Технологічна підготовка виробництв

Дисципліна «Технологічна підготовка виробництва» читається для магістрів спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”,  спеціалізацій “Технології виробів з деревини”  та “Технології деревообробки”


Мета вивчення дисципліни – єпоглиблення бакалаврами професійних знань, які вони отримали під час вивчення дисциплін спеціального циклу та оволодівання навиками практичної і творчої діяльності для вирішення організаційних проблем з підготовки виробництва,  використовуючи при цьому передові світові досягнення науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою магістра.

Мета курсу – дати знання про технологічну підготовку виготовлення виробів з деревини, основні технологічні та нормативні документів, допоміжну оснастку, комплексне і економне використання матеріалів, світові досягнення у галузі деревообробного виробництва та сучасного обладнання.

Задачі  дисципліни  згідно вимог кредитно-модульної системи  та рекомендацій Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS), полягає у тому, що магістр повинен бути теоретично і практично підготовлений для організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області  впровадження  та створення нових сучасних технологічних процесів у  деревообробному та меблевому виробництвах.

Знання та вміння

Внаслідок вивчення дисципліни студент-магістр повинен знати:

 • Технологію  виготовлення виробів з деревини та меблевих виробів;
 • Характеристику основних матеріалів деревообробного виробництва;
 • Нормативну та конструкторсько-технологічну документацію на підготовку технологічних процесів та їх вдосконалення;
 • Сучасне технологічне обладнання, інструмент та оснастку;
 • Світові досягнення у матеріалах, деревообробних виробах та обладнанні;
 • Перспективи розвитку деревообробного виробництва в Україні;
 • Європейську деревообробну промисловість.

Вміти:

 • Вільно володіти професійною термінологією;
 • Розрахувати основні та допоміжні матеріали деревообробного виробництва;
 • Розробити карти технологічного процесу на виготовлення деталей та вузлів деревообробного виробництва;
 • Розробити технологічний процес виробництва;
 • Підготувати технологічний процес виготовлення будь-якого виробу з розробкою всієї необхідної конструкторсько-технологічної документації;
 • Організувати функціонування конструкторських, технологічних та метрологічних служб на підприємстві;
 • Знаходити необхідну інформацію в Інтернеті;
 • Користуватися потрібною довідковою нормативно-технологічною літературою.

 

Програма навчальної дисципліни

ТЕМА 1. Вступ. Технологічна підготовка виробництва (ТПВ), її місце і роль в комплексній підготовці виробництва. Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ). Екологічні вимоги до сучасних виробництв.

ТЕМА 2. Єдина система технологічної документації (ЄСТД), їх призначення, терміни та визначення. Галузева система технологічної підготовки виробництва (ГСТПВ). Види технологічних документів, стадії і порядок їх розробки. Порядок внесення змін в технологічну документацію. Нормоконтроль.

ТЕМА 3. Проектування технологічних процесів. Правила розробки технологічних процесів. Правила розробки, види та оформлення технологічних документів.

ТЕМА 4. Типізація технологічних процесів (ТТП). Суть і задачі ТТП. Особливості деревообробки з точи зору ТПВ. Технологічна підготовка виробництва в умовах ТТП. Особливості оперативного планування і технічного нормування.

ТЕМА 5. Технологічне оснащення: технологічне обладнання, верстатні пристосування, інструменти. Складові верстатних пристосувань: установчі опори, затискувальні пристрої, прихоплювачі, направляючі та ділильні засоби, корпуси. Методика проектування верстатних пристосувань. Розрахунок основних елементів верстатних пристосувань. Технічне завдання на проектування нетипового обладнання.

ТЕМА  6. Метрологічне забезпечення ТПВ. Класифікація технологічних параметрів деревообробки. Метрологічні основи технологічних вимірювань. Контрольно-вимірювальні засоби. Основні принципи побудови контрольно-вимірювальних засобів. Проектування нетипових контрольно-вимірювальних засобів. Організація метрологічної служби на підприємстві.

ТЕМА 7. Управління технологічними процесами (УТП). Ціль і основні задачі УТП. Оцінка готовності виробництва до випуску виробів. Організація функціонування служби ТПВ.

ТЕМА 8. Автоматизація технологічного проектування. Загальні принципи автоматизації технологічного проектування.

 ТЕМА 9. Організація функціонування технологічної служби на підприємстві. Функції технологічної служби на підприємстві. Оцінка готовності виробництва до випуску виробів.

ТЕМА 10. Поточні конвеєрні лінії. Безперервно-потокове виробництво. Умови функціонування конвеєризованого виробництва. Класифікація конвеєрних ліній. Розрахунок верстатних конвеєрних ліній.

Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Вступ. Розробка робочих креслень деталей та складальних одиниць.

2

Складання карт технологічного процесу на виготовлення деталей та складальних одиниць.

2

Відомість дереворіжучого обладнання,  інструменту, верстаних пристосувань та нетипового обладнання.

2

Розрахунок  верстатних пристосувань та контрольно-вимірювальних засобів

2

Проектування верстатних пристосувань.

4

Проектування нетипового технологічного обладанння

3

Проектування контрольно-вимірювальних приладів та складання графіків підготовки та впровадження виробництва.

2

РАЗОМ, год

17

 

Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль І

Ознайомитися з Каталогами міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna”, “Xylexpo”, “ZOW”

3

Проаналізувати стан та перспективи розвитку деревообробних виробництв в України та світі.

3

Змістовий модуль ІІ

Ознайомитися із сучасними технологічними процесами деревообробної галузі в газетах: „Стружка”, „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, “Woodworking News”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”.

4

Обґрунтувати необхідність вибору сучасних технологій та комп’ютерного забезпечення при проектуванні технологічного процесу в деревообробній галузі.

4

Ознайомитися з існуючою технологічною документацією деревообробних виробництв.

4

Змістовий модуль ІІІ

Ознайомитися із типами виробництв сучасної деревообробки.

4

Обґрунтувати необхідність та вибір типу виробництва та його використання для деревообробних виробництв галузі.

4

Ознайомитися з сучасним технологічним обладнанням в деревообробній галузі.

4

Змістовий модуль ІV

Ознайомитися із прогресивними технологічним обладнанням та інструментами в журналах та газетах: Світ меблів і деревини”, „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, “Деревообрабатывающая промышленность”, “Механическая обработка древесины”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “Мебельный бизнес” „Wood buziness”, „Woodworking”, „Furnitura”„Стружка”, „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, “Woodworking News”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”.

4

Ознайомитися з методикою розрахунку деревообробного устаткування.

3

Змістовий модуль V

Ознайомитися із прогресивними метрологічним устаткуванням деревообробних виробництв в газетах: Світ меблів і деревини”, „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мебель для офиса”, „Про меблі”, “Деревообрабатывающая промышленность”, “Механическая обработка древесины”, “Зарубежный опыт”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “Мебельный бизнес” „Wood buziness”, „Woodworking”, „Furnitura”„Стружка”, „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, “Woodworking News”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”.

4

Ознайомитися з методикою розрахунку метрологічного забезпечення.

4

Змістовий модуль VІ

Ознайомитися із сучасними методами управління технологічних процесів в деревообробній промисловості.

4

Ознайомитися із прогресивними автоматизованими технологічними процесами в журналах та газетах: Світ меблів і деревини”, „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, “Деревообрабатывающая промышленность”, “Механическая обработка древесины”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “Мебельный бизнес” „Wood buziness”, „Woodworking”, „Furnitura”„Стружка”, „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, “Woodworking News”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”.

4

Змістовий модуль VІІ

Ознайомитися із прогресивними методами конвеєризації технологічних процесів в деревообробній галузі в журналах та газетах: Світ меблів і деревини”, „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, “Деревообрабатывающая промышленность”, “Механическая обработка древесины”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “Мебельный бизнес” „Wood buziness”, „Woodworking”, „Furnitura”„Стружка”, „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, “Woodworking News”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”.

4

РАЗОМ, год

57

Методичне забезпечення

Методичні вказівки для викладання дисципліни:

 1. С.А. Грицак  Методичні вказівки по вибору індивідуальних завдань з дисципліни  «Технологічна підготовка виробництва» – Львів, 1999. – 40 с.
 2. Грицишин С.І.,  Потай А.О., Грицак С.А. Методичні вказівки по виконанню розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологічна підготовка виробництва меблів» . Львів, 1994. – 44 с.
 3. Артемчук В.В., Заяць І.М. Методичний посібник з курсового та дипломного проектування. Вказівки по розрахунку норм витрат матеріалів у виробництві виробів із деревини. Львів – 1990. – 120 с.
 4. Заяць І.М., Артемчук В.В. Методичний посібник з курсового та дипломного проектування. Розділ «Проектування технологічного процесу».  Львів – 1990. – 90 с.
 5. І.Г. Войтович. Лабораторний практикум з дисципліни «Основи технології виробів з деревини» /А.С. Кушпіт, Н.Ф. Чопенко, Б.Я. Кшивецький, В.О. Маєвський, О.В. Яріш, С.А. Грицак. Львів.  РВВ НЛТУ України, 2008 – 125 с

Рекомендована література

Базова

 1. С.А.Грицак, Б.Я. Кшивецький та ін. Конспект лекцій з дисципліни «Технологічна підготовка меблевого виробництва» часина 1,2,3.4.
 2. С.В. Родионов, Н.М. Прокоф’єв. Типизация технологических процесов в деревообработке.: М. – 1973, Изд. «Лесная промышленность», 147 с.
 3. Н.М. Прокоф’єв. Технологическая подготовка производства изделий из доревесины. : М. – 1979,  Изд. «Лесная промышленность», 159 с.
 4. Справочник  мебельщика. Конструкция и функциональные размеры. Материалы. Технология пр-ва. Бухтияров В.П. М.: Лесная пром.,1985.
 5. Справочник  мебельщика. Станки инструменты. Организация пр-ва. Контроль качества.  Бухтияров В.П. М.: Лесная пром.,1985.
 6. ГОСТ 6449.1-82 – ГОСТ 6449.5-82. Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски и посадки. – М.:, Издательство стандартов, 1982. – 71 с.
 7. ГОСТ 7016-82. Древесина. Параметры шероховатости поверхности.- М.: Издательство стандартов, 1983.

Допоміжна

 1. Вища освіта України і Болонський процес.  /навч. пос. /за ред.. В.Г. Кременя. Автори: Степко М.Ф. Болюбаш Я.Я.  та ін. – Тернопіль: Богдан, 2004 384 с.
 2. Про особливості впровадження КМСОНП / Наказ МОН України №812 від 20.10.2004 року.
 3. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.
 4. І.Г. Войтович«Основи технології виробів з деревини». Львів – 2004. – 222 с.
 5. Заяць І.М. “Технологія виробів з деревини”. Львів – 1999 221 с.(100)
 6. Буглай Б.М. Гончаров Н.А. “Технология изделий из древесины” – М.: Лесная променость,1987. – 406 с.
 7. Бартасевич А.А. Технология производства мебели. – Мн.: Выш. шк., 2001. – 287 с.
 8. Бобиков П.Л. Конструирование столярно-мебельных изделий. – М.: Лесн. пром-сть, 1985. – 230 с.
 9. Буглай Б.М. Технология изделий из древесины. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 528 с.
 10. Кійко О.А, Якуба М.М., Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант., 2010. – 260 с.
 11. Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 12. Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.
 13. Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”,  „Фабрика мебели”,  “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura”  “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.
 14. Газети „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, „Стружка”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”, “Woodworking News” та ін.
 15. Каталоги міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Xylexpo”, “ZOW”  “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna”  та ін.

 

Інформаційні ресурси

 1. ACIMALL: Італійська асоціація виробників деревообробного обладнання та інструменту // The Italian Manufacturers Association Woodworking Machinery and Tool https://www.google.com.ua . www.acimall.com
 2. VDMA-FV HOLZ: Некомерційне об’єднання, що представляє інтереси галузевих верстатобудівних підприємств Німеччини на загальнофедеральному і на міжнародному рівні // Non-profit association that represents the interests of the industrial machine tool enterprises in Germany at the federal and international level. www.wood.vdma.org  infoholz@vdma.org
 3. AFEMMA: Асоціація виробників деревообробного обладнання, інструменту і виробів з деревини Іспанії // Spanish Association of Woodworking Machinery, Tools. Equipment and Products Manufacturers. https://www.afemma.com.
 4. DEREVO.info – інформаційний портал деревообробної галузі. www.derevo.info.
 5. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Науково-технічний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресуру: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua .

 Перелік питань, що виносяться на державний іспитз дисципліни “Технологічна підготовка виробництва”