Зразки оформлення списку використаних літературних джерел

Як   автоматичного “Оформити нове джерело по вимогам ВАК України” див:  https://vak.in.ua

 

Приклади оформлення:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 • Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: Підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.
 • Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – Ч.1. – 387 с.
 • Кійко О.А. Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення: Навч. посіб. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 176 с.

 • Гайда С.В.Лабораторний практикум з курсу „Конструювання  виробів з деревини” / Метод. вказівки. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 52 с.
 • Гайда С.В. Матеріали для виготовлення виробів з деревини: Навч. посібн. – Львів: ВМС, 2000. – 160 с.
 • Гайда С.В.Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 • Ференц О.Б., Максимів В.М. Технологія столярних виробів: Навч. посіб. – Львів: НЛТУ України, 2011. – 400 с.
 • Колінько І.І., Якуба М.М. Дипломне проектування. Методичні вказівки до економічної частини дипломного проектування із меблевого виробництва. – Львів: НЛТУ України, 2005. – 62 с.
 • Гайда С.В., Салапак Л.В. Лабораторний практикум з дисципліни “Введення у спеціальність”. – Львів: НЛТУ України, 2011. – 52 с.
 • Вінтонів І.С., Сопушинський І.М., Тайшінгер А. Деревинознавство: Навч. посібн. – Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.
 • Кійко О.А. Якуба М.М, Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 260 с.
 • Кійко О.А., Гайда С.В., Кшивецький Б.Я., Кушпіт А.С.Методичні рекомендації для підготовки магістерської роботи для слухачів магістратури за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» зі спеціальності 8.05180102 «Технології виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України, 2015. – 39 с.
 • Сторожук В.М., Озарків І.М., Джигирей В.С., Сомар Г.В., Соколовський І.А. Методичні вказівки щодо виконання розділу «Охорона праці» випускної роботи бакалавра для студентів технічних напрямів підготовки. – Львів: НЛТУ України, 2011. – 12 с.

Стандарти:

 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – Вид. офіц. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 12 c. – Текст укр. мовою. – Дата введення в дію 01.07.2007.
 • ДСТУ 1577-93. Заготовки меблеві чистові з деревини твердих листяних порід. Технічні умови (РСТ УССР 1577-84). – Вид. офіц. – К. : Держспоживстандарт України, 1994. – 22 c. – Текст укр. мовою. – Дата введення в дію 01.07.1993.
 • ДСТУ ГОСТ 21178:2009. Заготовки клеєні. Технічні умови (ГОСТ 21178-2006, IDT). – Вид. офіц. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 14 c. – Текст укр. мовою. – Дата введення в дію 01.01.2010.
 • ДСТУ ГОСТ 2695-83. Пиломатеріали листяних порід. Технічні умови (ГОСТ 2695-71). – Вид. офіц. – М. : Стандартінформ, 2007. – 8 c. – Текст рос. мовою. – Дата введення в дію 01.01.1984.
 • ДСТУ ГОСТ 7897-83. Заготовки листяних порід. Технічні умови (ГОСТ 7897-71). – Вид. офіц. – М. : Стандартінформ, 2009. – 11 c. – Текст рос. мовою. – Дата введення в дію 01.01.1984.
 • ДСТУ ГОСТ 7016-2013. Вироби з деревини і деревинних матеріалів. Параметри шорсткості поверхні (ГОСТ 7016-82). – Вид. офіц. – М. : Стандартінформ, 2014. – 16 c. – Текст рос. мовою. – Дата введення в дію 01.01.2014.
 • ДСТУ ГОСТ 6449.1-5-82. Вироби з деревини і деревинних матеріалів. Допуски і посадки (ГОСТ 6449-76). – Вид. офіц. – М. : Вид-во стандартів, 1982. – 71 c. – Текст рос. мовою. – Дата введення в дію 01.01.1982.

Статті у наукових виданнях:

 • Гайда С.В. Розроблення технології виробництва паливних гранул на основі енергетичного потенціалу вживаної деревини // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013, вип. 23.14 – С. 83-93.
 • Гайда С.В. Techniques for recycled of post-consumer wood in the production of quality particleboard // Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2014, вип. 40. – С. 41-51.
 • Gayda S.V. A investigation of form of stability of variously designed blockboards made of post-consumer wood // ProLigno : Scientific Journal. – Editura Universitatii «TRANSILVANIA» din Brasov. – 2016. – Vol. 12 №1. – P. 24-33.
 • Гайда С.В. Способы подготовки  к переработке вторично используемой древесины иглофрезерными и щёточными станками // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. научных трудов. – Брянськ: БГИТА. – 2014, вып. 40. – С. 65-69.

Статті у матеріалах конференцій:

 • Гайда С.В. Технологічні рішення з перероблення вживаної деревини // Формування сталого світогляду як основа стратегії сталого розвитку : І Міжнар., міждисц. наук.-практ. конф., 14-16 березня 2013 р. : зб. ст. за матер. конф. – Львів: НЛТУ України. – 2013. – С. 5-11.

Тематичні звіти, проекти:

 • Кійко О.А. Кластерний аналіз лісового сектору Карпатського регіону України та рекомендації для кластерного менеджменту : заключний звіт / Кійко О.А., Якуба, М.М., Войнович І.Г., Андреас Шульте, Уве Кіс та ін. – Ужгород: Центр «Forza». – 2008. – 312 c.
 • Гайда С.В. Залишки деревини та деревина після споживання. Класифікація. Терміни та визначення / С.В. Гайда, В.М. Максимів, О.А. Кійко, О.Б. Ференц // Договір № 08.24-11-1 : проект міжнар. стандарту ISO. – Львів: НЛТУ України. – 2013. – 53 с.

Патенти на винахід та на корисну модель:

 • Патент на винахід № 98515 Україна, МПК G01В 33/46 G01L 1/26 Спосіб прогнозувавння міцності та довговічності зєднань деревини клеями на основі полівінілацетату / Кшивецький Б.Я., Бехта П.А. (Україна); Заявл. 25.05.2010; Опубл. 25.05.2012, бюл. №10.
 • Патент на корисну модель № 98298 Україна, МПК В27N 3/00 Спосіб виготовлення стружкових плит з використанням вживаної деревини / Гайда С.В. (Україна); Заявл. 30.10.2014; Опубл. 27.04.2015, бюл. №8.

Дисертації, автореферати:

 • Кшивецький Б.Я. Прогнозування довговічності з’єднань деревини клеями на термопластичній основі: дис. д-ра техн. наук : 05.23.06. / Б.Я Кшивецький. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 269 с.
 • Солонинка В.Р. Підвищення водо- і теплостійкості клейових з’єднань деревини і деревинних матеріалів на основі ПВА дисперсій вітчизняного виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06. / В.Р. Солонинка.– Львів: НЛТУ України, 2015. – 20 с.

Інформаційні ресурси

 • Сайт кафедри технології меблів та виробів з деревини ІДТД НЛТУ України (https://tmvd.nltu.edu.ua/)
 • Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Науково-технічний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ (https://forest-woodworking.nltu.lviv.ua/uk/node/1) .
 • DEREVO.info – інформаційний портал деревообробної галузі.(www.derevo.info).
 • ACIMALL: Італійська асоціація виробників деревообробного обладнання та інструменту // The Italian Manufacturers Association Woodworking Machinery and Tool (www.acimall.com)
 • Солонинка, Василь Романович. Модифікування гомополімерних ПВА дисперсій для формування клейових з’єднань твердолистяних порід деревини [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.06 / В.Р. Солонинка ; Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2015. – 20 с. Режим доступу : https://www.irbis-nbuv.gov.ua.
 • Кшивецький, Богдан Ярославович. Прогнозування довговічності з’єднань деревини клеями на термопластичній основі : автореф. дис … д-ра техн. наук / Б. Я. Кшивецький . Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2013 . – 37 с. Режим доступу : https://liber.onu.edu.ua.