Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Державний вищий навчальний заклад “Національний лісотехнічний університет України”,

кафедра Технології меблів та виробів з деревини.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Бакалавр з деревообробних та меблевих технологій / Bachelor of woodworking and furniture technologies

Офіційна  назва освітньої програми та професійної кваліфікації

Освітня програма : Деревообробні та меблеві технології

професійна кваліфікація:  “Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей/ Information about on professional qualifications “Innovative startups of the woodworking and furniture industries”

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання  ‑3 роки 10 місяців

Наявність акредитації

Сертифікат МОН України про акредитацію спеціальності (спеціалізації) від 05 березня 2019р.: серія УД № 14009126, термін дії – до 01 липня 2028 р.

Передумови

Повна загальна середня освіта

Галузь знань

18  “Виробництво та технології”

Мова викладання

Українська

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

https://nltu.edu.ua/index.php/abituriientu/osvitni-prohramy/item/147-187-derevoobrobni-ta-meblevi-tekhnolohii

Термін подання документів у 2021 р. 
з 14 липня  до 23 липня 2021 р
Вступ на основі  –  повної загальної середньої освітина основі сертифікатів ЗНО.
Перелік конкурсних предметів :
  • бюджетна пропозиція або навчання за контрактом
  1. Українська  мова 
  2. Математика
  3. Історія України або Біологія або Хімія або Іноземна мова або Географія або Фізика
Вартість навчання у 2021 р :         14000 грн (на першому курсі)

Мета освітньої програми  та  професійної кваліфікації “Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей”

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та вирішувати прикладні проблеми професійної діяльності у сфері деревообробних та меблевих технологій, створювати інноваційні продукти та послуги, використовувати навички приватного підприємництва.

Вимоги до професійної кваліфікації «Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей»

Бакалавр професійної кваліфікації  Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей” здатний займати (заміщати) первинні інженерні та керівні посади (низового управлінського персоналу без вимог до стажу та досвіду професійної практичної діяльності), наприклад:

  • керівник малого підприємства (без апарату управління);
  • майстер (майстер виробничої дільниці, майстер контрольний (дільниці, цеху), майстер цеху, майстер виробничої служби, майстер зміни, майстер виробничої лабораторії);
  • технолог (технолог деревообробного виробництва, технолог з виробництва меблів, технолог лісопильного виробництва, технолог з виробництва дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів);
  • конструктор меблів та виробів з деревини.

Бакалавр професійної кваліфікації  “Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей” має бути спроможний  створити декілька нових робочих місць шляхом започаткування малого підприємства, яке буде виготовляти і успішно реалізувати інноваційні вироби та надавати інноваційні послуги у царині меблевого виробництва та деревообробки.

Інтегральна компетентність (ІНТ)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у деревообробному та меблевому виробництвах, що передбачає застосування теорій, знань та практичних навичок, методів та прийомів технологій та виробництв і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Характеристика освітньої програми

Цикл загальної підготовки/цикл професійної підготовки % – 32,1/67,9.

Обов’язкові компоненти / вибіркові компоненти, % – 75/25.

Орієнтація освітньої програми та професійної кваліфікації

  • Програма базується на загальновідомих наукових положеннях і результатах сучасних наукових досліджень деревообробних та меблевих технологій та зорієнтована на актуальні аспекти професійної діяльності, в «рамках» якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус освітньої програми та  професійної кваліфікації

  • спеціальна освіта та професійна підготовка з деревообробних та меблевих технології;
  • набуття навичок ведення підприємницької діяльності, створення та підтримки малого підприємства, яке виготовлятиме і успішно реалізовуватиме інноваційні вироби у царині меблевого виробництва та деревообробки.

Інтегральна компетентність (ІНТ)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у деревообробному та меблевому виробництвах, що передбачає застосування теорій, знань та практичних навичок, методів та прийомів технологій та виробництв і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Перелік виробничих функцій і типових задач діяльності, які випускник може виконувати після навчання за професійною кваліфікацією “Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей” 

Дослідницька

Пошук наукової, технічної та нормативно-технологічної інформації за напрямом професійної діяльності.

Аналіз та систематизація технічної та нормативно-технологічної інформації.

Дослідження технологічних операцій деревообробки та обробка експериментальних даних.

Проектувальна (проектувально-конструк-торська)

Розробка конструкції меблевого виробу або виробу з деревини й технічної документації.

Техніко-економічне обґрунтування проектування технологічного процесу.

Розроблення заходів з енерго- та ресурсозбереження.

Організаційна

Забезпечення діяльності малого підприємства.

Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі.

Впровадження передових методів і прийомів роботи.

Розробка та виконання заходів з охорони праці.

Організація системи обліку.

Управлінська

Планування показників діяльності.

Управління функціонуванням виробничих служб.

Організація  інфраструктури процесу виготовлення інноваційних виробів..

Спрямування зусиль підпорядкованого колективу до виконання складних завдань в умовах невизначеності..

Організація системи постійного вдосконалення персоналу.

Технологічна

Вибір та розрахунок витрати основних та допоміжних матеріалів.

Розрахунок параметрів технологічних операцій.

Впровадження удосконалення або розроблення нових ефективних технологічних процесів.

Вибір та розрахунок технологічного, допоміжного і транспортного обладнання.

Оцінка технологічного процесу за його впливом на довкілля.

Контрольна

Метрологічне забезпечення закріпленої ділянки роботи деревообробного чи меблевого виробництва.

Контроль технічної документації на відповідність стандартам.

Контроль технологічних параметрів продукції дільниці (цеху).

Контроль параметрів технологічного процесу.

Прогностична

Розробка заходів із підвищення якості та конкурентоздатності продукції.

Обчислення основних показників економічної ефективності виробництва.

Технічна

Налагоджування окремих вузлів та систем деревооброблювального обладнання.

Впровадження засобів механізації та автоматизації технологічних процесів.

 

Очікувані результати навчання за професійно кваліфікацією“Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей”

Знання:

  • базові знання про види, характеристики і властивості лісоматеріалів та пиломатеріалів, деревинних композитних, личкувальних, клейових, лакофарбових, настилових, покривних та інших матеріалів, що використовуються у деревообробній та меблевій промисловостях та особливості їх застосування у професійній діяльності;
  • щодо сутності технологічних операцій, обладнання і режимних параметрів проведення технологічних операцій в деревообробці та меблевому виробництві;
  • щодо принципів комплексного використання деревних ресурсів при проектуванні технологічного процесу у деревообробці, меблярстві чи конструюванні виробу з деревини, усвідомлення соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності;
  • технологічних процесів зберігання і підготовки деревної сировини до розпилювання; основних видів і способів розпилювання колод на пиломатеріали; технологічних процесів виробництва пилопродукції;
  • технологічних процесів сушіння і захисту деревини та обладнання для їх реалізації;
  • основних властивостей сучасних опоряджувальних матеріалів (лакофарбових, плівкових, порошкових) та класифікації основних видів захисно-декоративних покриттів, напрямків застосування та характеристик; методів створення та обладнання для формування покриттів, методів контролю якості лакофарбових матеріалів та плівок на їх основі;
  • про загальні уявлення щодо статистичних методів та їх застосування для контролю якості продукції та особливості проведення наукових досліджень в царині деревооброблення;
  • концепції сталого розвитку щодо збалансування сучасних потреб людства та безпечності довкілля;
  • про можливі способи входження в бізнес, технологію заснування власної справи, типовий алгоритм бізнес-планування;
  • про сутність та загальні правила ділового спілкування;
  • про визначення інновацій, етапів їх розвитку; основних етапів виходу на ринок і залучення клієнтів; методів поширення інновацій; сучасних методів реалізації продукції (інноваційного напряму); особливостей створення ринків нової продукції;
  • про закономірності та механізми інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб;
  • про зміст сучасної концепції маркетингу інновацій; види маркетингових досліджень, придатних для аналізу потреб в інноваціях і перспектив розвитку нових ринків, пов’язаних з інноваціями; специфічні особливості стратегічного й операційного маркетингу інновацій з метою створення та підтримання конкурентних переваг; методичні підходи до сегментування, таргетування, позиціонування, розробки стратегій, програм маркетингу інновацій; управління маркетингом інновацій;
  • про правові та організаційні основи бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу;
  • щодо методології вибору оптимальних управлінських рішень, методів та моделей оцінювання ризиків:
  • про основні положення державної системи стандартизації та нормативні документи зі стандартизації;
  • щодо принципів системи охорони праці, промислової санітарії, пожежної безпеки й охорони навколишнього середовища.

Уміння:

  • розробляти інноваційні технологічні процеси деревообробних і меблевих виробництв та обґрунтувати їх технологічні, техніко- і еколого-економічні аспекти; розраховувати необхідну кількість сировини, матеріалів, продуктивність і кількість технологічного обладнання;
  • проектувати та конструювати інноваційний виріб з деревини чи меблевий виріб (ґратчастий, м’який, корпусний тощо), обґрунтувавши вибір основних, допоміжних матеріалів та фурнітури з погляду екологічної-безпеки; скласти конструкторську документацію на виріб та забезпечити конструкційні, технологічні, економічні, ергономічні та екологічні вимоги, виконувати робочі та складальні креслення з використання спеціалізованих комп’ютерних програм;
  • використовувати статистичні методи для контролю якості продукції та управління технологічними процесами;
  • підбирати рецептури лакофарбових композицій відповідно до технологічних режимів та умов експлуатації; вибирати основні і допоміжних лакофарбові матеріали та здійснювати контроль їх характеристик, підбирати обладнання для створення покриттів з урахуванням конструктивних особливостей виробу, підбирати технологічні процеси опорядження відповідно до технологічних режимів;
  • розробляти технологічну частину проекту деревообробного виробництва з техніко-економічним обґрунтуванням прийнятих рішень та здійснювати вибір технологічного, транспортного та допоміжного устаткування і розрахунок потрібної його кількості для виконання річної заданої програми;
  • розраховувати потреби у енергетичних і матеріальних ресурсах для забезпечення функціонування деревообробних і меблевих виробництв;
  • визначати вартість стартового капіталу для започаткування підприємницької діяльності, розробити бізнес-план та розрахувати показники оцінки його ефективності, обчислити показники ефективності підприємницької діяльності;
  • готувати та провадити ділові перемовини;
  • користуватися стандартами, довідковою та нормативно-технічною літературою та використовувати набутті навички з встановлення та перевірки відповідності продукції вимогам нормативних документів;
  • формувати й обробляти необхідну інформаційну базу щодо поширення інновацій, використовуючи сучасні методики розробляти проекти швидкого виходу на ринок; аналізувати та систематизацію результатів виходу на ринок; створювати нові ринки для інноваційної продукції;
  • виконувати причинно-наслідковий аналіз проблемної ситуації та вибирати методи щодо вирішення наявних проблем;
  • здійснювати стратегічний маркетинговий аналіз і визначати конструктивні компоненти розробки стратегій маркетингу інновацій, проводити сегментування ринку та вибір ніші для інновації; здійснювати позиціонування інноваційного продукту; розробляти комплекс маркетингових заходів щодо просування інноваційної продукції; обґрунтовувати, обирати та формувати стратегії успішного впровадження маркетингу інновацій; формувати систему маркетингового управління, що відповідає специфіці галузі і етапу становлення стартапу;
  • організовувати на підприємстві відділи обліку та контролювати їх роботу;
  • групувати господарські засоби за складом, розміщенням та джерелами їх формування, аналізувати показники фінансової та економічної звітності.

Комунікація:

  • базові знання в галузі сучасних інформаційних технологій і використання інтернет-ресурсів, здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну, природничо-наукову та загальнонаукову інформацію;
  • уміння застосовувати сучасний інструментарій щодо аналізу та оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища організації та приймати управлінські рішення.

 Здатність до навчання та розвитку

  • знання та розуміння специфіки виробничої діяльності підприємства (дільниці, цеху), бачення перспектив розвитку, зокрема й у довгостроковому періоді;
  • знання та розуміння специфіки економічної діяльності підприємства (дільниці, цеху), бачення перспектив розвитку, зокрема й у довгостроковому періоді.

Автономність і відповідальність

  • здатність аналізувати та розраховувати економічну ефективність існуючих та розроблених технологічних процесів деревообробки та меблярства;
  • здатність аналізувати, узагальнювати та прогнозувати результати виробничо-господарської діяльності малого підприємства загалом чи закріпленої ділянки роботи;
  • уміння розподіляти функції менеджменту, керувати конфліктними ситуаціями в колективі та використовувати необхідні форми влади та впливу;
  • уміння оцінювати ефективність діяльності організації в контексті сталого розвитку.

Розподіл  кредитів ОПП

Складові програми

Назви циклів

Кредити / відсотки

Обов’язкові компоненти (ОК)

 

180 / 75%

 

Цикл загальної підготовки

56 / 23%

 

Цикл професійної підготовки

124 / 52%

Вибіркові компоненти (ВК)

 

60 / 25%

 

Цикл загальної підготовки

21/9%

 

Цикл професійної підготовки

39/16%

   

Разом

 

240/100%

Короткий опис ОПП  “Деревообробні та  меблеві технології ” та  професійної кваліфікації «Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей »

1 курс навчання (1 та 2 семестри)

На першому курсі навчання студенти вивчають дисципліни блоку «Обов’язкові компоненти», що спрямовані на формування загальних компетентностей як гуманітарних (українська та іноземна мова, історія,  екологія), так і технічних (вища математика, фізика, хімія, інженерна графіка). Серед предметів професійної підготовки – деревинознавство (курс складає 120 аудиторних годин, студенти вивчають будову та властивості деревини).

У вибірковій частині на 1-му курсі студентам пропонуються:

  • Комп’ютерна графіка / Технології комп’ютерного проектування.
    Вивчається AutoCAD для розв’язування прикладних задач або методологічні та  математичні основи комп’ютерного проектування;
  • Введення у спеціальність /Практичні основи столярних і меблевих виробництв
    Вивчаються основні технологічні процеси в деревообробній галузі, з проведенням екскурсій на передові підприємства, або практичне виготовленням виробів чи їх деталей  майстернях кафедри.

2 курс навчання (3 та 4семестри)

На другому курсі навчання студенти продовжують вивчати дисципліни гуманітарного блоку (філософія, іноземна мова), збільшується частка предметів загальної професійної підготовки (електротехніка та основи електроніки, обладнання галузі, технічна механіка , безпека життєдіяльності).

Із спеціальних «технологічних» дисциплін:

  • Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв», в т.ч. курсовий проект;
  • Модифікування деревини та деревинних матеріалів / Модифікування клейових матеріалів.

Також на 2-му році навчання з’являються дисципліни вибіркового циклу, що формують специфічні вміння для програми «Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей»:

  • Електронний бізнес та реклама
    (розуміння основ електронної комерції практичними навичками із здійснення ділових операцій електронними засобами);
  • Інвестування / Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів
    (оцінювання та аналіз привабливості інвестиційних проектів на альтернативній основі при формуванні портфеля реальних інвестиційних проектів);
  • Маркетинг інновацій / Маркетинг послуг;

(прийняття управлінських рішень щодо розробки та просування інноваційного продукту на ринок на основі проведених досліджень ринку);

  • Основи дизайну (навички із дизайну виробів з деревини та меблевих виробів)

(знання основних фактів, концепцій, принципів і теорій, що стосуються процесів формоутворення дизайн-об’єктів та уміння застосовувати їх у професійній діяльності).

3 курс навчання (5 та 6 семестри)

На третьому курсі навчання фокус навчання зміщується на вивчення професійних дисциплін:

  • Технологія сушіння і захисту деревини;
  • Конструювання виробів з деревини (КВД);
  • Технологія виробів з деревини (ТВД);
  • Проектування дерев’яних будівельних конструкцій і елементів;
  • Технологія клеєних матеріалів;
  • Технологія деревинних плит.

Слід, відмітити що з вивчення предметів «КВД» та «ТВД» розпочинається 1-й етап підготовки, який практикується на кафедрі ТМВД. На цьому етапі студенти освоюють основи технології, проектуючи виріб з деревини та виконуючи технологічні розрахунки «вручну» (комп’ютерна техніка може використовуватись лише для набору тексту чи виконання креслень (MS Office, AutoCAD). Така практика дозволяє студенту освоїти правила виконання креслень деталей виробу, методологію виконання технологічних розрахунків, розроблення карт технологічного процесу, планування розміщення обладнання в цеху тощо. Студенти на цьому етапі виконують курсовий проект, розробляючи технологічний процес на прикладі виготовлення деталей та складальних одиниць (готовий виріб тут не розглядається). Набуті навички є універсальними, так як методики розрахунків для різних типів виробів з деревини чи меблевих виробів є типовими. Цей етап характеризується набуттям базових фундаментальних знань, вмінь та компетентостей щодо вивчення технології у деревообробці та меблярстві.

Для спеціалізації «Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей» студенти пропонується дисципліна «Економіка підприємства», як обов’язкова та на вибір:

  • Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків / Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами

(розуміння системи прогнозування та планування діяльності підприємства  та володіння навичками  підготовки інформації, розроблення та обґрунтування рекомендацій щодо розв’язання проблем функціонування й розвитку підприємства)

4 курс навчання (7 та 8 семестри)

На четвертому курсі акцент робиться на розширенні та закріпленні отриманих знань та вмінь та підготовці до дипломного проектування.

Обов’язкові предмети:

  • Технологія захисно-декоративних покриттів;
  • Технологія меблевих виробів (ТМВ);
  • Технологія м’яких меблевих виробів (ТММВ);
  • Технологія столярних виробів;
  • Проектування деревообробних та меблевих виробництв;
  • Охорона праці.

У 7-му семестрі предмети ТМВ та ТММВ входять у 2-й етап підготовки. На цьому етапі студенти продовжують поглиблювати знання, отримані на першому етапі. Сутність цього етапу полягає у набутті професійних вмінь щодо розроблення технологічних процесів виготовлення меблевих виробів та виробів з деревини за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (Меблевик-Базис, 3D-Flat, Pro100, Dynaplan, Imos та інші). Тут студенти у курсовому проекті отримують для проектування виріб з каталогу або план приміщення, куди потрібно буде встановити проектований виріб. Сутність виконання курсового проекту – комп’ютерне розроблення технологічного процесу виготовлення меблевого виробу (розроблення конструкції виробу, підбір матеріалів, креслення виробу, розрахунок витрат матеріалів на виріб, підбір і розрахунок необхідного обладнання, обґрунтування річної програми, розроблення плану розташування обладнання та робочих місць). Органічне поєднання 1-го та 2-го етапів дозволяє застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення на базі вже отриманих базових знань та вмінь. У випадку вивчення комп’ютерного проектування технологічного процесу меблевих виробів та виробів з деревини вже на першому етапі призведе до освоєння матеріалу на рівні «некомпетентного користувача», дії якого базуються більше на інтуїції, а не на професійних знаннях.

З вибіркового блоку предметів підготовки за спеціалізацією тут викладаються:

  • Бізнес-комунікації у проектному менеджменті / Управління реалізацією проектів із основами ділового
    (розроблення структури проектних робіт та планування  їх виконання у часі та забезпечення ефективної комунікації членів проектної команди)
  • Реставрація меблевих та столярних виробів / Технологія утилізації виробів з деревини;
  • Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення / Ефективні інструменти конкурентоспроможності в деревообробленні і меблярстві

Завершує  підготовку вибірковий блок (8 семестр) «Основи бізнес моделювання»/«Методологія творчого конструювання»  (вміння використовувати механізми та інструменти існуючих методологій моделювання бізнес-процесів підприємства для  ефективності  діючої  і прогнозованої бізнес-моделі підприємства; здатність імплементувати методи дизайн-мислення на підприємстві та експериментувати зі створенням нових продуктів та сервісів). Цей курс розглядається, як підготовчий до дипломного проектування.

Наприкінці семестру студенти виконують дипломний проект  та захищають його на державній екзаменаційній комісій.

Виконання дипломного проекту є третім заключним етапом підготовки. Основою дипломного проектування є виріб, розроблений студентом за допомогою комп’ютера у процесі вивчення другого етапу. Основним завданням виконання дипломного проекту є здійснення аналізу „а що, якщо”? (порівняння технологічних процесів у випадку конструктивних змін, порівняння технологічних процесів для меблевих виробів з фасадом виготовленим із різних матеріалів і т.д.). Виконання цього завдання можливе з огляду на існування базової комп’ютерної версії меблевого виробу, оскільки в такому випадку аналіз на базі багатоваріантності не є трудомістким.

Дипломна робота бакалавра за ОПП «Інноваційні стартапи деревообробної і меблевої галузей» є відмінною від типової «технологічної», носить міждисциплінарний характер та має технологічну частину й інноваційну складову – розробка бізнес- моделі,  інноваційного виробу чи технології. Дипломники окрім запропонованої конструкції чи технології мали б розробити також і бізнес план.

Практична підготовка

У навчальному плані підготовки за даною спеціалізацією передбачено активну участь успішних представників деревообробного та меблевого бізнесу (семінари,  навчальні  поїздки,  курсові  проекти,  технологічні  практики, практичні  та  лабораторні  роботи), які ділитимуться своїми секретами успіху та цінним досвідом, навчатимуть студентів як уникнути помилок і  стати успішним підприємцем.

На першому курсі при вивченні дисципліни «Введення в спеціальність» із студентами заплановано частину лабораторно-практичних занять у навчальних майстернях кафедри ТМВД та Л, С і ДБВ та на підприємствах Львова. Студенти знайомляться з різними видами продукції деревообробки, різними технологічними процесами (виробництво фанери та шпону, лісопильне виробництво; розкрійні та личкувальні відділення меблевого виробництва, столярно-будівельні виробництва, відділення складання виробів з деревини тощо). Такий порядок загального ознайомлення із спеціальністю запроваджений з 2019/20 н.р. у зв’язку з вилученням з навчального плану «Навчальної практики» на у 2-му семестрі. Крім екскурсій на підприємства, студенти займаються  в навчальних майстернях кафедри, вивчають основи роботи з матеріалом та деревообробними інструментами.

Проходження технологічних практик на 2, 3 курсах та  переддипломної практики дає можливість детально ознайомитися з технологією виготовлення виробів з деревини, поглиблено вивчити технологічний процес. Як бази практики, використовуються передові підприємства України, такі як ТЗОВ «Меблі Токабо» , «Варениця Мануфактура» та ряд інших.

Для проведення практичних та лабораторних занять наявне сучасне  технологічного обладнання деревообробних та меблевих виробництв, зокрема фірм «Felder», «Blum», «Altendorf»,  їх дослідницьких стендів. Планується виконання лабораторних та практичних занять у виробничих умовах.

Для практичної підготовки використовуються сучасні комп’ютерні засоби та програмне забезпечення (Imos iX 2019, 3D Flat, 3D Place, Pro100, Woody, AutoCAD, Меблевик-Конструктор) для проектування виробів з деревини та меблів, розроблення технологічних процесів деревообробки та меблярства.

В процесі практичної підготовки залучаємо студентів до виготовлення різних за конструктивними рішеннями меблевих виробів. Робота направлена на ознайомлення з матеріалами, фурнітурою, комплектуючими, порядком їх встановлення (монтажу) та регулювання.

Повний перелік пропонованих  компонент освітньо-професійної програми “Деревообробні та меблеві технології”   за професійною кваліфікацією «Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей»

Шифр компоненти

Компоненти освітньо-професійної програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти / роботи, практики, державний екзамен, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів ЄКТС
(30 год)

 

1

2

3

 

Обов’язкові компоненти (ОК)

Цикл загальної підготовки *

ОК.1.01

Українська мова професійного спрямування / Ukrainian languаge for professional directions // Українська мова як іноземна* / Ukrainian as a Foreign Language (*для іноземних студентів)

3,0

 

ОК.1.02

Історія та культура України  / History and culture of Ukraine

4,0

 

ОК.1.03

Іноземна мова / Foreign Language

8,0

 

ОК.1.04

Фiлософiя  / Philosophy

3,0

 

ОК.1.05

Фізичне виховання / Physical Education

4,0

 

ОК.2.01

Вища математика / Higher mathematics

9,0

 

ОК.2.02

Фізика / Physics

8,0

 

ОК.2.03

Хімія (загальна хімія, органічна хімія) / Chemistry (General Chemistry, Organic Chemistry)

7,0

 

ОК.2.04

Технічна механіка / Technical mechanics

4,0

 

ОК.2.05

Інженерна графіка / Engineering graphics

3,0

 

ОК.2.06

Екологія / Ecology

3,0

 

Всього за цикл

56,0

 

Цикл професійної підготовки **

ОК.3.01

Електротехніка та основи електроніки / Electrical Engineering and Fundamentals of Electronics

4,0

 

ОК.3.02

Деревинознавство / Wood science

8,0

 

ОК.3.03

Економіка підприємства  / Business Economics

3,0

 

ОК.3.04

Обладнання галузі  / Equipment industry

6,0

 

ОК.3.05

Безпека життєдіяльності  / Life Safety

4,0

 

ОК.3.06

Проектування деревообробних та меблевих виробництв / Design of woodworking and furniture industries

3,0

 

ОК.3.07

Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв / Technology of sawmill and woodworking industries

6,0

 

ОК.3.07.К

Курсовий проект / Course project

1,0

 

ОК.3.08

Технологія сушіння і захисту деревини / Wood drying and protection technology

6,0

 

ОК.3.08.К

Курсовий проект / Course project

1,0

 

ОК.3.09

Конструювання виробів з деревини / Design of wood products

5,0

 

ОК.3.10

Технологія виробів з деревини / Technology of wood products

6,0

 

ОК.3.10.К

Курсовий проект / Course project

1,0

 

ОК.3.11

Технологія захисно-декоративних покриттів / Technology of protective and decorative coatings

7,0

 

ОК.3.12

Проектування дерев’яних будівельних конструкцій і елементів / Design of wooden building structures and elements

5,0

 

ОК.3.13

Технологія клеєних матеріалів  / Technology of glued materials

5,0

 

ОК.3.14

Технологія меблевих виробів / Furniture production techniques

5,0

 

ОК.3.14.К

Курсовий проект / Course project

1,0

 

ОК.3.15

Технологія м’яких меблевих виробів  / Upholstered furniture ргoduction techniques

4,0

 

ОК.3.16

Технологія столярних виробів / Joiner’s technology

4,0

 

ОК.3.16.К

Курсовий проект / Course project

1,0

 

ОК.3.17

Метрологія, стандартизація і сертифікація / Metrology, standardization and certification

3

 

ОК.3.18

Основи охорони праці / Basics of labor protection

3,0

 

ОК.4.01

1-а технологічна / 1st technological

9,00

 

ОК.4.02

2-а технологічна / 2nd technological

9,00

 

ОК.4.03

Переддипломна практика / Pre-diploma practice

4,50

 

ОК.4.05

Виконання і захист дипломного проекту / роботи / Execution and defense of the diploma project / work

10,50

 

Всього за цикл

124,0

 

Всього обов’язкових компонент

179,0

 

Вибіркові компоненти (ВК)

Цикл загальної підготовки *

ВК.1.06.1

Іноземна мова за професійним спрямуванням / Foreign language for professional purposes

3,0

 

ВК.1.06.2

Економічна теорія / Economic theory

ВК.1.06.3

Політологія / Politology

ВК.1.06.4

Психологія / Psychology

ВК.1.06.5

Соціологія / Sociology

ВК.1.07.1

Іноземна мова за професійним спрямуванням / Foreign language for professional purposes

3,0

 

ВК.1.07.2

Природоохоронне законодавство та екологічне право / Environmental legislation and environmental law

ВК.1.07.3

Етика та естетика / Ethics and aesthetics

ВК.1.07.4

Культура особистості / Culture of personality

ВК.2.07.1

Бізнес-комунікації у проектному менеджменті / Business communication in project management

3

 

ВК.2.07.2

Управління реалізацією проектів із основами ділового спілкування / Projects implementation and fundamentals of  business communication

 

ВК.2.07.3

Бізнес планування  / Business planning

 

ВК.2.08.1

Електронний бізнес та реклама  / E-business and advertising

6

 

ВК.2.08.2

Обчислювальна математика і програмування

 

ВК.2.09.1

Інвестування / Investment

3

 

ВК.2.09.2

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів / Feasibility study of investment projects

 
 

Всього за цикл

18

 

Всього за цикл

21,0

 

Цикл професійної підготовки **

ВК.3.19.1

Технологія деревинних плит

4,0

 

ВК.3.19.2

Технології перспективних деревинних композитів

ВК.3.20.1

Маркетинг інновацій / Marketing Innovation

3,0

 

ВК.3.20.2

Маркетинг послуг / Marketing services

ВК.3.21.1

Модифікування деревини та деревинних матеріалів

4,0

 

ВК.3.21.2

Модифікування клейових матеріалів

ВК.3.22.1

Kaizen і бізнес

4,0

 

ВК.3.22.2

 Раціональне управління нетехнологічними ресурсами

ВК.3.23.1

Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків / Substantiation of Business Decisions and Risk Assessment

3,0

 

ВК.3.23.2

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами / Accounting and reporting of business entities by international and national standards

ВК.3.24.1

Комп’ютерна графіка / Computer Graphics

3,0

 

ВК.3.24.2

Технології комп’ютерного проектування / Computer-aided design technologies

ВК.3.25.1

Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення

4,0

 

ВК.3.25.2

Ефективні інструменти конкурентноспроможності в деревообробленні і меблярстві

ВК.3.26.1

Введення у спеціальність

4,0

 

ВК.3.26.2

Практичні основи столярних і меблевих виробництв

ВК.3.27.1

Захист деревини та дерев`яних конструкцій

4,0

 

ВК.3.27.2

Теплова обробка деревини

ВК.3.28.1

Технічне креслення / Technical drawing

3,0

 

ВК.3.28.2

Основи дизайну

 

ВК.3.29.1

Реставрація меблевих та столярних виробів / Restoration of furniture and joinery

3,0

 

ВК.3.29.2

Технологія утилізації виробів з деревини

 

ВК.3.30.1

Основи бізнеc моделювання / Basics of business modeling

3

1

 

ВК.3.30.1К

Курсовий проект

 

ВК.3.30.2

Методологія творчого конструювання / Methodology of creative design

 

ВК.3.30.2К

Курсовий проект

 

Всього за цикл

43

 

Всього вибіркових компонент

61,0

 

Всього за освітньо-професійну програму

240,0

 

Освітні новації кафедри технології меблів та виробів з деревини (ТМВД), що, на нашу думку, допоможуть досягнути поставлених результатів навчання

Триетапна схема навчального плану. На першому етапі студенти освоюють основи технології, проектуючи виріб з деревини та виконуючи технологічні розрахунки «вручну» (комп’ютерна техніка може використовуватись лише для набору тексту чи виконання креслень (MS Office, AutoCAD, Kompas)). Сутність другого етапу полягає у набутті професійних вмінь щодо розроблення технологічних процесів виготовлення меблевих виробів та виробів з деревини за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (Меблевик-Базис, 3D-Flat, Pro100, Dynaplan, Imos та інші). Виконання дипломного проекту є третім заключним етапом підготовки. Основою дипломного проектування є виріб, розроблений студентом за допомогою комп’ютера у процесі вивчення другого етапу. Основним завданням виконання дипломного проекту є здійснення аналізу „а що, якщо”? (порівняння технологічних процесів виготовлення меблевих виробів різних конструкцій; порівняння технологічних процесів для меблевих виробів з фасадом виготовленим із різних матеріалів тощо). Виконання цього завдання можливе з огляду на існування базової комп’ютерної версії меблевого виробу, оскільки в такому випадку аналіз на базі багатоваріантності не є трудомістким.

 «Спеціальний тиждень» – це форма навчання, що розповсюджена у Швейцарії (зокрема в університеті прикладних наук м. Берн. Вони мають такі близькі нам спеціальності, як «Технологія деревообробки» та «Цивільна інженерія»). НЛТУ України співпрацює з університетом прикладних наук уже третій рік поспіль. У рамках «спеціального тижня» формуються, як правило, шість студентських груп, у кожній з яких працюють декілька студентів із Берну і декілька студентів зі Львова. Кожний рік оголошується нова тема «спеціального тижня». Протягом двох місяців студенти із двох університетів отримають знання із оголошеної тематики у своїх університетах. Після цього відбувається, власне, «спеціальний тиждень» – студенти із Швейцарії приїздять до Львова, де мають виконати тижневу програму (до прикладу: 1-й день – «креативні екскурсії»; 2-й та 3-й день – відвідування деревообробних і меблевих підприємств Західної України (для кожної групи студентів є своє завдання щодо всебічного аналізу підприємства); 4-й день – підготовка студентських пропозицій; 5-й день – презентація пропозицій на загальній конференції).

Мета «Спеціального тижня»:

  • Розвинути вміння студентів щодо удосконалення діяльності підприємств у царині деревооброблення з точки зору сталого розвитку.
  • Розвинути вміння у студентів щодо започаткування інноваційних стартапів у царині сталого розвитку.
  • Навчитися використовувати сучасні інструменти при бізнес плануванні – Business Model Canvas, BM-Environment, Value  Proposition Design.
  • Навчитися аналізувати як глобальні, так і локальні проблеми в даному контексті.
  • Навчитися діяти в глобальному і локальному контексті в команді.
  • Розвивати міжнародний обмін.
  • Удосконалити знання англійської мови.
  • Удосконалення вмінь – так званих – «soft skills».

Співпраця з Блюм-Україна. Підприємство «Блюм Україна» співпрацює з кафедрою ТМВД більше 10 років: проводить зі студентами – технологами екскурсійно-лабораторні заняття, надає зразки фурнітури, забезпечує каталогами фурнітури. Це дає змогу студентам детально вивчити характеристики меблевої фурнітури та умови застосування, використовувати її в  курсовому та дипломному  проектуванні, а після завершення навчання  –  у практичній роботі.

У рамках організованого практичного навчання у демонстраційних залах регіонального представництва ТзОВ “Блюм-Україна” (м. Львів) для студентів спочатку проводять детальну презентацію, потім  практичне заняття із формування отворів під фурнітуру із застосуванням свердлильно-пресувального обладнання та кондукторів фірми “Blum”. Далі студентів  ознайомлюють з організацією роботи на складі та логістикою підприємства. Після цього проводиться демонстрація програмного забезпечення “Easy Assembly”, “Dynalog” та “Dynaplan” та його практичного застосування на етапах проектування корпусних меблевих виробів. Представники “Blum” розповідають про сучасні тенденції, найновіші розробки та правила конструювання корпусних меблевих виробів для кухні. Для закріплення матеріалу в кінці екскурсії-заняття організовується «іспит» на засвоєння інформації про компанію та продукцію “Blum”. Студенти, які дали найбільше правильних відповідей  нагороджуються призами. На переконання всіх учасників поїздки, такі екскурсії є надзвичайно корисними, адже дозволяють майбутнім фахівцям меблевого виробництва вже сьогодні отримувати знання, що дозволять їм бути конкурентноздатними на ринку праці вже завтра.

Восени 2019 р. кафедра отримала від «Блюм Україна» зразки найновішої меблевої фурнітури для шухляд та технологічні пристосування для її монтажу та налагодження. На їх основі створено навчальні макети корпусів меблевих виробів, на яких студенти навчаються монтажу та демонтажу меблевої фурнітури: завіс, систем направляючих (Tandem, Tandembox, Legrabox) та систем підйомних механізмів Aventos. Під час виконання лабораторних робіт у курсі «Технологія меблевих виробів» студенти здобувають знання та навики з проектування корпусних меблевих виробів та розрахунку необхідної меблевої фурнітури  Blum в спеціалізованому програмному середовищі Dynalog. На основі навчально-тестового середовища Blum створено дистанційний курс «Технології «Blum» у курсі «Технології меблевих виробів», який використовується для навчання та тестування знань студентів з характеристик фурнітури, правил її вибору для конкретної ситуації та порядку монтажу різних видів фурнітури Blum. Протягом 30 вересня – 3 жовтня 2019 року група викладачів кафедри ТМВД на запрошення компанії BLUM відвідала Julius Blum GmbH в м. Хьохст (Австрія), де ознайомилась із виробництвом меблевої фурнітури, отримала нові знання щодо майбутніх трендів щодо розроблення інноваційної меблевої фурнітури.

Співпраця з меблевим підприємством «Varenycia Manufacture» (с. Підбірці, Львівської обл.). Наприкінці січня 2020 кафедри ТМВД відвідали одне з передових підприємств по виготовленню меблевих та столярних виробів в Україні «Varenycia Manufacture» (с. Підбірці, Львівської обл.), засноване у 2010 році. Директор фірми Андрій Варениця, який є взірцевим випускником НЛТУ України, зустрів колег з університету, як свою власну родину, провівши чудову пізнавальну екскурсію. Відбувся цікавий діалог між представниками бізнесу та освіти, так би мовити обмін досвідом між теорією та практикою. Було домовлено про подальшу майбутню співпрацю. Молодий директор має стати справжнім прикладом для наслідування. «Varenycia Manyfacture» – це сучасне підприємство, яке завдяки впровадженню новітніх технологій стрімко розвивається. Викладачам кафедри було продемонстровано роботу  програми проектування меблевих виробів «Imos», при проектуванні виробу і процес передачі даних виробу на верстат з програмних керуванням.

 Співпраця з IMOS AG. Взимку 2020 кафедра розпочала  співпрацю з провідною європейською фірмою програмного забезпечення для проектування корпусних меблів та інтер’єрів IMOS (https://www.imos3d.com/). У рамках цієї співпраці, 11 лютого 2020 року було здійснено перші істотні кроки. Зокрема, інженером компанії IMOS AG В’ячеславом Соболем та працівниками НЛТУ відбулося встановлення програмного забезпечення (модуля IMOS СAD). НЛТУ України було надано у безоплатне користування 20 ключів для використання програми у навчальному процесі. Після цього на кафедрі ТМВД для студентів і гостей університету було проведено цікаву лекцію на тему “Розвиток меблевої галузі в рамках промислової революції 4.0”, в ході якої В’ячеслав Соболь ознайомив аудиторію з продуктами і можливостями компанії IMOS. В даний час викладачі кафедри проходять онлайн-навчання з представником фірми і в осінньому семестрі розпочнуть практично-лабораторні заняття зі студентами з використанням програмного забезпечення Imos iX 2019.

Співпраця з KEMICHAL. ТОВ «КЕМІКАЛ-ЗАХІД» – офіційний дистриб’ютор високоякісних, екологічно чистих лакофарбових матеріалів провідних виробників Італії (лаки і фарби для деревини). Кафедра ТМВД уже протягом кількох років тісно співпрацює з підприємством, де студенти мають можливість знайомитись із сучасними лакофарбовими матеріалами і технологіями створення захисно-декоративних покриттів деревини. У рамках співпраці студенти виконують лабораторні та практичні заняття, на яких мають можливість удосконалити свої теоретичні знання щодо опорядження виробів з деревини: навчаються створювати покриття в лабораторії фірми; визначають якісні показники лакофарбових матеріалів та покриттів з використанням сучасної вимірювальної апаратури; навчаються створювати покриття з особливостями сучасного дизайну а також мають можливість одними з перших дізнатись про останні новини в царині опорядження. Головний технолог ТОВ «Кемікал-Захід» – п. Наталя Трохимчук (колишня випускниця НЛТУ України і кафедри ТМВД) з радістю ділиться своїми знаннями і вміннями зі студентами і допомагає їм стати фахівцями високого класу.

Співпраця з меблевим підприємством «EMBAWOOD» Одне із найбільших підприємств в Україні, яке знаходиться у м. Самбір, Львівської області тісно співпрацює з кафедрою ТМВД. Підприємство спеціалізується з виготовлення меблів в асортименті корпусні, м’які, меблеві аксесуари: меблі для вітальні, спальні, дитячі, кухонні, для передпокою, офісні, меблеве приладдя для магазинів і аптек та інші. На цьому підприємстві студенти можуть познайомитись із виготовленням меблів на будь-який смак, а також побачити в роботі сучасне високопродуктивне обладнання, вивчити технологічні процеси і потоки створення деталей для виготовлення меблів, фахівці демонструють  новітні технології в опорядженні меблів – використання методу фотохімічного сушіння для швидкісного твердіння високоглянцевих фасадів меблів. Ми всі прагнемо вдосконалення, завершеності і покращення своєї діяльності, тож студенти, які навчаються на кафедрі ТМВД мають можливість аналізувати теоретичну і практичну підготовку на даному підприємстві.

Проведення іспитів з технології меблевих виробів. На кафедрі ТМВД започаткована інноваційна форма іспиту з дисциплін «Технологія корпусних меблевих виробів», «Технологія ґратчастих меблевих виробів» та «Технологія м’яких меблевих виробів». Студент у якості завдання отримує фото меблевого виробу. За шість годин, за допомогою ряду загальних офісних та професійних комп’ютерних програм студент повинен розробити технологічний процес виготовлення цього меблевого виробу (розроблення конструкції виробу, підбір матеріалів, креслення виробу, розрахунок витрат матеріалів на виріб, підбір і розрахунок необхідного обладнання, обґрунтування річної програми, розроблення плану розташування обладнання та робочих місць). Студенту дозволену у процесі такого іспиту користуватись будь-якою літературою.

Міжнародні проекти.

На кафедрі ТМВД у даний час виконується ряд міжнародних проектів, що дозволяє постійно отримувати нові знання:

  • Грант POWER4BIO «Розширення можливостей місцевих зацікавлених сторін для реалізації повного потенціалу Європейської біоекономіки», (номер державної реєстрації 0118U100188), тривалість проекту: з 1 жовтня 2018 року по 30 березня 2021 р. (програма «Горизонт 2020»);
  • Проект “Green Energy Options” – визначення варіантів екологічно чистої енергії для українських Карпат з біофізичної та соціально-економічної точки зору, що фінансується Державним секретаріатом Швейцарії з наукових досліджень, утворення та інновацій (SBFI) в рамках українсько-швейцарського співробітництва в галузі дослідження лісів. Тривалість проекту: з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2020 р.
  • Структурний Проєкт 609995-EPP-1-2019-PL-EPPKA2-CBHE-SP “Підтримка визнання Кваліфікацій Університетами. України”. Коротка назва проєкту: QUARSU. Дата початку проєкту: 15.11.2019. Дата закінчення проєкту: 14.11.2022. Мета проєкту полягає у посиленні ролі сектора вищої освіти у суспільстві шляхом підтримки розвитку системи визнання в Україні. Конкретні цілі проекту: розроблення, створення та апробація методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій; розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання; створення платформи для підтримки визнання (програма Erasmus +).

Інформаційне забезпечення навчального процесу. На кафедрі створений та постійно поновлюється комп’ютерний фонд відео- та технічної інформації про передові підприємства д/о та меблевої галузей, що дає можливість ознайомлювати студентів з сучасними технологічними процесами, роботою обладнання, прийомами роботи тощо. Наявний повий фонд газети „Деревообробник” та спеціалізованих меблевих та деревообробних журналів, який дає змогу студентам та працівникам ознайомлюватися з найсучаснішими досягненнями д/о галузі. З січня 2013р. працює оновлений Web-портал кафедри. У березні 2019 р оновлено дизайн сайту кафедри (http://tmvd.nltu.edu.ua) та його структуру. Це дало змогу систематизувати наявні матеріали та полегшити доступ до них. На сторінках сайту розміщені електронні версії конспектів лекцій, методичних вказівок, довідкових матеріалів для студентів та абітурієнтів тощо.  Всі матеріали розділено на  розділи: «Про кафедру», «Навчальні програми». «Наука», «Вступнику». «Профорієнтація». Інформація доступна українською та англійською мовами.

Кожен розділ має свою чітку структуру, що сприяє швидкому пошуку матеріалів:

  • у розділі «Про кафедру» наявна інформація про викладачів, дисципліни, які вони викладають, результати професійної активності, інформація за науково-метричними показниками;
  • розділ «Навчальні програми» дає можливість доступу до каталогу освітніх програм кафедри ТМВД (підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів), наявні їх профілі та повні версії а також анотації дисциплін;
  • розділ «Наука» містить матеріали наукової активності викладацького складу, дані  виконаних наукових проектів, інформацію про підготовку наукових кадрів за спеціальністю 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини»;
  • у розділ «Вступнику» подано інформацію про університет, кафедру та спеціальність «Деревообробні та меблеві технології».  Цей розділ є  одним з найважливіших на сайті. Абітурієнту доступна повна інформацію щодо спеціальності, за всіма рівнями підготовки, повні та скорочені версії (буклети) освітні програм, за якими проводиться підготовка кафедрою ТМВД, про підготовчі курси тощо;
  • розділ «Профорієнтація» містить матеріали що сприяють поширенню інформації про спеціальність. Розміщено статті про події на кафедрі та університеті, звіти викладачів про роботу з школами та професійно-технічними закладами, інформація про деревообробні підприємства, що потребують випускників-деревообробників на роботу, проблемні статті щодо стану та розвитку деревообробної промисловості  в Україні тощо.

Наявність сайту кафедри  та розміщення на ньому навчальної наукової та популярної інформації полегшує доступ зацікавлених осіб до неї. Матеріали на сайті полегшують доступ студентів, в т.ч. заочної форми навчання, до навчальних матеріалів та вирішує проблему недостатньої кількості друкованих видань.