Яремчук Лариса Анатолієвна. Наукова діяльність

 Яремчук Лариса АнатолієвнаЯРЕМЧУК ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

кандидат технічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів


▪ Екологічно безпечні лакофарбові матеріали і методи формування покриттів    деревини.        

▪ Покращення фізико – механічних властивостей покриттів деревини із опоряджувальних матеріалів на основі олійних композицій.

▪ Створення захисно – декоративних покриттів на виробах створених із термодеревини.

Народилася 1 січня 1951р. с. Бояни, Сад горського р-ну., Чернівецької обл.

 

Кандидатську дисертацію захистила у 1992 р.

«Інтенсифікація процесу формування захисно-декоративних покриттів виробів меблів на базі використання комплексних модифікованих добавок».

 

Основні праці


За період наукової діяльності опублікувала біля 100 наукових праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях серед них за останні роки:

 

1. Дослідження товщини лакофарбових плівок в залежності від     технологічного процесу формування покриттів. Науковий вісник  НЛТУ Випуск 21.5 2011 р., С  110-117.

2. Исследование качественных характеристик древесной подложки в    зависимости от методов тонирования. Сборник статей «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки. Сиб. гос. технолог. унив-т. 2011, С  158-162.

3.   Фізико-механічні властивості покриттів деревини на основі             висихаючих модифікованих олій. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: Міжвідомчий наук-техн. збірник. – Львів: НЛТУ Укр.-2011, вип. 37.1, С 71-75.

    4. Вплив модифікаторів на реологічні властивості висихаючих олій. Науковий вісник НЛТУ Випуск 21.13 2011 р., С 92-99.

 5. Дослідження якісних властивостей покриттів на основі олійних опоряджувальних матеріалів. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна пром-сть: Міжвідомчий наук-техн. збірник. – Львів: НЛТУ Укр.-2011, вип. 37.1, С 160-164.

        6. Яремчук Л.А. Опорядження настилів підлоги екологічними    матеріалами на основі модифікованих олій. Наук.вісник НЛТУ Укр. Випуск 23.3 Львів.2013.-С. 170-174

     7. Яремчук Л.А., Хмарик Л.В. Модифицирование льняного масла в     производстве  паркета. Научно-технический, экономический и  производственный журнал «Деревообрабатывающая промышленность» М.: Россия -1/2013.-С. 19-22.

8. Яремчук Л.А. Математичні моделі змочування деревини модифікованими олійними матеріалами. Наук.вісник НЛТУ Укр. Випуск 23.8  Львів.2013.-С. 373-378.

     9. Яремчук Л.А. Хмарик Л.В. Исследование смачивания древесной положки модифицированным льняным маслом. Сборник науч. трудов.БГТА – Брянск.: Россия.- 2013.С.125-128.

  10. Яремчук Л.А., Максымив Т.В. Анализ физических свойств водорастворимых и масляных лакокрасочных материалов. Матер.2-й Междун.науч-техн. конф. Кострома.:Россия.-2013.- С.74-76.

  11. L. Yaremchuk – V. Maksymiv – Y. Sokolovskyi //Estimation of Efficiency of wood coating from the type material. XXI – International Symposium. Adhesives in Woodworking Industry – Zvolen, June, 2013.

  12. Яремчук Л.А., Іващук М.В. Дослідження впливу каніфолі на товщину плівки створеної олійними композиціями. Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооброб. пром-сть: між від. наук.-техн. збір. Львів: НЛТУ Укр. – 2013,вип..39.1.С.161-164.

  13. Яремчук Л.А. Дослідження впливу модифікованої лляної олії на адгезійну міцність покриттів дерев’яних конструкцій. Науковий вісник НУБіП України. Київ:. – 2013, Вип.185,ч.2. С.250-255.

   14. Яремчук Л.А., Хмарик Л.В.Дослідження фізико-механічних властивостей захисно-декоративних покриттів на основі модифікованих. Наук. Видання ХНТУ СГ ім. Василенка. Харків:-2013, Вип..143 С. 119-125.

        15. Яремчук Л.А. «Модифікована композиція на основі лляної олії».Патент України на корисну модель. МПК C09D 5/28.  2013.

        16. Larysa YAREMCHUK   B076 .Influence of Modifiers on the Work of Wetting and the Work of Adhesion of Oil Coating Materials – International Conference on Biological, Medical and Chemical Engineering(BMCE2013) December 1-2,2013,  Hong Kong.

 

Підготовка наукових кадрів


Кількість аспірантів   –  1

Кількість здобувачів  –  0

Кількість захищених робіт аспірантами здобувачами – 1

 

Наукові програми


Теоретичні і експериментальні дослідження пов’язані з основними напрямами наукової діяльності Інституту дерево оброблювальних технологій і дизайну, яка відповідає науковим розробкам, що проводяться на кафедрі технології меблів і виробів з деревини: «Теоретичні та прикладні аспекти створення енергоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки, нових композиційних матеріалів і конструкцій виробів з деревини сучасного дизайну».

Згідно наукового напряму приймала участь у держбюджетних темах і була відповідальним виконавцем :

–         «Розвиток теорії еколого-енергоощадного оброблення деревини та виробництва меблів». номер державної реєстрації 0103U000083,2006-2007рр.

–         «Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій використання деревини», номер державної реєстрації 0107U008205, 2007-2008рр.

–         “Розроблення еколого-енергоощадного опорядження деревини у виробництві меблевих та столярних виробів”. ДБ 08.19-01-11 0111U002655, 2011-2012рр.

 В даний час працюю над науковим напрямом:

„Режими опорядження та технології формування покриттів екологічно-безпечними лакофарбовими матеріалами на основі природних олійних матеріалів”

 

Міжнародна діяльність:


         Приймала участь у міжнародних конференціях в споріднених Вузах Словаччини, Польщі, Росії, а також була головою оргкомітету Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих науковців :²Стан та перспективи розвитку деревообробки²(2011р.)

 

Впровадження результатів наукової діяльності


     Результати наукових досліджень, а також результати виконання держбюджетної тематики з розроблення екологічно-енергоощадного опорядження деревини були випробувані на ряді деревооброблювальних підприємств, а саме : ТзОВ «ЛІСГАЛ» та ТзОВ «Н.Струтинське»  підприємства спеціалізуються із виготовлення столярно-будівельних виробів із деревини (паркет, дверні і віконні блоки, дошка для підлоги та інші). Результати роботи були впроваджені на ТзОВ «Анед-Україна». Підприємство займається виробництвом клеїв і фасуванням лакофарбових матеріалів

 

Напрям підготовки магістерських робіт


–         Дослідження методів визначення адгезії захисно-декоративних покриттів деревини.

–         Аналіз декоративних властивостей деревини в залежності від кута пиляння круглого лісу.

–         Дослідження декоративних та фізико-механічних характеристик деревини в залежності від виду забарвлення підкладки.

–         Фізико-механічні властивості покриттів в залежності від виду підкладки.

–         Дослідження впливу забарвленої деревної підкладки на формування захисно-декоративних покриттів.

–         Дослідження фізико-механічних властивостей захисно-декоративних покриттів на основі висихаючих олій.

–         Порівняльний аналіз якісних показників алкідних лакофарбових матеріалів і висихаючих олій.

–         Дослідження властивостей водорозчинних лакофарбових матеріалів.

–         Визначення експлуатаційних характеристик покриттів на основі модифікованих олійних композицій вітчизняного і зарубіжного виробництва.

–         Вплив антипіренів на властивості захисно-декоративних покриттів деревини.

–         Аналіз експлуатаційних властивостей настилів підлоги опоряджених лакофарбовими матеріалами.

–         Порівняльний аналіз властивостей модифікованих олій для створення захисно-декоративних покриттів.

–         Методи створення і дослідження якісних характеристик покриттів дверних блоків.

–         Дослідження впливу олійних матеріалів на якісні характеристики термодеревини.