Склеювання та опорядження деревини екологічно безпечними матеріалами

Курс “Склеювання та опорядження деревини екологічно безпечними матеріалами” читається для магістрів спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”,  спеціалізації  “Технології деревообробки”..


Мета вивчення дисципліни – вивчення клейових матеріалів та плівкоутворюючих речовин і технологічних процесів з зменшеним вмістом викидів шкідливих речовин за рахунок заміни екологічно неповноцінних клейових і лакофарбових матеріалів на повноцінні (водорозчинні, водоемульсійні, порошкові матеріали з мінімальним вмістом розчинників на основі висихаючих олій і твердих восків), в тому числі вивчення основних реологічних і фізико-механічних властивостей сучасних екологічних клейових і опоряджувальних матеріалів, механізм взаємодії макромолекул плівкоутворювачів з деревною підкладкою при утворенні клейових з’єднань та лакофарбових покриттів.

Задачі визначення дисципліни «Склеювання та опорядження деревини екологічно безпечними матеріалами» згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) та рекомендацій Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS), полягає у тому, що магістр повинен бути теоретично і практично підготовлений для організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області впровадження та створення нових сучасних екологічно безпечних матеріалів і технологічних процесів у деревообробному та меблевому виробництвах.

Загалом визначальним критерієм підготовки магістрів в рамках Болонського процесу є: якість підготовки, відповідність європейському ринку праці, мобільність, посилення конкурентоспроможності для продовження навчання на теренах Європи.

Знання та вміння

Внаслідок вивчення дисципліни студент-магістр повинен знати:

  • Сучасні клеї та плівкоутворювачі для склеювання і опорядження виробів з деревини з мінімальними негативним впливом на довкілля;
  • Сучасне технологічне обладнання для склеювання та опорядження, інструмент та оснастку;
  • Світові досягнення у клейових та опоряджувальних матеріалах для деревообробних виробництв та прогресивне обладнанні;
  • Перспективи розвитку деревообробного виробництва в Україні;
  • Європейську деревообробну промисловість.

Вміти:

– вміти вибирати необхідні клеї та плівкоутворювачі для склеювання і опорядження виробів з деревини з мінімальними негативним впливом на довкілля; створювати технологічні режими і процеси для формування клейових з’єднань та захисно-декоративних покриттів;

– вміти здійснювати модифікацію клейових та полімерних композицій для конкретних умов експлуатації виробів;

– вміти прогнозувати забезпечення відповідних реологічних і фізико- механічних властивостей клейових з’єднань та полімерних плівок;

– вміти визначати можливість експлуатації готових виробів у відповідних умовах навколишнього середовища;

– визначати якісні показники полімерних композицій щодо екологічної безпеки і умов експлуатації плівок на їх основі;

– вміти використовувати нову технічну документацію на використання полімерних композицій, обладнання і технології формування клейових з’єднань та покриттів з урахуванням вимог до екологічної безпеки;

– вміти організовувати і навчати молодший персонал на виробництві вимогам охорони навколишнього середовища при роботі з клейовими та опоряджувальними матеріалами;

– вміти використовувати отриманні знання та набутий досів для створення наукових передбачень поширення і використання еклогічно-безпечної технології склеювання та опорядження деревини і деревних матеріалів.

ТЕМА 1. Конкурентоздатність меблевих та столярно-будівельних виробів в умовах світової торгівлі з огляду використання матеріалів і оптимізації технологій склеювання і опорядження. Екологічні вимоги до сучасних виробів.

ТЕМА 2. Особливості заміни органорозчинних клейових і ЛФМ та технологій склеювання і опорядження на альтернативні плівкоутворювачі з мінімальним вмістом ЛОС.

ТЕМА 3. Теоретичні основи плівкоутворення на основі водорозчинних і порошкових опоряджувальних матеріалів.

ТЕМА 4. Використання сучасних термопластичних клеїв з високою клейовою здатністю і рівнем екологічної безпеки.

ТЕМА 5.Потенційні переваги і недоліки використання екологічно-безпечних клейових і ЛФМ для виробників і споживачів продукції із деревини.

ТЕМА 6. Аналіз ресурсного потенціалу в Україні для створення екологічно-безпечних плівкоутворювачів при виробництві ЛФМ.

ТЕМА 7. Задачі і функції лакофарбових покриттів при використанні опоряджувальних матеріалів з мінімальним вмістом шкідливих викидів для столярно-будівельних, меблевих і інших виробів із деревини і деревинних матеріалів.

ТЕМА 8. Аналіз конкурентних переваг від використання екологічних матеріалів та технологій. Використання виробів із деревини створених з наноматеріалів і технологій. Роль сучасного технолога ХХІ століття у створенні сучасних конкурентоспроможних виробів із деревини.

Рекомендована література

1. Рыбин B.M.Технология и оборудование защитно-декоративньїх покрытий древесины и древесных материалов. – M.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. 568 c.

2. Дж. Присто, Юр. Кине. Древесина. Обработка и декоративная отделка. передов под ред. Поляковой M.B.-M.: Пейнт-Медиа, 2008 392 c.

3. Европейское руководство по лакокрасочным материалам и покрытиям /под ред. Машлековского Л.Н.-М.: Пейнт-Медиа, 2004. 548c.

4. Казанова E.E., Скороходова O.H.Вододисперсионные акриловые лакокрасочные материалы строительного назначения.-М.: Пейнт-Медиа, 2003. 193c.

5. Онегин В.И. и др. Защитно-декоративное покрытия древесных материалов. Оборудование и технология. – СПб.: Профикс. 2006. 176 c.

6. Яковлев А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий. СПб.: Химиздат, 2010. 448c.

7. Лакокрасочные материалы и покрытия. Теория практика./ Под. Ред. Р. Ламбурна.- СПб.: Химия,1991.512 с.

8. Орлова О.В., Фомичева Т.Н. Технология лаков и красок. – М.: Химия,1990. 384 с.

9. Фрейдин Ф.С. Полимерные водные клеи. М.: Химия, 1985. 144 с.

10. Должанський І., Загорна Т. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 2006. 384 с.

11. ГОСТ 7931-76. Олифа натуральная. Технические условия.

12.ГОСТ 19007-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания.

13. Ливщиц Р.М., Домбровский Л.А. Заменители растительных масел в лакокрасочной промышленности, М.: Химия 1987. 160 с.

14. Карякина М.И. Испытание лакокрасочных материалов и покрытий. М.: Химия, 1988.272с.

15. Карякина М.И. Физико-химические основы процессов формирования и старения покрытий. М.: Химия, 1980. 216 с.

16. Сухарева Л.А. Полиэфирные покрытия. Структура и свойства. М.: Химия,1984 177 с.

17. Лотошникова Ю.А. Гигиеническая оценка лакокрасочных материалов.- Автореферат диссертации на соискание уч. степ. к.т.н., Ростов-на-Дону. 1979.

18. Тимошенко Е.В. Гигиена мебельных жилищ, построенных с широким применением полимерных материалов.- Автореферат диссертации на соискание уч. степ. к.т.н., Ростов-на-Дону,1980.

19. Ашкенази Е. К. Анизотропия конструкционных материалов / Е. К. Ашкенази. – Л.: Машиностроение, 1980. – 247 с.

20. Ашкенази Е. К. Анизотропия древесины и древесных материалов / Е. К. Ашкенази. – Л.: Лесн. пром-сть, 1978. – 224 с.

21. Берлин А. А. Основы адгезии полимеров / А. А. Берлин, В. Е. Басин. М.: Химия, 1974. 392 с.

22. Виноградов Г. В. Реология полимеров / Г. В. Виноградов, А. Я. Малкин. М.: Химия, 1977. – 440 с.

23. Гольдман А. Я. Прогнозирование деформационно-прочностных свойств полимерных и композиционных материалов / А. Я. Гольдман. – Л.: Химия, 1988. – 272 с.

24. Дерягин Б. В. Вода в дисперсных системах / Б. В. Дерягин, Н. В. Чураев, Ф. Д. Овчаренко. – М.: Химия, 1989. – 288 с.

25. Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия. ГОСТ 18992-80. М.: Изд-во стандартов, изменен (1,2,3,4,5), 2001. – 21 с.

26. Кардашов Д. А. Конструкционные клеи / Д. А. Кардашов. М.: Химия, 1976.

458 с.

27. Кардашов Д. А. Синтетические клеи / Д. А. Кардашов. 3-е изд. – М.: Химия,

1976. – 503 с.

28. Ковальчук Л. М. Технология склеивания / Л. М. Ковальчук.  М.: Лесн. пром-сть,

1973. 208 с.

29. Москвитин Н.И. Физико-химические основы процессов склеивания и прилипания / Н. И. Москвитин. – М.: Лесн. пром-сть, 1974. – 191 с.

30. Мурзин В. С. Клеи и процессы склеивания древесины: учеб. пособ. / В. С. Мурзин. Воронеж: ВЛИ, 1993. – 88 с.

31. Перспективы развития рынка деревянных клееных конструкций./ Стройинформ. Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www. Stroyinform. ru.

32. Стоянов В. В. Современные строительные конструкции из металла, дерева и пластмасс: [курс лекций] / В. В. Стоянов. Одесса: Внешрекламсервис, 2007. 74 с.

33. Фрейдин А. С. Полимерные водные клеи / А. С. Фрейдин. М.: Химия, 1985. – 144 с.

34. Фрейдин А. С.Синтетические клеи для панельного домостроения и клееных деревянных конструкций / А. С. Фрейдин, А. Е. Грип, Мех. обработка древесины. – Вып. 6, М.: ВНИИПЭИЛеспром, 1980. – 210 с.

 

35. https://www.dukat.ua/products/writingmaterials/pencilsleads/

37. ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания.

38. Вища освіта України і Болонський процес. /навч. пос. /за ред.. В.Г. Кременя. Автори: Степко М.Ф. Болюбаш Я.Я. та ін. – Тернопіль: Богдан, 2004 384 с.

39. Про особливості впровадження КМСОНП / Наказ МОН України №812 від 20.10.2004 року.

40. Кійко О.А, Якуба М.М., Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант., 2010. – 260 с.

41. Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.

42. Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.

43. Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”, „Фабрика мебели”, “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura” “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.