Лариса Яремчук. Якісна підготовка спеціалістів – запорука відродження деревооброблювальної промисловості

prof jar1

 Традиційні вміння та навички українського народу, що формувались протягом століть з метою раціонального перетворення життєвого простору та естетизації навколишньої дійсності відтворювались через народні ремесла та промисли до яких відносять хліборобство, бджільництво, рибальство, гончарство, писанкарство, теслярство, гутництво та сотні інших занять, збережені        крізь призму часу .

prof jar1Оброблення деревини, зокрема теслярство, відоме в Україні з давніх часів. З дерева виготовляли найпростіші знаряддя праці, тесали дошки, будували житла, виробляли різноманітні предмети меблів, хатнє начиння, господарський реманент, тощо. На основі використання деревини розвивалась низка ремесел, які особливо були поширені на Поділлі, Поліссі, в Галичині та Закарпатті.

Основним будівельним матеріалом у минулому була деревина, а основним майстром тесляр. Професія тесляра не втратила своєї актуальності й сьогодні. При виготовленні меблів, столярно-будівельних виробів дерев’яного будівництва не можна обійтися без умілих рук, кмітливості та майстерності тесляра.

         Відійшли у минуле ті часи, коли основним інструментом тесляра була лише сокира. Технічний прогрес поступово механізував теслярську працю, зробив її більш цікавою і творчою. Сучасний тесляр широко користується всілякими електричними і механічними інструментами. Він може виконувати також й інші роботи з використанням деревини: столярні, паркетні, покрівельні.
Розширення виконавських функцій роблять професію більш привабливою. Поле його діяльності досить широке. Сюди входить: будівництво житла, виготовлення деталей внутрішнього обладнання та оздоблення, реставрація тощо.

       Однак, очолювати сучасне виробництво, чи його дільниці повинен фахівець високої кваліфікації, що має організаторські здібності, добре знає технологічний процес деревооброблювальних робіт, нормування і оплату праці, правила експлуатації обладнання, норми техніки безпеки та виробничої санітарії. А також навчати робітників, що працюють на підприємстві,      застосовувати прогресивні технології організації праці, сучасне механізоване і автоматизоване обладнання та інструмент, новітні матеріали .

prof jar3За сучасних умов практично жодна галузь не може обійтися без застосування виробів з деревини. Незважаючи на прогрес і тенденції щодо заміни їх в окремих сферах застосування іншими матеріалами, потреба в продукції із деревини не лише не зменшується, а, навпаки, зростає. Науково-технічний прогрес, створюючи умови та можливості для економічно доцільної заміни деревини в деяких традиційних галузях її застосування, водночас відкриває нові напрями ефективного використання деревини та виробів з неї і розширює сферу їх споживання.

На ефективність роботи деревооброблювальної промисловості вкрай негативно вплинула загальна економічна криза 2008-х 14 рр. порівняно з 2004-2006 рр., у 2,5 рази скорочено загальний. обсяг виробництва, у 3–6 разів зменшено випуск основних видів продукції. В сучасних умовах розвиток деревоороблювальної промисловості відбувається у напрямі ринкової орієнтації та підвищення ефективності виробництва на основі удосконалення його організації і структури, інтенсифікації і зростання віддачі виробничого потенціалу, переходу на ресурсоощадні та маловідходні технології. Пріоритетним напрямом розвитку усієї промисловості є випереджальне зростання виробів, продукція яких має підвищений попит і найповніше задовольняє потреби та вимоги ринку. Особливе значення має зміцнення економічного потенціалу, підвищення якості та нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції .

Відродження деревообробної галузі не можливе без якісної підготовки спеціалістів і забезпечення ними деревообробних і меблевих підприємств. Однак, на сьогоднішній день, можна відзначити, що більшість підприємств із виготовлення солярно-будівельних та меблевих виробів відчувають дефіцит фахових кадрів. Не дивлячись на те, що кожен рік Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України), випускає більше сотні підготовлених спеціалістів з деревооброблення, підприємства звертаються до нас із проханням направити на роботу наших випускників.

prof jar4Аналізуючи причини дефіциту фахових кадрів для підприємств галузі, можна відзначити наступне: по перше часто виробники бажають прийняти на працю спеціаліста із стажем роботи; по-друге більшість роботодавців бажають зекономити на заробітній праці, що часто не задовольняє молодих спеціалістів, які повинні організовувати свій побут для проживання; третьою причиною і можливо найголовнішою, є географічний фактор. Більшість студентів, які навчаються в інституті деревооброблювальних технологій і дизайну(ІДТД) НЛТУ України із Львівської, Івано-Франківської та півночі Тернопільської областей. Тоді, як підприємства в Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Вінницькій, Хмельницькій та інших областях України не мають можливості набрати необхідну кількість випускників на роботу через відсутність житла. Хоча необхідно відзначити, що деякі великі меблеві і деревооброблювальні комбінати готові оплачувати спеціалістам за наймане житло. Та це не завжди вирішує проблему працевлаштування.

Слід відзначити, що дуже важливо, при відборі молодих фахівців, для подальшого працевлаштування, повірити в їх здатність виконувати інженерні задачі і дати їм можливість довести це у виробничих умовах. Зрозуміло, що відразу молодий спеціаліст не зможе почати активно включатись у виробництво і якісно виконувати покладені на нього обов’язки, для цього потрібен якийсь час, але набуті знання в університеті дозволять йому застосувати їх у виробничих умовах і успішно впровадити.

Відразу із студентської лави випускнику університету не просто самостійно виконувати виробничі завдання і приймати необхідні рішення, тому зусиллями інституту (ІДТД) та випускових кафедр були прикладені максимальні зусилля для організації виробничих практик з терміном перебування на підприємстві не менше шести тижнів.

За минулий рік студенти освітньо – кваліфікаційного рівня (ОКР) «Магістр» були скеровані на переддипломну практику до м. Мукачеве на одне із ведучих підприємств – ТОВ «ЕНО-МЕБЛІ», де протягом двох місяців працювали на інженерних посадах. Така практична підготовка дозволяє краще адаптувати випускників до виробничих умов і в подальшому націлює студента самостійно приймати технічні та організаційні рішення.

Практична підготовка студентів вищої школи згідно із статтею 43 Закону України “Про вищу освіту” є однією з форм організації навчального процесу та обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Від якості виконання завдань практичних та лабораторних занять, а також виробничих практик залежить професійне становлення майбутнього фахівця. І якщо теоретична підготовка є  основою для набуття практичних навиків та умінь, то практичне навчання забезпечує ґрунтовне засвоєння теоретичного матеріалу, підтверджуючи його відповідність програмним вимогам, сучасним технологіям і викликам, які сьогодення ставить перед системою підготовки фахових спеціалістів.

Для якісної підготовки студентів на випускових кафедрах визначені такі основні напрямки підготовки студентів: аудиторна, навчальна, виробнича.

   Під час аудиторної підготовки студенти, які в майбутньому будуть працювати на меблевих та деревооброблювальних підприємствах детально розглядають окремі теоретичні положення навчальної дисципліни, формують вміння і навички їх практичного застосування шляхом виконання індивідуальних та колективних завдань:

  • робота з літературними джерелами;
  • розгляд конструкторських та технічних документів з різних напрямків технологій виготовлення меблів та виробів з деревини;
  • набуття уміння висловлювати й аргументувати власні думки та критично аналізувати виробничі процеси;
  • моделювання виробничих ситуацій;
  • розв’язування задач з використанням даних реально існуючих підприємств меблевого та деревооброблювального сектору;
  • вивчення сучасного світового досвіду у створенні виробів із деревини через виставки, Інтернет сайти, екскурсії, тощо.

     Практична підготовка студентів є невід’ємний та обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що були набуті студентами в університеті  та їх поглибленню.

     Під час практичної підготовки студенти закріплюють набуті теоретичні і практичні знання, освоюють нові технології створення виробів з деревини, формують професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень на виробництві.

       Навчальні практичні роботи для підготовки бакалаврів проводяться у навчальних кабінетах та лабораторіях, майстернях кафедри, а також на провідних підприємствах, організаціях та установах України, що відповідають вимогам освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів. Завданням таких практик є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок.

       З метою підвищення рівня практичної підготовки фахівців та посилення зв’язків освіти з виробництвом на кафедрі технологій меблів та виробів з деревини налагоджено тісну співпрацю з ведучими підприємствами, які виготовляють вироби із деревини, або реалізують продукцію світових брендів для виготовлення меблів та столярно-будівельних виробів з деревини. На основі розробленої програми наскрізного індивідуального практичного навчання відбувається адаптація студента до виробництва починаючи з першого курсу, шляхом виконання невеликих завдань, через які відбувається ознайомлення із технологічними процесами деревооброблення, виготовлення меблів, а завершується вивченням аналізу та прогнозуванням розвитку підприємства під час проходження виробничої практики. Програма передбачає закріплення студентів протягом всього циклу підготовки за одним підприємством та супроводження даного процесу пізнавальної діяльності викладачем та виробничником-консультантом.

          Згідно вищевказаної програми практичної підготовки, у цьому навчальному році, студенти ОКР «Бакалавр» напрямку «Деревооброблювальні технології» успішно пройшли шеститижневу практичну підготовку на двох ведучих підприємствах України : ТОВ «Брама» і ТОВ «ЕНО МЕБЛІ».

          Для кращого засвоєння теоретичного і практичного курсу під час семестрового навчання студенти виконують лабораторні та практичні заняття в умовах виробництва на підприємствах галузі, або на фірмах які постачають матеріали для меблевих і деревообробних виробництв.

          Із багатьма такими фірмами кафедри мають угоди про співпрацю, окрім того, представники даних фірм часто відвідують студентські аудиторії і знайомлять майбутніх випускників університету з новими матеріалами, конструкторськими, дизайнерськими та технологічними рішеннями сучасних методів створення продукції із деревини і деревинних матеріалів. Також студенти відвідують спеціалізовані виставки і семінари, де знайомляться з новинками техніки та технології в царині оброблення деревини.

        Кафедра технологій меблів та виробів з деревини (ТМВД) уже поспіль кількох років тісно співпрацює з такими фірмами, як «Блюм», яка є однією із ведучих компаній в Європі, що виготовляє високоякісну фурнітуру для меблевих виробів. Фірма «Блюм» оснащила кафедру сучасними зразками фурнітури, а також деяким обладнанням для її встановлення, що дозволяє студентам під час проведення практичних занять попрацювати з кращими європейськими зразками фурнітури для меблів. Також студенти відвідують філіал фірми «Блюм» у Львові, де можуть у виробничих умовах навчатись особливостям роботи встановлення фурнітури на меблеві вироби.

          Відомо, що опорядження дуже важливий етап технологічного процесу виготовлення меблів та інших виробів з деревини. Без якісного опорядження самий кращий і якісний виріб не буде мати естетичного вигляду, а відповідно, ціни, як товар. Тому виробники продукції приділяють особливу увагу процесу створення захисно-декоративних покриттів і лакофарбовим матеріалам (ЛФМ) для нанесення на поверхню виробів.

          Формування захисно-декоративних покриттів деревини дуже складний процес, який залежить від великої кількості факторів: підготовки деревини, підготовки ЛФМ, температури та вологості довкілля, обладнання для нанесення та сушіння лакофарбових покриттів, витрати матеріалу, дотримання технологічних режимів та багато інших , які інколи важко врахувати.

          При читанні лекційного матеріалу студенти не завжди розуміють всю важливість створення захисно-декоративних покриттів і особливостей їх створення. Для кращого розуміння процесів опорядження викладачі кафедри технологій меблів та виробів з деревини проводять практичні та лабораторні заняття на площах лакофарбових фірм, які поставляють високоякісні ЛФМ на деревообробні та меблеві підприємства України. За останні роки була встановлена тісна співпраця з ТОВ «Європроект Україна» та «Італколор», які люб’язно надають висококваліфіковані консультації, розповідають про новинки лакофарбової продукції і сучасні технології опорядження деревини, а також про нове обладнання і методи нанесення ЛФМ.

          Компанія «Італколор Україна» з 2001 року почала свою трудову діяльність на території України, як офіційний представник всесвітньо відомої торгової марки ІСА (Італія). На даний момент асортимент компанії дуже значний, компанія поставляє свою продукцію великій кількості меблевих і деревообробних виробництв і може задовольнити самого вимогливого клієнта.

У великому асортименті «Італколор» представляє всі види ЛФМ: лаки, грунтівки, барвники, лазурі, олії та інші для деревини і інших підкладкових матеріалів.

          Компанія «Європроект Україна» також біля 15 років знаходиться на ринку України. «Європроект Україна» має велику розгалужену мережу у багатьох містах України і розширяється в подальшому. Компанія працює на ринку в преміум – сегменті і представляє наступні світові бренди: Sayerlack (Італія) – ЛФМ для промислового опорядження деревини; sia Abrasive (Швеція) – абразивні матеріали для деревини і металу; Borma (Італія) олії, воски, реставраційні матеріали для деревини; Dynea (Швеція, Італія, Німеччина) – промислові клеї; Solid – ЛФМ для авторемонту; CAP (Італія) – ЛФМ для по штукатурці; ITW Industrial Finishing – ручне і атоматизоване обладнання для нанесення ЛФМ.

          Всі матеріали, представлені компанією «Європоект Україна» високої якості від світових виробників ЛФМ. Співробітники компанії постійно підвищують свій професійний рівень і готові передати свої знання користувачам продукції. Студенти виконують лабораторні заняття на обладнанні фірми з використанням матеріалів і під керівництвом викладача кафедри та технолога фірми.(фото) Крім того, менеджери та технологи фірми представляють студентам останні новинки серед лакофарбової продукції на семінарах та лекціях. Така співпраця з кафедрою ТМВД Національного лісотехнічного університету для компаній «Європоект Україна» та «Італколор» це робота на перспективу, тому що сьогоднішні студенти – завтрашні працівники галузі. Для кожної поважаючої себе компанії, яка працює на ринку України важливо, щоб промисловість, яка споживає її продукцію розвивалась, а для цього потрібні знаючі і висококваліфіковані кадри.

            Протягом останніх років часто можна почути думку, що не обов’язково одержувати освіту технолога деревообробки, щоб виготовляти меблі. Так, можна робити меблі в гаражі із попередньо розкроєної за розмірами ламінованої плити, але не можна відродити деревообробну та меблеві промисловості без фахової підготовки, яку надають у вищому навчальному закладі.

          Промисловість, яка виготовляє вироби із деревини дуже давня і дуже майбутня, бо як і хлібороби, теслярі будуть завжди потрібні – людина протягом життя постійно вимагає меблів, вікон, дверей, підліг і тому подібного, а це все вироби із такої вічної, приємної, екологічно чистої, теплої, красивої деревини.

 

Джерела

1.   Україна – це ми! httpss://we.org.ua/topics/kultura/narodni-remesla/

 2.Проблеми збалансованого лісокористування в системі сталого розвитку. К., 2005.

3. Покраска профессиональная. №4(51)2012

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.