проектування меблівПрограма “Деревообробні та меблеві технології”

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології

Кваліфікація: Бакалавр з древообробних та меблевих технологій

Тривалість програми: 3 роки 10 місяців

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій: Перший

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Передумови вступу: Повна загальна середня освіта

Набір на скорочений термін навчанняНемає

Особливі умови вступу: Немає

Характеристика освітньої програми:

Спеціальна освіта та професійна підготовка з деревообробних та меблевих технології.
Випускники навчальної програми,  крім базової “технологічної” освіти додатково дозволяють отримати поглиблені знання з фахових дисциплін вибіркових предметів та набути практичного досвіду з використання прогресивних матеріалів, конструювання та розроблення сучасних технологічних процесів з виготовлення меблевих виробів.
Загальний обсяг навчальної програми240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл загальної підготовки —77 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки — 163 кредити ЄКТС.

Набуті компетенції

 • Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами.
 • Прагнення до збереження навколишнього середовища.
 • Навики здійснення безпечної діяльності.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність працювати автономно.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Здатність розв’язувати різноманітні проблеми і задачі деревообробних та меблевих виробництв шляхом використання як теоретичних, так і експериментальних методів.
 • Здатність організовувати роботу колективу виробничого підрозділу (дільниці, цеху), її планування, матеріальне та інформаційне забезпечення.
 • Обізнаність з основними положеннями, методами, принципами фундаментальних та інженерних наук в обсязі, необхідному для досягнення інших результатів програми.
 • Здатність застосовувати базові знання про будову та властивості деревини, деревинних матеріалів та деревинних композитів під час вибору раціональних технологій їхнього застосування.
 • Здатність виконувати розрахунки на міцність, довговічність, надійність та жорсткість продукції деревообробки, основних конструкційних елементів виробів з деревини і меблів, технологічних пристроїв, деревообробного обладнання та інструменту й інших об’єктів, які відносяться до сфери професійної діяльності.
 • Обізнаність із нормативними документами з якості, стандартизації, метрології, сертифікації та галузевих стандартів України.
 • Здатність обґрунтовувати вибір та визначати витрати сировини і матеріалів у виробництві пилопродукції, обґрунтовувати та розробляти технологічні процеси лісопиляльно-деревообробного виробництва.
 • Здатність обґрунтовувати вибір та визначати витрати сировини і матеріалів, обґрунтовувати та розробляти технологічні процеси виробництва струганого та лущеного шпону, фанерної продукції, деревинних плит та інших деревинних композитів.
 • Здатність обґрунтовано вибирати технологію сушіння пиломатеріалів, заготовок, шпону та подрібненої деревини, а також технологічне обладнання для ведення процесу сушіння.
 • Здатність проектувати і конструювати вироби з деревини і меблі та розробляти відповідну конструкторсько-технологічну документацію, вибирати та розраховувати витрати деревини, деревинних та інших матеріалів для виготовлення виробів з деревини та меблевих виробів, обґрунтовувати та розробляти технологічні процеси їхнього виробництва.
 • Здатність забезпечувати ефективний технологічний процес за дотриманням правил безпечної роботи і охорони навколишнього середовища та характеризувати відходи технологічних процесів деревообробки та виготовлення виробів з деревини і меблів, визначати їх види та кількість, передбачати заходи щодо їх зменшення та покращення екології.
 • Здатність працювати із спеціалізованим прикладним програмним забезпеченням для проектування виробів з деревини та меблів, технологічних процесів їхнього виготовлення та продукції деревообробки.
 • Здатність аналізувати і розраховувати економічну ефективність існуючих та розроблених технологічних процесів деревообробки, виробів з деревини та меблів; узагальнювати результати виробничо-господарської діяльності підрозділу, розробляти ефективну бізнес-модель щодо започаткування підприємницької діяльності у сфері виробництва продукції і технологій деревообробки та виготовлення виробів з деревини та меблів.
 •  Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації та вибір параметрів контролю і керування на основі технічних характеристик, конструкційних особливостей та режимів роботи обладнання.
 • ФК25. Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи та експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.
 • Оволодіння практичними навичками для роботи на персональних комп’ютерах,  розвиток алгоритмічного мислення з вивченням мови програмування і сучасного програмного забезпечення комп’ютера
 •  Здатність використовувати знання про теплотехнічні властивості газів та пари під час обґрунтованого вибору технологічних процесів у деревообробній та меблевій галузях, пов’язаних з використанням тепла.
 • Здатність використовувати методи отримання, перетворення, передачі та використання теплоти під час обґрунтованого вибору технологічних процесів у деревообробній та меблевій галузях, пов’язаних з використанням тепла.
 • Базові уявлення про основні закономірності та прості технологічні процеси в  деревообробній та меблевій галузях.
 • Базові уявлення про виріб з деревини та прості технологічні процеси в деревообробній та меблевій галузях.
 •  Здатність використовувати графічний пакет AutoCAD для розв’язування теоретичних і прикладних задач в професійній діяльності, зокрема для побудови дво- та тривимірних і об’єктів та їх візуалізації.
 •  Розуміння методологічних та математичних основ комп’ютерного проектування та здатність розробляти додатки під AutoCAD 2017 на мовах AutoLISP, VisualLisp, DCL у середовищі Microsoft Visual Studio 15; з CAD, CALS, CASE – технологій комп’ютерного проектування
 •  Знання методів та засобів захисту деревини та дерев’яних конструкцій від біопошкоджень і вогню; ознайомлення з технікою та технологією захисту деревини та дерев’яних конструкцій.
 •  Знання методів визначення вогнестійкості та засобів захисту від займання дерев’яних конструкцій; ознайомлення з технікою та технологію вогнезахисту дерев’яних конструкцій..
 •  Знання основних закономірностей розвитку й сучасних досягнень в хімічних технологіях, виробництвах деревинних композиційних матеріалів і модифікуванні деревини, виробництві та застосуванні клейових матеріалів.
 •  Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу теоретичної інформації і практичних виробничих даних щодо економічного стану підприємства.
 •  Охарактеризувати властивості деревини та деревинних матеріалів, меблевої фурнітури, опоряджувальних, клейових та  інших матеріалів, комплектуючих з металу та пластмас та інших матеріалів, що застосовуються у деревообробці та меблевому виробництві; вибирати та застосовувати відповідні методи аналізу та контролю матеріалів.
 •  Знання основних закономірностей розвитку, сучасних досягнень ВМС для деревообробній та меблевій промисловості  та здатність застосувати ці знання їх у практичній діяльності.
 •  Знання будову та властивостей основних її хімічних компонентів деревини, способів хімічної переробки біомаси деревини та сфери використання продуктів переробки.
 •  Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
 •  Загальні уявлення про статистичні методи та їх застосування для контролю якості, особливості проведення наукових досліджень в царині деревооброблення.
 •  Здатність використовувати статистичні методи для контролю якості продукції та управління технологічними процесами
 • Здатність застосувати статистичні методи  в  управління технологічними процесами чи менеджменті господарської діяльності.
 • Здатність ефективно організовувати технологічний процес виготовлення  ґратчастих та екстерн’єрних меблевих виробів, з врахуванням особливостей їх проектування та конструювання.
 •  Здатність визначати форми предметів за їх кресленням та оформлення креслень окремих деталей і складальних одиниць; розв`язування конструкторських задач.
 •  Знання правил та методів зображення просторових форм предметів у відповідних площинах проекцій та їх взаємне розташування та здатність розв’язувати позиційні та метричні задачі, досліджувати геометричні властивості зображення предметів.
 •  Проектувати та організовувати ефективні технологічні процеси виготовлення дерев’яних покрить для підлоги та паркету.
 • Організовувати ефективні технологічні процеси ремонту та реставрації меблевих виробів.