Дослідження лісових кластерів

Загальна інформація про дисципліну


forest klasterКурс Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі  читається для спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”,  спеціалізацій “Технології виробів з деревини”  та “Технології деревообробки”.

Завданнями курсу є формування у студентів:

 • визначати й аналізувати структуру лісового сектору держави (регіону);
 • аналізувати лісові ресурси держави (регіону) з урахуванням потенціалу та глобальних тенденцій для формування кластеру;
 • визначати пріоритетні напрями розвитку лісового сектору;
 • ідентифікувати кластер;
 • аналізувати наявний бізнес-клімат держави (регіону) та оцінити його вплив на розвиток кластеру;

 • аналізувати стан розвитку галузі за основними показниками лісового господарства, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, меблевого виробництва, целюлозно-паперового виробництва держави (регіону) та визначати на основі цього аналізу перспективні напрямки розвитку галузі;
 • використовувати елементи статистичних досліджень і регресійного аналізу у процесі виконання кластерного аналізу;
 • використовувати методи SWOT-аналізу, SPACE-аналізу, будувати GE/McKinsley-матрицю та ланцюг доданої вартості у процесі виконання кластерного аналізу, розробляти рекомендації щодо реалізації обраних стратегій;
 • визначати індекс інвестиційної привабливості підгалузі та підприємств лісового сектору.

Метою дисципліни є формування у студентів уміння здійснювати кластерний аналіз лісового сектору, навиків і схильності до комплексного та системного оцінювання розвитку підгалузей лісового сектору і розроблення рекомендацій щодо покращення їх конкурентоздатності на основі співпраці із зацікавленими сторонами

Програма лекційного матеріалу з дисципліни “Дослідження лісових кластерів”

 • Конкурентоздатність в умовах глобалізації: особливості та перспективи. Конкурентоздатність в умовах глобалізації. Ефекти глобалізації: етапи розвитку від індустріального суспільства до суспільства знань.
 • Кластерний підхід як інструмент сталого розвитку. Поняття кластеру. Складові частини кластеру (модель кластеру). Переваги кластерного підходу.
 • Теоретичні основи кластерного аналізу. Кластерна концепція. Рівні виконання аналізу: мікро, мезо та макро. Основні методичні підходи до виконання аналізу. Методи кластерного аналізу та їх порівняльна характеристика. Передумови створення кластерів. Основні класифікаційні ознаки кластерів.
 • Розвиток кластерів: етапи та закономірності. Підтримка розвитку кластерів. Етапи підтримки кластерного розвитку. Кластерні ініціативи.
 • Лісовий сектор України: структура й особливості. Потенційні переваги і ризики розвитку лісового сектору України. Загальна характеристика лісових ресурсів України.
 • Аналіз ресурсного потенціалу лісового кластеру Карпатського регіону України. Загальна характеристика ресурсного потенціалу лісового кластера Карпатського регіону України.
 • Аналіз основних складових лісового кластеру. Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини: лісопиляння, виробництво плитних деревних матеріалів, столярне та теслярське виробництво. Целюлозно-паперове виробництво. Меблеве виробництво. Гендерний аналіз.
 • Аналіз конкурентних переваг від використання недеревних продуктів лісу, лісових екосистем і деревних відходів. Сталий туризм на базі лісових екосистем, використання недеревних ресурсів лісу, мисливство. Використання деревних відходів у лісовому кластері. Вироблення енергії з деревини. Освітньо-наукові послуги.
 • Аналіз внутрішньокластерної взаємодії у лісовому секторі в контексті конкурентної стратегії. Аналіз внутрішньокластерної взаємодії для ідентифікації «розривів» у виробничих ланцюгах. Аналіз внутрішньокластерних взаємозв’язків для їх оптимізації та зниження витрат у окремих ланках. Схема ланцюга створення доданої вартості.
 • Кластерний менеджмент. Формування координаційного центру та визначення кола суб’єктів кластеру. Організаційні форми та матеріальна база. Державні програми та приватні ініціативи розвитку кластерів.
 • Статистичний аналіз як інструментарій у кластерному аналізі. Вступ. Структура та завдання практичних занять. Використання статистичного аналізу у процесі використання кластерного підходу.
 • Методи прогнозування розвитку кластерів. Використання регресійного аналізу у процесі використання кластерного підходу.
 • Стратегічний аналіз конкурентних позицій великих, середніх і малих підприємств. SWOT-аналіз конкурентних позицій на прикладі базових підприємств Карпатського регіону.
 • Погалузевий стратегічний аналіз конкурентних позицій. SPACE-аналіз стратегічних позицій для великих, середніх і малих підприємств лісового сектору Карпатського регіону.
 • Багатофакторні моделі у стратегічному плануванні. GE/McKinsley-матриця як багатофакторна модель порівняльного аналізу окремих галузей лісового сектору Карпатського регіону.
 • Методологія визначення інвестиційної привабливості галузі. Розрахунок показника інвестиційної привабливості окремих галузей лісового сектору Карпатського регіону.
 • Сутність доданої вартості та логіка її створення у процесі переробки деревини. Побудова ланцюга доданої вартості та його аналіз.
 • Основи кластерного менеджменту. Розробка рекомендацій на основі результатів кластерного аналізу.

Програма для виконання програма занять з дисципліни “Дослідження лісових кластерів”

 • Побудова та перевірка статистичних гіпотез на основі обчислених показників діяльності галузей лісового сектору. Вступ. Структура та завдання практичних занять. Видача завдання на самостійну роботу. Статистичний аналіз як інструментарій у кластерному аналізі. Використання статистичного аналізу у процесі застосування кластерного підходу. Статистичні спостереження. Обчислення статистичних показників. Перевірка статистичних гіпотез. Побудова графіків і діаграм, їх аналіз.
 • Прогнозування розвитку кластера деревообробної та меблевої галузей на основі статистичних даних. Методи прогнозування розвитку кластерів. Використання регресійного аналізу у процесі використання кластерного підходу. Вибір виду моделі. Ділова графіка.
 • SWOT-аналіз конкурентних позицій на прикладі базових підприємств Карпатського регіону. Стратегічний аналіз конкурентних позицій великих, середніх і малих підприємств.
 • SPACE – аналіз стратегічного становища для галузевих підприємств лісового сектору Карпатського регіону. По- галузевий стратегічний аналіз конкурентних позицій. Визначення стратегічного становища підприємства на підставі двох груп факторів: зовнішніх і внутрішніх.
 • Побудова GE/McKinsley-матриці для визначення конкурентної стратегії лісового сектору Карпатського регіону. Багатофакторні моделі у стратегічному плануванні. GE/McKinsley-матриця як багатофакторна модель порівняльного аналізу.
 • Розрахунок показника інвестиційної привабливості окремих галузей лісового сектору Карпатського регіону. Методологія визначення інвестиційної привабливості галузі.
 • Побудова ланцюга доданої вартості та його аналіз. Сутність доданої вартості та логіка її створення у процесі переробки деревини.
 • Розробка комплексу заходів кластерного менеджменту. Основи кластерного менеджменту. Розробка рекомендацій на основі результатів кластерного аналізу.
 • Розробка цілей і напрямків діяльності кластеру.

Навчально-методичне забезпечення курсу:


Методичне забезпечення

 • Посібник з кластерного розвитку. – 2006. – 38 с. – Режим доступу: https://economy-mk.gov.ua/download/books/ClusterHandbookUkr.pdf.

Рекомендована література

Базова

 • О.А. Кійко, М.М. Якуба, І.Г. Войтович, О.Р.Прокопович: конспект лекцій. Кластерний підхід і кластер ний аналіз у лісовому секторі. За загальною редакцією О.А.Кійка. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010-260с

Допоміжна

 • Генадій Білоус. Посібник з кластерного розвитку – Київ, 2006 – 38 с.
 • О.А.Кійко, М.М. Якуба, І.Г. Войтович, Андреас Шульте, Уве Кіс, Радміла Устіч та інші. Кластерний аналіз лісового сектору Карпатського регіону України та рекомендації для кластерного менеджменту, заключний звіт – Наукове видання, 312 с. – 2008.
 • Конкурентна перевага націй. Майкл Портер  1990 р., Макміллан, Лондон.
 • Кластери та нова економіка конкуренції. М.Портер, Гарвардський бізнес огляд 1998 р.
 • О.А. Кійко. Меблева промисловість: проблеми росту через призму освіти – всеукраїнська галузева газета “Деревообробник”, № 5, 2006 р.
 • О.А. Кійко. Стан та перспективи виробництва меблів в Україні – журнал для виробників меблів „Меблеві технології”, 2006, № 10(31), 2006 р.
 • О.А. Кійко. Кластерний аналіз – потужний інструмент чи просто чергова модна концепція? – всеукраїнська галузева газета “Деревообробник”, № 24 (162), 2006 р.
 • О.А. Кійко. Вибір шляху розвитку меблевої промисловості України – журнал для виробників меблів „Меблеві технології”, 2007, №3(34).
 • О.А. Кійко. Чи проковтне «східний тигр» українську «меблеву мишку»? – Дзеркало тижня. № 26 (655), 2007р.
 • О.А. Кійко. Проблеми інноваційної діяльності у меблевій промисловості України – журнал «Про меблі», № 4 (29), 2007 р.
 • Зелена книга кластерної ініціативи (2003). рхан, Сьольвель, Гьоран Ліндквіст, Крістіан Кетельс.
 • Регіональні кластери в Європі (2002). Обсерваторія європейських МСП 2002/№. 3.
 • Біла книга стратегій кластерів (2004). МЕЗРП – Міжнародна організація економіки знань та розвитку підприємств.
 • Розробка кластерної концепції – поточний досвід та майбутній розвиток (2003). Крістіан Кетельс.
 • Стратегія для між фірмового мережування та кластерингу: Перспектива практика. (2000).  Іфор Фоукс-Вільямс.
 • Радченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. – Львів: „Альтаїр-2002”, 2003. — 272 с.
 • Портер М. Стратегія конкуренції (пер. з англ.). — К.: ОСНОВИ, 1997. — 387 с.
 • Соколенко С. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Укр. Контекст. — К.: Логос, 2002. — 648 с.
 • Должанський І., Загорна Т. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. — К.: ЦНЛ, 2006. — 384 с.
 • Лісова політика: теорія і практика// Авторський колектив під наук. ред. проф., д.е.н. Синякевича І.М.: Монографія. — Львів: ЛА „Піраміда”, 2008. — 612 с.
 • Ткачук І.Г., Кропельницька С.О. Управління фінансами нових виробничих систем: теорія, методологія, практика: Монографія. — Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009. — 264 с.
 • Ткачук І.Г., Кропельницька С.О., Петруняк А.Д. Організація виробництва за кластерної моделлю / Навчальний посібник. — Івано-Франківськ: Видавництво „Плай”, 2009. — 280 с.

      Інформаційні ресурси

 • Програма галузевих кластерів: Огляд. Ричард Бленді, Центр прикладної економіки, Університет Південної Австралії. (https://business.unisa.edu.au/cid/publications/blandy/BV2010_clusters_report.pdf)
 • Економічний аналіз центральної частини регіону П’юджет-Саунд. Партнерство процвітання ( https://www.prosperitypartnership.org/strategy/v2_pt3.pdf).
 • Конкурентноздатність через кластеринг експорту. Стратегічні розмірковування.     Габріела Альварес (https://www.intracen.org/execforum/ef2005/)
 • Приклад кластеру. (https://data.isc.hbs.edu/cp/index.jsp).
 • Програма галузевих кластерів: огляд. Річарда Бленді, центр прикладної економіки, університет південної Австралії. – Режим доступу: https://business.unisa.edu.au/cid/publications/blandy/BV2010_clusters_report.pdf.
 • Економічний аналіз центральної частини регіону П’юджет-Саунд. Партнерство процвітання. – Режим доступу: https://www.prosperitypartnership.org/strategy/v2_pt3.pdf.
 • Альварес Габріела. Конкурентноздатність через кластеринг експорту. Стратегічні розмірковування. – Режим доступу: https://www.intracen.org/execforum/ef2005/.
 • Словенський деревообробний кластер. – Режим доступу: https://grozd.sloles.com/en.
 • Моравсько-Сілезький деревообробний кластер. – Режим доступу: www.msdk.cz.
 • Литовський лісовий кластер. – Режим доступу: www.lietuvosmediena.lt.
 • Паперова провінція (Швеція). – Режим доступу: www.paperprovince.com.
 • Майбутня ініціатива меблевої промисловості (Німеччина). – Режим доступу:www.zimit.de.
 • Кластерна ініціатива лісу та деревини Баварія (Німеччина). – Режим доступу: www.cluster-forstholzbayern.de.
 • Лісовий кластер Штирія. – Режим доступу: www.holzcluster-steiermark.at.
 • Кластер дерев’яних меблів Центральної Тансданубії. – Режим доступу: www.kdrfu.hu.
 • Кластер деревини та меблів Паннонії. – Режим доступу: www.panfa.hu.
 • Словенський деревообробний кластер. – Режим доступу: https://grozd.sloles.com/en.
 • Моравсько-Сілезький деревообробний кластер. – Режим доступу: www.msdk.cz.
 • Литовський лісовий кластер. – Режим доступу: www.lietuvosmediena.lt.
 • Латвійський національний лісовий кластер. – Режим доступу: www.forestcluster.lv.

 

Робочі програми та плани


Матеріали до лекційних та практичних занять, модулів та іспитів


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.