загалом визначальним критерієм підготовки бакалаврів в рамках Болонського процесу є: якість підготовки, відповідність європейському ринку праці, мобільність, посилення конкурентоспроможності для продовження навчання на теренах Європи.


Знання та вміння

В наслідок вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • Технологію виготовлення корпусних, ґратчастих, м’яких, плетених та гнутих меблевих виробів;
 • Характеристику основних матеріалів меблевого виробництва;
 • Світові досягнення у розробці як меблевих матеріалів так і меблевих виробів;
 • Перспективи розвитку меблевого виробництва в Україні;
 • Меблеву промисловість провідних світових країн.

вміти:

 • Вільно володіти професійною термінологією;
 • Розробити інтер’єр приміщення та конструкцію меблевих виробів;
 • Розрахувати основні та допоміжні матеріали меблевого виробництва;
 • Розробити технологічний процес виробництва;
 • Спрогнозувати можливі перспективні напрями у виробництві меблів;
 • Користуватися інформацію з інтернет-сайтів;
 • Користуватися потрібною довідковою нормативно-технологічною літературою.

 


Методичні вказівки для викладання дисципліни:

 1. Кшивецький Б.Я.Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія меблевих виробів». Львів – 2004. – 84 с.
 2. І.Г. Войтович Лабораторний практикум з дисципліни «Основи технології виробів з деревини» /А.С. Кушпіт, Н.Ф. Чопенко, Б.Я. Кшивецький, В.О. Маєвський, О.В. Яріш, С.А. Грицак. Львів. РВВ НЛТУ України, 2008 – 125 с
 3. Кшивецький Б.Я. Методичний посібник з курсового та дипломного проектування для розрахунку матеріалів у виробництві меблевих виробів з дисципліни «Технологія меблевих виробів» / В.Р. Солонинка // Львів. РВВ НЛТУ України, 2009. – 107 с
  (Частина 1 https://drive.google.com/file/d/0B_tVDDs5Uo0LYTlBRUt5VktQTWs/edit?usp=sharing
   частина 2  https://drive.google.com/file/d/0B_tVDDs5Uo0LMUhLUDVoVmZIbEU/edit?usp=sharing)

 

Рекомендована література

Базова

 1. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.
 2. Буглай Б.М. Гончаров Н.А. “Технология изделий из древесины” - М.: Лесная променость,1987. – 406 с.
 3. Бартасевич А.А. Технология производства мебели. – Мн.: Выш. шк., 2001. – 287 с.
 4. Бухтіяров В.П. Справочник мебельщика. – М.: Лесная пром-сть, 1985. – 360 с.
 5. Бобиков П.Л. Конструирование столярно-мебельных изделий. – М.: Лесн. пром-сть, 1985. – 230 с.
 6. Буглай Б.М. Технология изделий из древесины. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 528 с.
 7. Вінтонів І.С., Сопушинський І.М., Тайшінгер А. Деревинознавство: навч. посібн. – Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.
 8. Гайда С.В.Матеріали для виготовлення виробів з деревини: навч. пос. – Л.: "ВМС", 2000. - 160 с.
 9. Гайда С.В.Раціональне конструювання виробів з деревини: навч.-мет. пос. – Л.: "ВМС", 2001.- 93 с.
 10. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби: навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – Ч.1. – 387 с.
 11. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Гратчасті та м’які вироби: навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2011. – Ч.2. –482 с.
 12. Дячун 3. Й. Основи взаємозамінюваності конструювання меблів. – Львів: Афіша, 2002 – 134 с
 13. Костриков П.В. Производство гнутоклееной мебели. - М.: Лесн. пром-сть, 1982. - 221 с.
 14. Тарасенко В.М. Конструирование и производство плетеной мебели. М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 220 с
 15. І.Г. Войтович«Основи технології виробів з деревини». Львів – 2004. – 222 с.
 16. Заяць І.М. “Технологія виробів з деревини”. Львів – 1999 221 с.(100)

Допоміжна

 1. Кійко О.А, Якуба М.М., Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант., 2010. – 260 с.
 2. Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 3. Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.
 4. Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”, „Фабрика мебели”, “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura” “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.
 5. Газети „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, „Стружка”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”, “Woodworking News” та ін.
 6. Каталоги міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Xylexpo”, “ZOW” “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna” та ін.

Інформаційніресурси

 1. ACIMALL: Італійська асоціація виробників деревообробного обладнання та інструменту // The Italian Manufacturers Association Woodworking Machinery and Tool http://www.acimall.com
 2. VDMA-FV HOLZ: Некомерційне об'єднання, що представляє інтереси галузевих верстатобудівних підприємств Німеччини на загальнофедеральному і на міжнародному рівні // Non-profit association that represents the interests of the industrial machine tool enterprises in Germany at the federal and international level. www.wood.vdma.org
 3. AFEMMA: Асоціація виробників деревообробного обладнання, інструменту і виробів з деревини Іспанії // Spanish Association of Woodworking Machinery, Tools. Equipment and Products Manufacturers. http://www.afemma.com.
 4. DEREVO.info – інформаційний портал деревообробної галузі. www.derevo.info.
 5. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Науково-технічний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресуру: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua .

 


 

Програма дисципліни

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕМА 1. Вступ. Структура технологічного процесу. Класифікація меблевих виробів. Предмет та завдання дисципліни. Зміст і зв’язки з іншими дисциплінами. Етапи технологічного процесу, технологічні операції. Класифікація меблевих виробів за призначенням та технологічним процесом їх виготовлення. Екологічні вимоги до меблевих виробів.

ТЕМА 2. Конструкційні матеріали меблевих виробів. Матеріали, які використовуються у меблевому виробництві, поділ матеріалів на основні та допоміжні. Сучасні конструкційні матеріали та комплектуючі меблевого виробництва.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ТЕМА 3. Розкрій матеріалів. Схеми розкрою пиломатеріалів. Карти розкрою. Етапи технологічного процесу – сушіння та розкрій. Основна мета процесу сушіння та методи сушіння деревних матеріалів. Розкрій деревини, плитних, листових та рулонних матеріалів. Утилізація відходів.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ТЕМА 4. Первинна машинна обробка заготовок. Бази та базування. Створення базових поверхонь, обробка заготовок в розмір. Калібрування плитних матеріалів. Вплив різних факторів на точність обробки. Обладнання та продуктивність верстатів.

ТЕМА 5. Припуски на механічну обробку. Норма припусків. Розрахунок норм витрат основних і допоміжних матеріалів на виріб. Баланс відходів. Раціональне використання матеріалів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

ТЕМА 6. Види склеювання та їх призначення. Теоретичні основи склеювання. Способи нанесення клею. Інтенсифікація процесів склеювання. Технологія склеювання брусків за довжиною, шириною і товщиною. Обладнання, та продуктивність. Екологічнобезпечні клеї та технології у меблевому виробництві.

ТЕМА 7. Личкування. Підготовка основи і личківок. Личкування пластей щитових заготовок. Каширування, ламінування. Обладнання та продуктивність. Утилізація відходів.

ТЕМА 8. Технологія личкування крайок щитових і брускових заготовок. Личкування криволінійних і профільних поверхонь. Підготовка основи і личаківок. Обладнання та продуктивність.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V

ТЕМА 9. Вторинна механічна обробка. Послідовність вторинної механічної обробки. Формування шипів та провушин. Обладнання та продуктивність.

ТЕМА 10. Формування гнізд та отворів. Фрезерування. Обладнання, продуктивність.

ТЕМА 11. Зачищення поверхонь після механічної обробки. Обладнання, продуктивність. Екологічні норми під час абразивного оброблення.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ

ТЕМА 12. Способи отримання деталей криволінійних форм. Виготовлення деталей випилюванням та гнуттям. Обладнання, продуктивність.

ТЕМА 13. Технологія виготовлення плоских і криволінійних деталей з одночасним склеюванням. Виготовлення деталей гнуттям та плетінням. Обладнання та продуктивність. Світові тенденції новітніх екологічно-безпечних технологій.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІ

ТЕМА 14. Технологія виготовлення корпусних виробів з ламінованих плит та МДФ.Обладнання, продуктивність та організація робочого місця.

ТЕМА 15. Технологія виготовлення м’яких меблевих виробів. Обладнання та продуктивність. Екологічні вимоги до м’яких меблевих виробів.

ТЕМА 16. Технологія виготовлення ґратчастих меблевих виробів. Обладнання, продуктивність.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІІ

ТЕМА 17. Складання виробів. Конвеєризація складання виробів.

ТЕМА 18. Підготовка виробництва. Послідовність підготовки виробництва.

ТЕМА 19. Розрахунок норм часу, обладнання та площ цеху.

Примітка – курсивом відзначені питання екологічної компоненти у лекційному курсі.

 

 

   
© кафедра ТМВД НЛТУ України