Управління персоналом

Дисципліна “Управління персоналом” читається для для студентів спеціальностей 05180101 «Технології деревообробки» та 05180102 «Технології виробів з деревини»

Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка магістра з напряму підготовки: 7.05180101 – „Технологія деревообробки ” в галузі виробництва виробів з деревини.

Дисципліна “Управління персоналом” вивчається студентами після засвоєння матеріалу з спеціальних дисциплін.

Мета курсу– дати знання про діяльність організацій, спрямованих на ефективне використання людей (персоналу), підтримку персоналу, кожного окремого працівника, удосконалення умов праці для досягнення цілей, як організації, так і індивідуальних (особисти).

Суть дисципліни ознайомитися з діяльністю, яка служитиме гарантією того, що організація в умовах ринкової економіки буде жити і розвиватися.

Завдання вивчення дисципліни “Управління персоналом” підготувати студента-магістра для виробничо-технічної, управлінської, організаторської, стратегічної діяльності в виробничій сфері деревообробної промисловості.

Внаслiдок вивчення дисциплiни студент повинен знати:

 • Визначення загальної стратегії підприємства;
 • Планування потреби організації у персоналі з урахуванням діючого кадрового складу;
 • Залучення, вибір та оцінку персоналу;
 • Способи підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовку;
 • Систему просування по службі;
 • Вивільнення персоналу;
 • Побудову та організацію робіт, у тому числі визначення робочих місць, функціональних та технологічних зв,язків між ними, зміст та послідовність виконання робіт, умов праці.
 • Політику заробітної плати та соціальних послуг;
 • Управління витратами на персонал.

вмiти:

 • Ставити цілі;
 • Розробляти правила і послідовність дій;
 • Розробляти плани і прогнозувати можливості у майбутньому;
 • Ставити завдання перед підлеглими;
 • Розробляти канали управління і передачі інформації;
 • Координувати роботу підлеглих.

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Персонал і кадрова політика

Тема 1. Управління персоналом в умовах функціонування ринку праці. Методологія управління персоналом.

Тема 2. Форми та методи професійного відбору та найму персоналу.

Тема 3. Світовий досвід кадрового менеджменту. Мотивація трудової діяльності.

Тема 4. Керівництво: влада та особистий вплив.

Змістовний модуль 2. Управління процесами

Тема 5. Управління стресами у виробничих умовах. Психологія комунікаційного процесу.

Тема 6. Управління процесами руху персоналу. Плинність кадрів.

Тема 7. Оцінка персоналу в сучасних організаціях.

Тема 8. Компенсація для персоналу: традиційні та нетрадиційні підходи.

Теми практичних занять

Дослідження особистості працівника. Функції управління персоналом.

 • Розбір питання прийому на роботу
 • Підготовка та проведення ділової гри з розподілу кадрів та організації виробничого процесу
 • Політика добору кадрів: складання професійного резюме
 • Вербальні та невербальні засоби спілкування
 • Аналіз плинності кадрів
 • Управління стресами: проектне завдання

Самостійна робота

 • Розроблення моделі підприємства (індивідуальне завдання) з умовою працевлаштування до 50 працівників.
 • Складання переліку дільниць, списку обладнання і розрахунку кількості працюючих. Під час аудиторних занять проаналізувати роботи студентів
 • Скласти вимоги до працівників і рекомендації з підбору кадрів для менеджера з кадрів.
 • Скласти схему управління персоналом. Під час аудиторних занять проаналізувати роботи студентів.

Рекомендована література

Базова

 • Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом. Навчальний посібник, 2-ге видання, Київ, Центр учбової літератури, 2009 р. 502 с.
 • Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. Підручник. Київ. Центр учбової літератури, 2011, 468 с.
 • Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом. Навчально- методичний посібник, Київ, МАУП.,2001,359 с

 

Інформаційні ресурси

Сайти періодичних видань

Назва

Сайти

 

Журнали:

 

1

Деревообрабатывающая промышленность

 

2

Бизнес досье: деревообработка и мебель

 

3

Мебельный бизнес

 

4

Wood buziness

www.iberus.kiev.ua

 

Газети:

 

5

Woodworking News

 

 

Питання до модулів та іспитів


Питання модульного контролю №1 та № 2