Нові технології у формоутворенні (спеціальності «Дизайн»)

Дисципліна «Нові технології у формоутворенні» читається для студентів для студентів спеціальності «Дизайн»

Мета курсу – є професійна підготовка дизайнера з меблів в галузі меблевого виробництва з питань проектування нових виробів, вивчення сучасних процесів проектування виробів на основі раціонального і комплексного використання лісосировинних ресурсів з застосуванням найсучасніших технологічних процесів і обладнання, поліпшення якості продукції, підвищення продуктивності праці на принципах безпечності та екологічності виробництва.

Завдання вивчення дисципліни.

Дисципліна “ Нові технології у формоутворенні ” вивчається студентами на завершальному етапі підготовки спеціалістів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати :

– сучасні технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво за останні роки;
– нові програмні продукти, реалізовані в проектуванні виробів з деревини;
– новини в керівних технічних матеріалах та нормативах з проектування виробів;
– вимоги до якості продукції;
– нові підходи до розрахунків сировини і матеріалів, повязані з впровадженням нових технологій;
– основні вимоги до охорони навколишнього середовища.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

– розробляти проект виробу з економічним обґрунтуванням прийнятих рішень;
– здійснювати вірний вибір технологічного устаткування і проводити розрахунок необхідної його кількості для виконання річної програми;
– використовувати в процесі проектування типові конструкції і деталі;

Дисципліна є допоміжною в процесі підготовки спеціалістів і базується на всіх дисциплінах навчального плану і в першу чергу на профілюючих технологічних курсах.

.

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль І . Конструювання і точність оброблення

Тема 1. Вступне заняття. Стан меблевої промисловості і технологій на даному сучасному етапі розвитку виробництва.
Тема 2. Нові технологічні процеси, що впроваджені або впроваджуються у виробництво за останні 10 років.
Тема 3. Можливості сучасного деревообробного обладнання у виробництві виробів з деревини.
Тема 4.
Сучасні засоби і методи проектування виробів з застосуванням комп¢ютерної техніки.

Змістовний модуль 2. Технологічний процес

Тема 5. Особливості проведення розрахунків при визначенні витрат матеріалів у виробництві меблів.
Тема 6. Вибір фурнітури і кріпильних елементів з метою забезпечення якості і міцності меблевих конструкцій.
Тема 7. Методи контролю у меблевому виробництві. Сучасні екологічні аспекти у меблевому виробництві.
Тема 8. Рекомендації з забезпечення екологічності у виробництві виробів з деревини.

Теми практичних занять

  • Створення образу виробу і аналіз його конструкції, розроблення ескізних креслень,вибірматеріалів
  • Вибіртехнологічногопроцесувиготовленнявиробу
  • Аналізпідібраногоустаткуванняірозробленняможливихваріантівтехнологічногопроцесу
  • Розрахунок витрати матеріалів і аналіз залежності майбутньої вартості виробу від прийнятих матеріалів, технологічних процесів.

 

Література основна і допоміжна

При викладанні дисципліни передбачається використання матеріалів у вигляді взірців, проспектів з міжнародних виставок (Київ, Валенсія, Москва, Львів, Краків, Познань), інформації з мережі Internet, а також періодичних видань українських, російських, білоруських польських і інших видавництв, а також технічної літератури бібліотеки, університету. Використання методичних вказівок з курсу «Технологія виробів з деревини» планується лише при проведенні розрахунків. Всі інші роботи передбачають тісного контакту з найостаннішою інформацією, яка може знаходитися переважно в мережі інтернету. Аналіз ходу виконання робіт проводиться під час як лекційних занять, так і при проведенні лабораторних робіт.

 

Інформаційні ресурси

Назва

Сайти

 

Журнали:

 

1

Світ меблів і деревини

 

2

Меблеві технології

 

3

Оборудование и инструмент

      www.info-ua.com

4

Про меблі

 

5

Деревообрабатывающая промышленность

 

6

Механическая обработка древесины

 

7

Бизнес досье: деревообработка и мебель

 

8

Мебельный бизнес

 

9

Wood buziness

www.iberus.kiev.ua

10

Woodworking

 

11

Furnitura

 

 

Газети:

 

12

Деревообробник

www.derevo.com.ua

13

Новости деревообработки

 

14

Деревообрабатывающее производство Восточной Европы

 

15

Woodworking News