Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Випуск 42. 2016

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВА, ПАПЕРОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Міжвідомчий науково-технічний збірник.ВИПУСК 42

Рекомендовано до друку Вченою Радою НЛТУ України (протокол № 11 від 29.12.16 р.)

 

ЗМІСТ

3

1. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО // FORESTRY

5

 

 

V.V. Kysliuk, V.O. Kysliuk, O.M. Hrynyk, H.H. Hrynyk //В.В. Кислюк, В.О. Кислюк, О.М. Гриник, Г.Г. ГриникTHE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF FOREST LAND FUND AND CURRENT CONDITION OF LITHUANIAN FOREST // Аналіз динаміки лісового фонду і сучасного стану лісів Литви

5

R.Ya. Orikhovskyy //Р.Я. Оріховський
THE INFLUENCE OF EQUIPMENT RELIABILITY ON THE STABILITY OF MANUFACTURING OPERATIONS AND EFFICIENCY OF AUTOMATED PRODUCTION SYSTEMS // Вплив надійності  обладнання на стабільність технологічних операцій та ефективність функціонування автоматизованих виробничих систем

13

2. WOODWORKING INDUSTRY // ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

16

P.V. Biley, R.O. Rokun, O.M. Kushpit//П.В. Білей, Р.О. Рокунь, О.М. Кушпіт
GENERALIZED ANALYSIS OF THE RESULTS OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF THE CONVECTIVE DRYING PROCESS OF WOOD // Узагальнений аналіз результатів теоретичних та експериментальних досліджень конвективного процесу сушіння деревини

16

S.A. Grytsak, G.V. Somar //С.А. Грицак, Г.В. Сомар
TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS METHODS  OF MANUFACTURING CURVED BLANKS // Техніко-економічний аналіз способів виготовлення криволінійних заготовок

21

V.A. Koryachko, A.S. Kushpit, O.M. Kushpit, Yo.V. Andrashek //
В.А. Корячко, А.С. Кушпіт, О.М. Кушпіт, Й.В. Андрашек
THE STUDY OF THE  BLOCKBOARD SHAPE STABILITY
DEPENDING ON THE DESIGN // Аналіз формостійкості столярної плити залежно від конструкції

28

S.V. Gayda //
С.В. Гайда
RESEARCH ON PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF FRONT BLOCKBOARDS MADE FROM POST-CONSUMER WOOD // Дослідження фізико-механічних характеристик фасадних столярних плит із вживаної деревини

33

O.V. Yarish, S.A. Grytsak, O.M. Kushpit //
О.В. Яріш, С.А. Грицак, О.М. Кушпіт
THE POSSIBILITY OF POLYMERIZATION OF THE ACRYLIC PVMOF PHOTOCHEMICAL CURING UNDER THE IMPACTOF UV-RADIATION EMITTED BY SOLID-STATE SOURCES // Дослідження можливості полімеризації акрилових лакофарбових матеріалів фотохімічного твердіння під дією УФ-випромінювання, емітованого твердотільними джерелами

51
   

Ye.P. Kunynets, A.A. Mokrytskyy, A.A. Yakovenko, Yu.V. Maksymiv //
Є.П. Кунинець, A.A. Мокрицький, A.A. Яковенко, Ю.В. Максимів
RESEARCH OF THE WOOD COMPOSITE MATERIAL DEFORMABILITY IN TERMS OF THE HEAT MASS TRANSFER // Дослідження деформативності деревинних композитних матеріалів в умовах тепло масообміну

55

V.I. Taras,A.S. Kutsyk //
В.І. Тарас, А.С. Куцик
METHODIC OF RESEARCH OF FACE RUNOUT OF CIRCULAR SAW IN THE PROCESS OF WOOD SAWING // Методика дослідження торцевого биття круглої пилки в процесі пиляння деревини

59

V.M. Maksymiv, R.B. Shchupakivskyy, V.R. Solonynka, Yu.V. Maksymiv //
В.М. Максимів, Р.Б. Щупаківський, В.Р. Солонинка, Ю.В. Максимів
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ // State of the art and prospects of development of woodworking education and science in Ukraine

65

S.V. Gayda, Ya.M. Bilyy //
С.В. Гайда, Я.М. Білий
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОСТІЙКОСТІ КЛЕЄНИХ ЩИТІВ ІЗ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ // The investigation of the shape stability of glued panels made of post-consumer wood

69

І.О. Ben, Y.І. Ozymok //
І.О. Бень, Ю.І. Озимок
ORBITAL GRINDING TOOL FOR SHARPENING WOODCUTTING KNIVES // Планетарний абразивний інструмент для загострення дереворізальних ножів

79