Програма “Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей””

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології

Кваліфікація: Бакалавр з древообробних та меблевих технологій

Тривалість програми: 3 роки 10 місяців

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій: Перший

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Передумови вступу: Повна загальна середня освіта

Набір на скорочений термін навчанняНемає

Особливі умови вступу: Немає

Характеристика освітньої програми:

Спеціальна освіта та професійна підготовка з деревообробних та меблевих технології.
Випускники навчальної програми, окрім набуття класичних технологічних вмінь зі створення меблевих виробів та виробів з деревини набуватимуть навичок ведення підприємницької діяльності, створення та підтримки малого підприємства, яке виготовлятиме і успішно реалізовуватиме інноваційні вироби у царині меблевого виробництва та деревообробки.
Загальний обсяг навчальної програми240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл загальної підготовки —77 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки — 163 кредити ЄКТС.

Набуті компетенції

 • Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами.
 •  Прагнення до збереження навколишнього середовища.
 •  Навики здійснення безпечної діяльності.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність працювати автономно.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Здатність розв’язувати різноманітні проблеми і задачі деревообробних та меблевих виробництв шляхом використання як теоретичних, так і експериментальних методів.
 • Здатність організовувати роботу колективу виробничого підрозділу (дільниці, цеху), її планування, матеріальне та інформаційне забезпечення.
 • Обізнаність з основними положеннями, методами, принципами фундаментальних та інженерних наук в обсязі, необхідному для досягнення інших результатів програми.
 • Здатність застосовувати базові знання про будову та властивості деревини, деревинних матеріалів та деревинних композитів під час вибору раціональних технологій їхнього застосування.
 • Здатність виконувати розрахунки на міцність, довговічність, надійність та жорсткість продукції деревообробки, основних конструкційних елементів виробів з деревини і меблів, технологічних пристроїв, деревообробного обладнання та інструменту й інших об’єктів, які відносяться до сфери професійної діяльності.
 • Обізнаність із нормативними документами з якості, стандартизації, метрології, сертифікації та галузевих стандартів України.
 • Здатність обґрунтовувати вибір та визначати витрати сировини і матеріалів у виробництві пилопродукції, обґрунтовувати та розробляти технологічні процеси лісопиляльно-деревообробного виробництва.
 • Здатність обґрунтовувати вибір та визначати витрати сировини і матеріалів, обґрунтовувати та розробляти технологічні процеси виробництва струганого та лущеного шпону, фанерної продукції, деревинних плит та інших деревинних композитів.
 • Здатність обґрунтовано вибирати технологію сушіння пиломатеріалів, заготовок, шпону та подрібненої деревини, а також технологічне обладнання для ведення процесу сушіння.
 • Здатність проектувати і конструювати вироби з деревини і меблі та розробляти відповідну конструкторсько-технологічну документацію, вибирати та розраховувати витрати деревини, деревинних та інших матеріалів для виготовлення виробів з деревини та меблевих виробів, обґрунтовувати та розробляти технологічні процеси їхнього виробництва.
 • Здатність забезпечувати ефективний технологічний процес за дотриманням правил безпечної роботи і охорони навколишнього середовища та характеризувати відходи технологічних процесів деревообробки та виготовлення виробів з деревини і меблів, визначати їх види та кількість, передбачати заходи щодо їх зменшення та покращення екології.
 • Здатність працювати із спеціалізованим прикладним програмним забезпеченням для проектування виробів з деревини та меблів, технологічних процесів їхнього виготовлення та продукції деревообробки.
 • Здатність аналізувати і розраховувати економічну ефективність існуючих та розроблених технологічних процесів деревообробки, виробів з деревини та меблів; узагальнювати результати виробничо-господарської діяльності підрозділу, розробляти ефективну бізнес-модель щодо започаткування підприємницької діяльності у сфері виробництва продукції і технологій деревообробки та виготовлення виробів з деревини та меблів.
 • Здатність на основі закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб   визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики підприємства чи держави.
 • Здатність аналізувати і оцінити економічну привабливість інвестиційного проекту для різних його учасників (замовників, інвесторів, фінансових посередників, постачальників, споживачів)
 • Оволодіння практичними навичками для роботи на персональних комп’ютерах,  розвиток алгоритмічного мислення з вивченням мови програмування і сучасного програмного забезпечення комп’ютера
 • Здатність до розробки стратегії діяльності з урахуванням результатів аналізу конкурентоздатності підприємства в цілому та оцінки основних економічних показників діяльності підприємства за допомогою сучасних методик і відповідного інструментарію
 • Розуміння основ електронної комерції як складової електронного бізнесу та здатність обґрунтувати доцільність проекту на підставі оцінки та аналізу прибутковості та економічного ефекту
 • Базові уявлення про основні закономірності та прості технологічні процеси в  деревообробній та меблевій галузях.
 • Базові уявлення про виріб з деревини та прості технологічні процеси в деревообробній та меблевій галузях.
 • Здатність використовувати графічний пакет AutoCAD для розв’язування теоретичних і прикладних задач в професійні діяльності, зокрема для побудувати дво- та  тривимірних і об’єкти та їх візуалізації.
 • Розуміння методологічних та  математичні основи комп’ютерного проектування та  здатність розробляти додатки під AutoCAD 2017 на мовах AutoLISP, VisualLisp, DCL у середовищі Microsoft Visual Studio 15; з CAD, CALS, CASE – технологій комп’ютерного проектування
 • Здатність до розробки та управління інноваційними стартапами на основі ринкових досліджень.
 • Здатність до розробки та управління інноваційними стартапами у сфері послуг на основі ринкових досліджень.
 • Здатність  обґрунтовувати та приймати раціональні господарські рішення, проводити дослідження економічного чи інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства в умовах невизначеності.
 • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу теоретичної інформації і практичних виробничих даних щодо економічного стану підприємства.
 • Здатність до використання сучасних методів діагностики та експертизи економічних та фінансових аспектів діяльності підприємства.
 • Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, до поєднання та оптимізації всіх видів ресурсів для проектної діяльності.
 • Здатність обґрунтовувати та приймати раціональні господарські рішення в умовах невизначеності.
 • Здатність аналізувати і структурувати проблеми підприємства, формувати  обґрунтовані рішення  щодо  планування  ринкових,  виробничих,  організаційних  та  фінансових аспектів майбутнього бізнесу.
 • Визначати шляхи й засоби реалізації підприємницької  ідеї  щодо  планування  ринкових,  виробничих,  організаційних  та  фінансових аспектів майбутнього бізнесу.
 • Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства.
 • Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
 • Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства.
 • Загальні уявлення про статистичні методи та їх застосування для контролю якості, особливості проведення наукових досліджень в царині деревооброблення.
 • Здатність використовувати статистичні методи для контролю якості продукції та управління технологічними процесами
 • Здатність застосувати статистичні методи  в  управління технологічними процесами чи менеджменті господарської діяльності.
 • Здатність на основі знань з теорії  формування  бізнес-моделі  підприємства та  практичних  навиків методології бізнес-моделювання та оцінки якості управління бізнес-процесами,  забезпечення  ефективну діяльності  організації (підприємства)  в  умовах  ринкової економіки.
 • Здатність генерувати нові ідеї та використовувати креативні способи дизайн-мислення  для творення нових та удосконалення існуючих продуктів/послуг чи вирішення проблем підприємства.
 • Здатністю аналізувати і визначати вимоги до дизайн-проекту, синтезувати набір можливих розв’язків завдання або підходів до виконання дизайн-проекту.
 • Здатністю до створенні і виконання проектних рішень з проблем форми, зручності використання, фізичної ергономіки, маркетингу, розвитку бренду і продажів .
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:  У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх  договорів між Національним лісотехнічним університетом України та  навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика на передових підприємствах галузі.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Кійко Орест Антонович
Професійні профілі випускників:
Випускник  здатний виконувати наступні такі професійні роботи (за Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 ): директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми); директор з виробництва;Начальник проектно-конструкторського відділу; приватний підприємець; начальник бюро (промисловість); начальник виробництва; начальник відділу технічного контролю; начальник дільниці; начальник зміни (промисловість); начальник лабораторії з контролю виробництва; технік-технолог, технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження); технолог, технік, технік-технолог з виробництва меблів,. лаборант (галузі техніки).
Доступ до подальшого навчання: Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Кафедра (випускова), яка забезпечують виконання програми: технології меблів та виробів з деревини
Інститут: Деревообробних та компютерних технологій і дизайну