Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою”. (Повний текст ліцензійниих умов в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 347 див. за посиланням : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-n#10 )

Ліцензійні умови. Витяг.

30. Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала хвороба тощо). Для підтвердження кваліфікації науково-педагогічного працівника закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, замість наукових публікацій можуть зараховуватися такі здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відео твори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори.

Білий Ярослав Миколайович, старший викладач кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

П.2.

1. Kushpit A. The peculiarities of dispersion paint-and-lacquer material flow in the gap of roller machine / A. Kushpit, O. Kushpit, J. Bilyj // Лісове гос-во, лісова, паперова і деревообробна пром-ть. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип.41. – С. 27–29.
2. С.В.Гайда, Я.М, Білий. Дослідження формостійкості клеєних щитів з вживаної деревини.- Львів: НЛТУ України.- 2016, вип. 42,с.-65-69

3. В.М. Атаманюк, Я.М. Білий. Забезпечення формостійкості деревинних композитних заготовок у виробництві виробів з деревини // Providing shape stability of wood composite blanks for manufacture of wood products//Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2017. – №43. – С. 20-26.

4. Білий Я.М. , І.Г.Войтович, І.Г.Грабар. Аналіз сучасинх технологій личкування крайок щитів/ Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий ауково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2017. – №43. – С. 30-35.

5. Гайда С.В Білий Я.М. Дослідження технологічних процесів виготовлення ліжок двоспальних різних конструкцій .// Ліс. Госп-во,ліс.,папер. і дереооб. пром.-сть, між від. наук.-техн. зб.- Лвів. НЛТУ України.-2019, вип.45- С.21-31.
6.Грицак С.А. Ільків М.М. Солонинка В.Р. Білий Я.М.Дослідження процесу приклеювання нас тилових матеріалів до гнучких основ.// Ліс. Госп-во,ліс.,папер. і дереооб. пром.-сть, між від. наук.-техн. зб.- Лвів. НЛТУ України.-2019, вип.45- С31-39.
7. Ільків М.М. Солонинка В.Р. Грицак С.А. Білий Я.М. Дослідження впливу режимних параметрів процесу термічної обробки деревини ясена на формостійкість комбінованих меблевих щитів.//. Ліс. Госп-во,ліс.,папер. і дереооб. пром.-сть, між від. наук.-техн. зб.- Лвів. НЛТУ України.-2019, вип.45- С47-55.

П.3.
Навчальний посібник. Технологічна підготовка деревообробних та меблевих виробництв. / Б.Я.Кшивецький, С.А.Грицак, Я.М.Білий, М.М.Заваринський – Львів, НЛТУ України, 2017 – 190 с.

П.13.
1. Білий Я.М., Грицак С.А. Методичні вказівки з індивідуальних завдінь з дисципліни “Технологічна підготовка виробництва” та “Основи технології виробів з деревини”-Львів: НЛТУ України.- 2016 -40с.
2. Білий Я.М., Грицак С.А. Методичні вказівки з індивідуальних завдінь з дисципліни “Технологія спеціальних деревообробних виробництв”-Львів: НЛТУ України.- 2016 -40с.
3. Білий Я.М., Грицак С.А. Лабораторний практикум з дисципліни Методичні вказівки з індивідуальних завдінь з дисципліни “Технологія м`яких меблевих виробів”-Львів: НЛТУ України.- 2016 -40с.

П.17.
Довід практичної роботи:
ЛЛТІ, УкрДЛТУ, науково-дослідний сектор, інженер, старший інженер, молодший науковий співробітник з 12-091-1977 по 20-05-1985 р.
П.18.
Співпраця та консультування підприємства “Профімпорт” (м. Львів) з питань проектування, виготовлення, і монтажу мяких і корпусних меблевих виробів, з 2012 р.

Войтович Іван Герасимович, канд. техн. наук, кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

П.5.
Участь у міжнародному науковому проекті – проект програми FP7 Європейської Комісії “RERAM – Resource Efficiency of the Forest-based Sector in Eastern Europe (ENP-EaP countries) ”, 2014-2016, (EC Grant Agreement 609573).

П.13.
1. Войтович І.Г., Кушпіт А.С. Методичні вказівки до практичних занять в курсі “Технологія виробів з деревини”.– Львів: НТТУ України. – 2016. – 20с.
2. Войтович І. Г., Кушпіт А.С. Складання карт розкрою плитних матеріалів: Методичний посібник. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. – 35с.
3. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи з дисципліни “Технологія виробів з деревини” на тему: “Визначення технологічної точності обладнання для формування круглих отворів (гнізд)” – Войтович І.Г., Грицак С.А., Ільків М.М. – 2018 р. – 11с.

П.15
Науково-популярні публікації

 1. Войтович І.Г. Основні фактори і параметри, що впливають, на процес ферментації органічних відходів. Восьма міжнародна науково-практична конференція (2-3 . квітня),- Лівів, ЛвДЦНЦ,2015, -294 с.
 2. Войтович І.Г., Муха О.В Нові напрямки переробки органічних відходів у біоустановках сімейного типу. Форум енергоощадності, Львівська торгово-промислова палата. 4.05.2015р.
 3. Войтович І.Г. Біоенергетика-майбутнє енергетики України. Форум енергоощадності, Львівська торгово-промислова палата. 24-25.02.2016р.
 4. Войтович І.Г., Муха О.В., В.М.Жук, М.С.Одуха. Можливості впровадження технології анаеробного зброджування осадів стічних вод на очисних спорудах різної продуктивності.
 5. Муха О.В., В.М.Жук, М.С.Одуха. 15-а Міжнародна практична конференція «Ресурси природних вод Карпатського регіону», 26-27 травня 2016р., м. Львів.
 6. Войтович І.Г. Біоенергетика – майбутнє енергетики України. IX Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелами енергії в регіоні», (6-7 квітня 2017р.) , Львів, стор.110-112.
 7. Войтович І.Г. , Гайда С.В. Дослідження міцності та стійкості елементів ґратчастих меблевих виробів із вживаної деревини. Вісник ХНТУСГ, вип. 189, 2017, ст. 62-70.

П.17.
Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

 • Бродівська майстерська дільниця ТУльчинського ліспромгоспу, майстер-вальник лісу з 1.07.1958 по 15.06.1959;
 • Промкомбинат №225, робітник паркетно-столярного цеху, з 15-09-1959 по 01-02-1960;
 • Львівський меблевий комбінат, станочник 3-го розряду, з 7-02-1961 по 7-03-1961
  Львівська лижна фабрика, розпилювальник 4-го розряду, з 10-03-1961 по 10-07-1961
 • Жмеринская мастерская производственого оборудования винницкого облуправления министерства связи УССР, станочник 3-го розряду, з 15-07-1961 по30-08-1961
 • Балтийский мебельний комбинат, бракувальник 4-го розряду, майстер фанерувального цеху, з 01-02-1964 по 01-08-1964
 • Завод торгівельного обладнання м Мукачево, технолог, начальник виробничого відіідлу, з 30-01-1966 по30-10-1967;

Гайда Сергій Володимирович, д.т.н., доцент кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

П.2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
2017
1. Гайда С.В. Технология и свойства мебельного щита (МЩ) из вторично используемой древесины (ВИД) // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. научных трудов. – Брянськ: БГИТА. – 2017, вып. 48. – С. 34-38.
2. Гайда С.В., Войтович І.Г. Дослідження міцності та стійкості елементів ґратчастих меблевих виробів із вживаної деревини // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка. – 2017, вип. 189. – С. 62-70.
2016
3. Gayda S.V. Research on physical and mechanical characteristics of front blockboards made from post-consumer wood // Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2016, вип. 42. – С. 33-50.
4. Gayda S.V. A investigation of form of stability of variously designed blockboards made of post-consumer wood // ProLigno : Scientific Journal. – Editura Universitatii «TRANSILVANIA» din Brasov. – 2016. – Vol. 12. No.1. – P. 22-31.
5. Гайда С.В. Технологічні підходи до поверхневого очищення вживаної деревини голкофрезерним інструментом // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка. – 2016, вип. 178. – С. 3-11.
6. Гайда С.В. Эколого-технологические аспекты переработки вторично используемой древесины для производства прессованных материалов // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. – Мытищи : МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана. – 2016, том 20, вып. 3. – С. 15-22.
7. Гайда С.В. Формоустойчивость столярных плит из вторично используемой древесины // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. научных трудов. – Брянськ: БГИТУ. – 2016, вып. 46. – С. 148-152.
2015
8. Gayda S.V. Modeling properties of blockboards made of post-consumer wood on the basis of the finite element method // Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2015, вип. 41. – С. 39-49.
9. Гайда С.В. Технології і фізико-механічні властивості столярних плит із вживаної деревини // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів : науковий журнал. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка. – 2015, вип. 3. – С. 145-152.
10. Гайда С.В. Исследование физико-механических свойств вторично используемой древесины // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. научных трудов. – Брянськ: БГИТУ. – 2015, вып. 43. – С. 175-179.
11. Гайда С.В. Технологические основы переработки вторично используемой древесины // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика : научный журнал. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова. – 2015, т.3, вып. 8-2 (19-2). – С. 82-86.
2014
12. Gayda S.V. Techniques for recycled of post-consumer wood in the production of quality particleboard // Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2014, вип. 40. – С. 41-51.
13. Гайда С.В. Способы подготовки к переработке вторично используемой древесины иглофрезерными и щёточными станками // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. научных трудов. – Брянськ: БГИТА. – 2014, вып. 40. – С. 65-69.
14. Гайда С.В. Теоретическое обоснование подхода по прогнозированию прочности древесностружечных плит из вторично используемой древесины // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. научных трудов. – Брянськ: БГИТА. – 2014, вып. 38. – С. 212-216.
2013
15. Гайда С.В. Технології та рекомендації до використання вживаної деревини в деревообробленні // Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2013, вип. 39.1. – С. 48-67.
16. Гайда С.В. Основи формування класифікатора вторинних деревинних ресурсів // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2013, вип. 11. – С. 208-215.
17. Гайда С.В. Ресурсоощадні технології перероблення вживаної деревини / Серія «Техніка та енергетика АПК» // Науковий вісник НУБіП України : зб. наук. праць. – К.: РЦ НУБіП України. – 2013, вип. 185. – Ч.2 – С. 271-280.
18. Гайда С.В. Розроблення технології виробництва паливних гранул на основі енергетичного потенціалу вживаної деревини // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013, вип. 23.14 – С. 83-93.
19. Гайда С.В. Технологии топливных гранул из вторично используемой древесины // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. научных трудов. – Брянськ: БГИТА. – 2013, вып. 36. – С. 49-53.
20. Гайда С.В. Технологии топливных гранул из вторично используемой древесины // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. научных трудов. – Брянськ: БГИТА. – 2013, вып. 36. – С. 49-53.

П.5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

1. Участь у проекті “Green Energy Options” – визначення варіантів екологічно чистої енергії для українських Карпат з біофізичної та соціально-економічної точки зору, що фінансується Державним секретаріатом Швейцарії з наукових досліджень, утворення та інновацій (SBFI) в рамках українсько-швейцарського співробітництва в галузі дослідження лісів. Тривалість проекту: з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2020 р.
2. Участь у проекту міжнародної співпраці RERAM (Bridging Gaps between R2I in Resource Efficiency and Raw Materials), фінансований 7-ю Рамковою Програмою Європейської Комісії у сфері охорони клімату, ефективності ресурсів та сировини. Тривалість проекту: 01/06/2014 – 31/05/2016.

П.8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

1. Член редакційної колегії міжвідомчого науково-технічного збірника «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість», включеного до переліку наукових фахових видань України.

П.10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

Заступник завідувача кафедри ТМВД НЛТУ України

П.12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;

1. Патент на корисну модель № 97447 Україна, МПК В27N 3/00 Спосіб виготовлення стружкових плит з використанням вживаної деревини (першої та другої категорій, суміш). Діапазон вмісту ВЖД 20-100 % / Гайда С.В. (Україна); Заявл. 30.10.2014; Опубл. 10.03.2015, бюл. №5. – 5 c.
2. Патент на корисну модель № 97448 Україна, МПК В27N 3/00 Спосіб виготовлення стружкових плит з використанням вживаної деревини (першої категорії, масив). Вміст ВЖД 20 %. / Гайда С.В. (Україна); Заявл. 30.10.2014; Опубл. 10.03.2015, бюл. №5. – 4 c.
3. Патент на корисну модель № 98298 Україна, МПК В27N 3/00 Спосіб виготовлення стружкових плит з використанням вживаної деревини (другої категорії, масив-погонаж). Діапазон вмісту ВЖД 0-40 %. / Гайда С.В. (Україна); Заявл. 30.10.2014; Опубл. 27.04.2015, бюл. №8. – 4 c.
4. Патент на корисну модель № 98796 Україна, МПК В27N 3/00 Спосіб виготовлення стружкових плит з використанням вживаної деревини (другої категорії, ДСП, МДФ). Діапазон вмісту ВЖД 0-40 %. / Гайда С.В. (Україна); Заявл. 30.10.2014; Опубл. 15.05.2015, бюл. №9. – 5 c.

П.13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

Методичні вказівки:

1. Гайда С.В. Лабораторний практикум: Розрахунок міцності та деформативності складових елементів виробів з деревини / Метод. вк. для лабораторних робіт з курсу „Конструювання виробів з деревини”. – Львів: НЛТУ України, 2018. – 35 с.
2. Гайда С.В. Задачник з курсу „Конструювання виробів з деревини”. – Львів: НЛТУ України, 2018. – 20 с.
3. Гайда С.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Конструювання виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України, 2018. – 40 с.
4. Гайда С.В. Рекомендації до виконання розрахункових робіт з курсу «Конструювання виробів з деревини» / Методичні вказівки для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 187 «Деревообробні та меблеві технології» в галузі знань 18 «Виробництво та технології». – Львів: НЛТУ України, 2018. – 44 с
5. Гайда С.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гнучкі виробничі системи» для підготовки магістра спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології». – Львів: НЛТУ України, 2018. – 36 с.
6. Гайда С.В. Лабораторний практикум з курсу „Технологія ґратчастих меблевих виробів”. Метод. вк. – Львів: НЛТУ України, 2018. – 40 с.
7. Гайда С.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія ґратчастих меблевих виробів» (для студентів спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”). – Львів: НЛТУ України, 2018. – 36 с.
8. Гайда С.В. Методичні вказівки практичної підготовки студентів п’ятого курсу інституту ДТД. – Львів: НЛТУ України, 2018. – 12 с.
9. Гайда С.В., Кійко О.А., Кшивецький Б.Я., Кушпіт А.С. Методичні рекомендації для підготовки магістерської роботи для слухачів магістратури за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» зі спеціальності 8.05180102 «Технології виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України, 2015. – 39 с.
10. Гайда С.В., Кушпіт А.С. Методичні рекомендації до виконання бакалаврських випускних робіт за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» / Методичні рекомендації. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 20 с.

П.15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Гайда С.В. Технологічні основи роботизації меблевого виробництва // Мебельное дело : виробничо-практичний журнал. – Київ : ООО «Инфобизнес». – 2018, том 1, вып. 17. – С. 23-25.
2. Гайда С.В. Роботизація в опорядженні меблевого виробництва // Мебельное дело : виробничо-практичний журнал. – Київ : ООО «Инфобизнес». – 2018, том 2, вып. 18. – С. 26-29.
3. Гайда С.В. Вибираємо свердлильно-присадний верстат // Мебельное дело : виробничо-практичний журнал. – Київ : ООО «Инфобизнес». – 2017, том 1, вып. 12. – С. 25-29.
4. Гайда С.В. Австрійський досвід для українських деревообробників // Всеукраїнська галузева газета “Деревообробник». – Львів : ТзОВ “Редакція газети “Деревообробник”. – 2017, номер 1, вып. 391. – С. 6.

Грицак Степан Андрійович, доцент кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

П.2.

1. С.А. Грицак. Визначення ступеня затвердіння ЛФМ під дією УФ-випромінювання емітованого традиційними ртутними лампами та твердотільними джерелами /Яріш О.В., Грицак С.А., Кушпіт О.М. //Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2016. – №42. – С. 51-56
2. Грицак С.А. Дослідження процесу приклеювання настилових матеріалів до жорстких деревинних основ клеєм на еластомерній і сільвентній основі /С.А. Грицак, В.В. Дячок, О.В. Яріш. // Наук.вісник НЛТУ України. Львів. 2017, т. 27, No 10.
3. С.А .Грицак // S.A. Hrytsak. Аналіз способів отримання заготовок криволінійної форми// Analysis of methods of receiving curv-lineary forms// // Лісове гос-во, лісова, паперова і деревообробна пром-ть. – 2017. – №43.с-20-25.

4.Грицак С.А. Ільків М.М. Солонинка В.Р. Білий Я.М.Дослідження процесу приклеювання нас тилових матеріалів до гнучких основ.// Ліс. Госп-во,ліс.,папер. і дереооб. пром.-сть, між від. наук.-техн. зб.- Лвів. НЛТУ України.-2019, вип.45- С31-39.

5.Ільків М.М. Солонинка В.Р. Грицак С.А. Білий Я.М. Дослідження впливу режимних параметрів процесу термічної обробки деревини ясена на формостійкість комбінованих меблевих щитів.//. Ліс. Госп-во,ліс.,папер. і дереооб. пром.-сть, між від. наук.-техн. зб.- Лвів. НЛТУ України.-2019, вип.45- С47-55.

П.3.
Навчальний посібник. Технологічна підготовка деревообробних та меблевих виробництв. / Б.Я.Кшивецький, С.А.Грицак, Я.М.Білий, М.М.Заваринський – Львів, НЛТУ України, 2017 – 190 с.

П.13.
1. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи з дисципліни “Технологія виробів з деревини” на тему: “Визначення технологічної точності обладнання для формування круглих отворів (гнізд)” – Войтович І.Г., Грицак С.А., Ільків М.М. – 2018 р. – 11с.

П.14.
Керівництво студентським науковим гуртком “Меблевик”, що працює при кафедрі ТМВД НЛТУ України з 2018 р.

П.18.
Співпраця та консультування підприємства “Профімпорт” (м. Львів) з питань проектування, виготовлення, і монтажу м`яких і корпусних меблевих виробів, з 2012 р.

Ільків Михайло Миколайович, асистент кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

П.2.
1) Ільків М.М. Дослідження міцності клейових з’єднань термодеревини ясена, отриманої за технологією вакуумно-кондуктивного термічного оброблення / М.М. Ільків, В.Р. Солонинка, Ж.Я. Гуменюк, Ю М. Губер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27.3. – С. 136-139.

2) Ільків М.М. Дослідження зміни кольору деревини черешні в процесі пропарювання / Ю.М. Губер, М.М. Ільків. // Вісник Харківського національно-го технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу». / Харків: – 2017. – С. 36–41.

3) Губер Ю.М. Дослідження процесу гнуття деревини бука у пресі з високочастотним нагріванням / Ю.М. Губер, І.В. Петришак, Ж.Я. Гуменюк, М.М. Ільків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2019. – Вип. 29.2. – С. 103-108.

4) Грицак С.А., Ільків М.М., Солонинка В.Р., Білий Я.М. Дослідження процесу приклеювання настилових матеріалів до гнучких основ // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2019, вип. 45. – С. 31-39.

5) Ільків М.М., Солонинка В.Р., Грицак С.А., Білий Я.М. Дослідження впливу режимних параметрів процесу термічної обробки деревини ясена на формостійкість комбінованих меблевих щитів // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. – 2019, вип. 45. – С. 47-55.

П.5.

1) Грант POWER4BIO «Розширення можливостей місцевих зацікавлених сторін для реалізації повного потенціалу Європейської біоекономіки», (номер державної реєстрації 0118U100188). Тривалість проекту: з 1 жовтня 2018 року по 30 березня 2021 р. (https://power4bio.eu/)

2) Структурний проєкт 609995-EPP-1-2019-PL-EPPKA2-CBHE-SP «Підтримка визнання Кваліфікацій Університетами України». Коротка назва проєкту – QUARSU. Тривалість проекту:  з 15 листопада 2019 року по 14 листопада 2022 року (http://quarsu.nltu.edu.ua/ua).

П.10.
Заступник завідувача кафедри ТМВД НЛТУ України.

П.13.

1) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А. С. Кушпіт, Солонинка В.Р., Ільків М.М.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 74 с.

2) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Наукові дослідження в деревооброблені» «Застосування методів математичного планування для дослідження технологічних процесів у деревообробленні» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А. С. Кушпіт, Солонинка В.Р., Ільків М.М]]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 32 с.

3) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Наукові дослідження в деревооброблені» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А. С. Кушпіт, Солонинка В.Р., Ільків М.М.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 38 с.

Кійко Орест Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедрою технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України.

Виконані 10 пунктів: п2., п. 3, п.5, п.7, п.8, п.10, п.11, п.13, п.15, п.16:

П.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Гайда, С.В., Кійко, О.А. Визначення режимних параметрів поверхневого очищення вживаної деревини голкофрезерним інструментом. Східно-Європейський журнал передових технологій, 5 (1(107), 2020), 89–97. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.212484.
 2. Гайда С.В., Кійко О.А. Формостійкість як критерій якості столярних плит із вживаної деревини  // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2018, вип. 17. – С. 185-192.
 3. Kiyko O., Uwe Kies, Shchupakivskyy R. Furniture industry in Eastern Europe: challenges and opportunities for sustainable development // Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry: Collection scientific and technical works. – Lviv: UNFU. – 2015, vol. 41. – P. 5-14.
 4. Kiyko O., Uwe Kies. Resource efficiency and raw material use in woodworking industries in Eastern Europe: challenges and opportunities for sustainable production // Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry : Collection scientific and technical works. – Lviv: UNFU. – 2015, vol. 41. – P. 15-22.
 5. Kiyko O., Uwe Kies. Forest sector of Ukraine: Challenges and future opportunities // Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньо-економічної діяльності в умовах глобалізації: vатеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – 136 с. – С. 44-45.
 6. Кійко О.А. та інші. Посилення зв’язку між наукою та інноваціями у сфері ефективності використання ресурсів та сировини // Заключний звіт науково-дослідної роботи ГД 08.19-06-14. № держреєстрації 0114U004440. Львів, НЛТУ України, 2016 – 93 с.

П.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

Довідник з ресурсоефективного та чистого виробництва. меблева та деревообробна галузь / О.А.Кійко, А.С. Кушпіт, Н.Ф. Чопенко, В.Д.Попович – К.: Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, 2019. – 132с.

П.5. Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 1. Участь у міжнародному науковому проекті – проекті програми FP7 Європейської Комісії “RERAM – Resource Efficiency of the Forest-based Sector in Eastern Europe (ENP-EaP countries)”, 2014-2016, (EC Grant Agreement 609573).
 2. Участь у міжнародному науковому проекті – проекті програми “Horizon 2020” – “POWER4BIO” «Розширення можливостей всіх зацікавлених сторін на регіональному рівні щодо реалізації потенціалу європейської біоекономіки» у рамках міжнародної програми», 2018-2021.
 3. Участь у міжнародному науковому проекті – проекті програми “Erasmus +” – QUARSU «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів», 2019-2022.

П.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти, акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

 1. Робота у складі науково-методичної ради МОН за напрямом “Деревооброблювальні технології”.

П.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 1. Науковий керівник від НЛТУ України міжнародного наукового проекту – проекту програми FP7 Європейської Комісії “RERAM – Resource Efficiency of the Forest-based Sector in Eastern Europe (ENP-EaP countries)” , 2014-2016, (EC Grant Agreement 609573).
 2. Науковий керівник від НЛТУ України міжнародного науковоео проекту – проекту програми “Horizon 2020” – “POWER4BIO” «Розширення можливостей всіх зацікавлених сторін на регіональному рівні щодо реалізації потенціалу європейської біоекономіки» у рамках міжнародної програми», 2018-2021
 3. Член редколегії наукового журналу «Drewno», що індексується у науково метричній базі Scopus (https://drewno-wood.pl/rada-naukowa).

П.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

Завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України.

П.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад).

Член спеціалізованої Вченої Ради Д 35.072.04 за спеціальністю 05.23.06 – «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини».

П.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

 1. Кійко О.А., Гайда С.В., Кшивецький Б.Я., Кушпіт А.С. Методичні рекомендації для підготовки магістерської роботи для слухачів магістратури за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» зі спеціальності 8.05180102 «Технології виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України, 2015. – 39 с.
  2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А. С. Кушпіт та ін.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 74 с. 2.
  3. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Наукові дослідження в деревооброблені» «Застосування методів математичного планування для дослідження технологічних процесів у деревообробленні» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А. С. Кушпіт та ін.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 50 с.

П.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Орест Кійко. Від ідеї до нового стартапу: як виховати підприємця для лісового сектору. Всеукраїнська галузева газета “Деревообробник”, №10 (40) 16.10. – 12.11. 2017. – С. 8
 2. Орест Кійко. В Україні дорожче обслуговувати робота, ніж взяти людину на мінімальну зарплату. Всеукраїнська галузева газета “Деревообробник”, №4-5 (409) 02.04. – 20.05. 2018. – С. 4
 3. Орест Кійко. П’ять викликів сьогодення перед лісовим сектором України, або «борщ» для української економіки. Всеукраїнська галузева газета “Деревообробник”, №10 (40) 16.10. – 12.11. 2017. – С. 6-7
 4. Orest Kiyko. Challenges of Resource Efficiency in Wood Industries – UA perspective. Виступ на конференції RERAM – Тбілісі, 21 квітня 2015р. Доступно з httpss://onedrive.live.com/view.aspx?cid=2bd3121d0f29e1c6&page=view&resid=2BD3121D0F29E1C6!8890&parId=2BD3121D0F29E1C6!9976&app=WordPdf
 5. Orest Kiyko. WP2 status. Виступ на конференції Joint UNECE-FAO/RERAM Event – Тбілісі, 22 квітня 2015р. Доступно з https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=2bd3121d0f29e1c6&page=view&resid=2BD3121D0F29E1C6!9963&parId=2BD3121D0F29E1C6!9652&app=WordPdf
 6. Орест Кійко. Стимулювання деревообробного сектору потрібне, проте інструменти можуть бути різними. Всеукраїнська галузева газета “Деревообробник”, №11-12 (359) ВІД 16.06.2015 р.)
 7. Орест Кійко. Реформи заради ресурсо-ефективності у лісовому секторі України. Міжнародний форум «лісова та деревообробна галузь – реформи, інвестиції, інновації,. 2015 https://drive.google.com/a/nltu.edu.ua/file/d/0b2xanr3lz_p-sgzsow1mrxdvn1e/view
 8. Orest Kiyko. The Resource Efficiency of Woodworking Industries in Eastern Europe project. Balkan workshop on Forest Products Markets and Forest Sector Workforce 8-10 December 2015, Podgorica, Montenegro.
 9. Orest Kiyko.Domestic consumption VS exporting: example from Ukrainian forest sector. Balkan workshop on Forest Products Markets and Forest Sector Workforce. 8-10 December 2015, Podgorica, Montenegro
 10. Орест Кійко. Стратегія розвитку лісового сектору Карпатського регіону України. Форум «Кластеру Деревообробки та Меблевого Виробництва 2015», 23 грудня 2015 року
 11. Orest Kiyko, Myroslava Yakuba, Uwe Kies, Roman Shchupakivskyy/ Resource Efficiency of the Forest-based Sector in Eastern Europe (ENP-EaP countries). WP2 – Regional Baselines in Resource and Raw Material Efficiency
  Deliverable no. D2.3, 2016. https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1953.4960
 12. Орест Кійко. Енерго- та ресурсоефективність в деревообробній галузі : за результатами проекту RERAM. 66 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу «Теоретичні та прикладні аспекти створення енергоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки»
 13. Orest Kiyko. The forest-based sector of the ENP: challenges & future opportunities. Final Event RERAM, 18 May 2016, Lviv, Ukraine
 14. Orest Kiyko, Uwe Kies, Lesya Loyko, Volodymyr Vorobey. Resource Efficiency and Sustainable Manufacturing in the Forest-based Sector of Eastern Europe (ENP-EaP countries). Final Conference Proceedings. Final conference proceedings. RERAM report. Deliverable No D6.4. 2016. – 42 p
 15. Orest Kiyko, Uwe Kies. Forest sector of Ukraine: Challenges and future opportunities. Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньо-економічної діяльності в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конферен-ції (Львів, 27-28 жовтня 2016 року) Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – 136 с. – С. 44-45
 16. Orest Kiyko. Five ideas in regard to Green Energy Options for the Carpathian Region of Ukraine. Identifying Green Energy Options for the Ukrainian Carpathians
  from a biophysical and socioeconomic perspective. Kick-off Workshop. 8-10 February 2017, Lviv, Ukraine
 17. Орест Кійко. У пошуках принца або три історії про виробництво меблів в Україні. Журнал «Мебельное дело». № 1/ лютий 2017. – С. 16-19. № 2/ квітень 2017. – С. 20-23, № 3/ травень 2017. – С. 14-16-23
 18. Orest Kiyko. Forest sector of Ukraine: challenges & future opportunities. Green Energy options: comparative analysis of Ukrainian and Romanian innovative experience in the forestry sector – June 12, 2017. Transilvania University of Brasov,Romania
 19. Орест Кійко. Про стан та динаміку розвитку лісового сектору Львівської області. Доповідь на Раді лісового сектору Львівської області 21.06.2017.
 20. Orest Kiyko. Social aspects of the forest sector workforce in Ukraine and Eastern Europe. Promoting Green Jobs in the Forest Sector Joint FOREST EUROPE, UNECE and FAO Workshop. 27—28 June 2017, Hotel Saffron, Bratislava, Slovakia.
 21. П’ять викликів сьогодення перед лісовим сектором України, або «борщ» для української економіки. Всеукраїнська галузева газета “Деревообробник”, №10 (40) 16.10. – 12.11. 2017. – С. 6-7

П.16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Заступник  голови Ради лісового сектору при ЛОДА

Кушпіт Андрій Степанович, к.т.н., доцент кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

П.2.
1.Kushpit A. The peculiarities of dispersion paint-and-lacquer material flow in the gap of roller machine / A. Kushpit, O. Kushpit, J. Bilyj // Лісове гос-во, лісова, паперова і деревообробна пром-ть. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип.41. – С. 27–29.
2.Kushpit A.S. The study of the blockboard shape stability depending on the design / V.V. Koryachko, A.S. Kushpit, О.М. Kushpit, J.V. Andrashek // Лісове гос-во, лісова, паперова і деревообробна пром-ть. – 2016. – №42. – С. 28-32.
3.Кушпіт А.С. Дослідження властивостей щита з рейковим заповненням, личкованого волокнистою плитою / А.С. Кушпіт, О.М. Кушпіт, В.Р.Солонинка // Лісове гос-во, лісова, паперова і деревообробна пром-ть. – 2017. – №43– С.30-34.
4. Денисюк В.А., Кушпіт А.С., Кушпіт О.М. Аналіз впливу виду з’єднань за шириною на формостійкість меблевих щитів / матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції / Чернігівський національний технологічний університет//Чернігів: –2018. –С.209–211.
5.Бобрик О.О., Кушпіт А.С., Кушпіт О.М. Визначення параметрів гнуття деревини вільхи / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка. – 2018, вип. 197. – С. 66-69.

П.3.
Довідник з ресурсоефективного та чистого виробництва. меблева та деревообробна галузь / О.А.Кійко, А.С. Кушпіт, Н.Ф. Чопенко, В.Д.Попович – К.: Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, 2019. – 132с.

П.10.
Заступник завідувача кафедри ТМВД НЛТУ України

П.13.
1.Кшивецький Б.Я., Кушпіт А.С. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Матеріалознавство” для студентів напрямку підготовки «Деревообролювальні технології». ». – Львів: НЛТУ України, 2015. – 40 с.
2.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А. С. Кушпіт та ін.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 74 с. 2.
3.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Наукові дослідження в деревооброблені» «Застосування методів математично-го планування для дослідження технологічних процесів у деревообробленні» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А. С. Кушпіт та ін.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 50 с.
4.Войтович І. Г., Кушпіт А.С. Складання карт розкрою плитних матеріалів: Методичний посібник. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. – 35с.

П.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

 • ЛЛТІ, УкрДЛТУ, науково-дослідний сектор, інженер, провідний інженер, молодший науковий співробітник з 20-11-1986 по 01-01-1996 р.

П.18.
Співпраця та консультування підприємства “Профімпорт” (м. Львів) з питань проектування, виготовлення, і монтажу мяких і корпусних меблевих виробів з 2012 р.

СОЛОНИНКА В.Р., к.т.н., доцент кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

П.2

1. Кшивецький Б.Я. Імітаційне моделювання термопластичних клейових з’єднань деревини в CAD/CAE системах / Б. Я. Кшивецький, В. Р. Солонинка // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 215-221.
2. Солонинка В. Р. Вплив температури на структуру клейових плівок сформованих композиціями на основі полівінілацетатних дисперсій / В. Р. Соло-нинка, Б. Я. Кшивецький. // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів: науковий журнал – Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2015. – Вип. №3. – С. 134–139.П.5.
3.В.Р.Солонинка Дослідження властивостей щита з рейковим заповненням, личкованого волокнистою плитою / А.С. Кушпіт, О.М. Кушпіт, В.Р.Солонинка // Лісове гос-во, лісова, паперова і деревообробна пром-ть. – 2017. – №43– С.30-34.
4. В. Р. Солонинка Дослідження міцності клейових з’єднань термодеревини ясена, отриманої за технологією вакуумно-кондуктивного термічного оброблення / М. М. Ільків, В. Р. Солонинка, Ж. Я. Гуменюк, Ю. М. Губер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27.3. – С. 136-139.

5.Грицак С.А. Ільків М.М. Солонинка В.Р. Білий Я.М.Дослідження процесу приклеювання нас тилових матеріалів до гнучких основ.// Ліс. Госп-во,ліс.,папер. і дереооб. пром.-сть, між від. наук.-техн. зб.- Лвів. НЛТУ України.-2019, вип.45- С31-39.

6. Ільків М.М. Солонинка В.Р. Грицак С.А. Білий Я.М. Дослідження впливу режимних параметрів процесу термічної обробки деревини ясена на формостійкість комбінованих меблевих щитів.//. Ліс. Госп-во,ліс.,папер. і дереооб. пром.-сть, між від. наук.-техн. зб.- Лвів. НЛТУ України.-2019, вип.45- С47-55.

П.5.
Участь в проекті міжнародної співпраці RERAM (Bridging Gaps between R2I in Resource Efficiency and Raw Materials), фінансований 7-ю Рамковою Програмою Європейської Комісії у сфері охорони клімату, ефективності ресурсів та сировини. Тривалість проекту: 01/06/2014 – 31/05/2016.

П.10.
Заступник директора ННІ ДТД НЛТУ України
П.13.
1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А.С. Кушпіт та ін.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 74 с.
2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Наукові дослідження в деревооброблені» «Застосування методів математичного планування для дослідження технологічних процесів у деревообробленні» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А. С. Кушпіт та ін.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 50 с.
3. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Наукові дослідження в деревооброблені» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А. С. Кушпіт та ін.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 38 с.

Чопенко Наталія Федорівна, асистент кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України.

Показники рівня наукової та професійної активності подані за п’ятирічний термін роботи: з лютого 2008 року по 1 жовтня 2019  у звязку  з відпусткою (декретна і по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), з 5.06.11. по 11.08.14. та з 30.12.2015 по 18.02.2019).

У зв’язку з відпустками показники рівня містить лише п. 5, п. 13, п. 18.
За період до червня 2022 р. плануюється виконання пунктів п.1 або п.2

П.3.
Довідник з ресурсоефективного та чистого виробництва. меблева та деревообробна галузь / О.А.Кійко, А.С. Кушпіт, Н.Ф. Чопенко, В.Д.Попович – К.: Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, 2019. – 132с

П.5.
Участь у міжнародному науковому проекті – проект програми FP7(ГД 08.19-01-10 IN2WOOD «Розвиток лісових кластерів та виконання заходів об’єднаного плану дій для шести регіонів на основі регіональних інноваційних знань». Термін дії договору 01.01.2010 р. – 30.06.2012 р.

П.13.
1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А.С. Кушпіт та ін.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 74 с.
2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Наукові дослідження в деревооброблені» «Застосування методів математичного планування для дослідження технологічних процесів у деревообробленні» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А. С. Кушпіт та ін.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 50 с.
3. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Наукові дослідження в деревооброблені» / [Н. Ф. Чопенко, О. А. Кійко, А. С. Кушпіт та ін.]. – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 38 с.

П.18. Співпраця та консультування підприємства з виготовлення меблевих виробів ФОП Нановський І. І. у вирішенні технологічних питань.

ЯРЕМЧУК Лариса Анатолієвна, д.т.н., доцент кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

П.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection
1. Larysa Yaremchuk, Tetyana Olyanyshyn, Liliya Hogaboam. Selection of coating materials for wood finishing based on a hierarchical analysis method of their technological, economic and ecological criteria. Journal of Energy Technology and Police // Int. J. Energy Technology and Policy//, Jan 2016,Vol. 12, Issue 3, pp. 295-3.

П.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Олянишин Т.В., Яремчук Л.А. Використання методу аналізу ієрархій для визначення раціонального лакофарбового матеріалу за основними виробничими критеріями. Наук.вісник НЛТУ Укр. Випуск 25.9 Львів.2015.-С. 312-322.
2. Яремчук Л.А.,Білей П.В., Максимів В.М. Фізичні властивості дифузії композицій на основі лляної олії в деревину. // Збірник наукових праць «Науковий вісник» Націо-нального університету біоресурсів і природокористування України. К. – 2015. № 229. С. 364-368.
3. Larysa Yaremchuk , Tetyana Olyanyshyn, Volodymyr Maksymiv, Liliya Hogaboam. Models of oil wood finishing coating materials selection according to technological, operational, ecological and economic criteria. PRO Ligno, Vol.10 № 2. 2014. – С. 118. Визначення стійкості адгезійного контакту олійної композиції до деревини / Л. А. Яремчук, Г. В. Нощенко // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – 2015. – № 3. – С. 157-162. – Режим доступу: https://nbuv.gov.ua/UJRN/tcalk_2015_3_22.
4.Яремчук Л. А., Нощенко Г. В. Визначення стійкості адгезійного контакту олійної композиції до деревини // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів: наук. журнал. – Харків, 2015. – № 3. – С. 157-163.
5.Яремчук Л.А., Якуба М.М. Техніко-економічна порівняльна характеристика опорядження деревини модифікованою лляною олією та олієюфірми «Borma” /  Вісник ХНТУСГ, вип. 197, 2018 р. – С. 49–58

П.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
1. Заступник директора з наукової роботи Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну(ІДТД) (з 2014 р. по лютий 2015 р.).

П.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студент-ських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студен-том, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного коміте-ту або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів…;

 • Керівництво студентами, що заняли призові місця на Всеукраїнській науковій конференції (Шандра М. В. (2014р.), Лозинський С.В. (2016р.).

П.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

 • Майстер опоряджувальної дільниці Херсонського суднобудівного заводу, Об’єднання “Океан”, з 01.08.1974 по 01.07.1977;
 • Інженер, молодший науковий співробітник НДС “Галузевої лабораторії опорядження”, ЛЛТІ , з 01.06.1978 по 01.09.1988.

Яріш Оксана Василівна, к.т.н., асистент кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

П.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Яріш О.В., Грицак С.А., Кушпіт О.М. Визначення ступеня затвердіння ЛФМ під дією УФ-випромінювання емітованого традиційними ртутними лампами та твердотільними джерелами. //Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2016. – №42. – С. 51-56

2. Яріш О.В.. Дослідження процесу приклеювання настилових матеріалів до жорстких деревинних основ клеєм на еластомерній і сільвентній основі /С.А. Грицак, В.В. Дячок, О.В. Яріш. // Наук.вісник НЛТУ України. Львів. 2017, т. 27, No 10.

П.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

1. Яріш О.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія захисно-декоративних покриттів». Седиментаційний метод аналізу стійкості забарвлених систем/ Методичні вказівки для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 187 Деревообробні та меблеві технології; в галузі знань 18 «Виробництво та технології». – Львів: НЛТУ України, 2017. – 12 с.
2. Яріш О.В. Методичні вказівки з дисципліни «Технологія захисно-декоративних покриттів». Визначення ступеня затвердіння лакофарбових матеріалів під дією УФ-випромінювання, емітованого твердотільними джерелами / Методичні вказівки для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 187 Деревообробні та меблеві технології в галузі знань 18 «Виробництво та технології». – Львів: НЛТУ України, 2017. – 10 с.

3.Яремчук Л.А., Яріш О.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “ТЗДП”, Львів; НЛТУ України, 2019

П.14. Керівництво постійно діючим гуртком студентів та технологів “ТвориМоВД” (від 17.10.2019 року)

П.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Як переконати студентів-технологів, що опорядження виробів з деревини – чоловіча справа? https://tmvd.nltu.edu.ua/index.php/uk/publikatsiji/publikatsii-proforiientatsiinoho-spriamuvannia
2. Рекламні буклети “Освітньо-професійні програми (спеціалізації). “ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ” спеціальність 187, галузь знань 18 «Виробництво та технології» httpss://drive.google.com/file/d/10dPjEQgazMuXRAUwfkIpBShrCDT7VEi2/view?usp=sharing
3. Рекламні буклети Освітньо-професійні програми (спеціалізації). Карта курсів “ІННОВАЦІЙНІ СТАРТАПИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ТА МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗЕЙ” спеціальність 187, галузь знань 18 “Виробництво та технології”
httpss://drive.google.com/open?id=1I4I_fTacPIgVDULfnJRkjc31gaMSUT7O
4. Рекламні буклети Освітньо-професійні програми (спеціалізації). Карта курсів “ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ”
спеціальність 187, галузь знань 18 «Виробництво та технології»
5. Рекламні буклети. Освітньо-професійні програми (спеціалізації) Карта курсів “КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ  І ВИРОБНИЦТВА” спеціальність 187, галузь знань 18 «Виробництво та технології».

П.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій впродовж не менше двох років.
Співпраця з підприємством –  ТОВ «КЕМІКАЛ-ЗАХІД»