20 переваг навчання в НЛТУ України

ys zal 11 1.jpg2

ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ:

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ТЕХНОЛОГІВ ДЕРЕВООБРОБКИ НЛТУ УКРАЇНИ

 

                                                 ys zal 11 1.jpg2             
Диплом  з  “Деревообробних та меблевих технологій” НЛТУ України – успішний старт для майбутньої кар’єри фахівця-технолога НЛТУ України

 

У мальовничому куточку Львова, на зелених пагорбах Державного ботанічного саду розташований унікальний навчальний заклад – Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України). Це єдиний в Україні національний навчальний заклад лісотехнічного профілю, який готує висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) для деревообробної галузі, для лісового та споріднених секторів економіки України. Окрім традиційних для профілю навчального закладу  технологічних спеціальностей, здійснюється підготовка фахівців у галузях «Мистецтво», «Архітектура», «Екологія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерні науки». Такий діапазон фахової підготовки відповідає структурі університетів Європи та вимогам Болонського процесу.

Останнім часом в економіці нашої держави з’явились певні позитивні зрушення. До галузей, які причетні до цього позитиву відносять і деревообробну. Зокрема, хочеться зазначити, до «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Постанова КМУ від 29 квітня 2015 року №266) додано (відновлено) спеціальність, за якою готують фахівців (бакалаврів і магістрів) для деревообробної та меблевої галузей «187 Деревообробні та меблеві технології». Відповідну постанову було прийнято 23 листопада 2016 на засіданні Кабміну.

rys kiyko Mebleva sprava 0  Деревообробна галузь – це комплекс складних механічних та фізико-хімічних процесів. Ефективне керування цими процесами вимагає значних знань із різних галузей науки і техніки.

Деревообробна галузь здійснює перероблення деревини й виготовляє з неї широкий асортимент матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів для населення й народного господарства.

Вона об’єднує різні за матеріаломісткістю виробництва. Одні з них (фанерна, меблева) відзначаються високою питомою вагою витрат сировини на виготовлення продукції і дуже великими виробничими відходами, інші — використанням відходів (стружка, тирса) і перетворенням їх у цінну продукцію (плити).

Основними видами продукції деревообробної промисловості є пиломатеріали, деревні плити для потреб будівництва, заготовки і деталі для вагоно-, авто-, суднобудування, а також машинобудівна дерев’яна тара, меблеві вироби та ін. Особливістю деревообробної галузі є споживання у великій кількості хімічної продукції (карбамідні смоли, лаки і фарби, пластмаси, хімічні волокна тощо).

 

Фахівці-технологи деревообробки схильні до інноваційної діяльності, мають природне інженерне мислення, а навчання в Інституті деревооброблювальних технологій і дизайну (ІДТД) НЛТУ України поглиблює і розширює горизонти можливостей. Провідним типом мислення фахівця-технолога деревообробки є технічне та просторове, але в сучасних умовах воно істотно ускладнюється і включає суміжні типи мислення: наукове, естетичне, екологічне, ергономічне тощо. Таким чином, мислення Проектування меблів. "Програма 3dКонструктор"сучасного бакалавра та магістра деревообробки має системний характер.

Найголовнішою умовою інноваційної інженерної діяльності випускника ІДТД є знання філософії розвитку техніки і технології. І в цьому контексті системне мислення розглядається як здібності бачити предмет вивчення з різних позицій і вирішувати, пов’язані з його засвоєнням, завдання творчо, самостійно та на рівні орієнтуватись у всьому комплексі зв’язків і відносин.

Сучасні екологобезпечні та ресурсоощадні технології вимагають від майбутніх випускників ІДТД постійно підвищувати рівень кваліфікації і переходити на вищі рівні проектної культури, для яких потрібно мати гнучке творче мислення і здібності охоплювати сутність проблеми, здатність бачити оптимальні способи її вирішення, виходу на практичні завдання, прогнозування та не боятись інтуїтивних припущень.

Вакуумна сушильна камера

Таким чином, зрозуміло, що професія деревообробника є актуальною та потрібною для задоволення як матеріальних, так і духовних потреб людини.

Адже дерево має свою душу, частинку якої зберігає виготовлена з нього річ.

Та чи кожному відкриється справжня душа дерева?

Ручна обробка деревини

Відповідь на це питання можна знайти, навчаючись в ІДТД НЛТУ України, який гостинно відчиняє для молоді двері у цікавий світ професійного навчання за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, магістр).

Таким чином, диплом випускника ІДТД НЛТУ України – це успішний старт для майбутньої кар’єри фахівця-технолога.

 

 

 20 переваг навчання в НЛТУ України

{/tabs}

{tab=1. Статус національного університету}

Національний лісотехнічний університет України – провідний національний та єдиний у державі вищий навчальний освітній заклад лісотехнічного профілю із більш ніж віковою історією (142 роки), відомий своїми багатими традиціями і славиться численними здобутками.

{tab=2. Питання імплементації Закону України “Про вищу освіту”}

Колективом університету здійснено низку заходів щодо імплементації Закону України “Про вищу освіту”, а також реалізації сучасних вимог економіки України, входження національної лісотехнічної вищої освіти до Європейського простору вищої освіти, підвищення її якості та конкурентноздатності.

Модернізовано зміст та вдосконалено організацію усіх рівнів та ступенів здобувачів вищої освіти в університеті.

Відповідно до Плану заходів НЛТУ України з реалізації Закону України “Про вищу освіту” в університеті напрацьована низка важливих документів, зокрема дві стратегії:

 • Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності НЛТУ України
 • Стратегія міжнародної діяльності НЛТУ України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України.

{tab=3. Компетентністний підхід}

Із запровадженням “європейського змісту” освіти та програми дій щодо вимог Болонської декларації в систему вищої лісотехнічної освіти і науки України, пріоритетного значення набуває втілення у навчальний процес університету інноваційних форм навчання, серед яких компетентністний підхід є одним із концептуально важливих засобів управління якістю підготовки фахівців.

Впровадження компетентністного підходу дає змогу привести вищу лісотехнічну освіту у відповідність з потребами ринку праці, запитами особистості й суспільства. Компетенції закладаються в освітній процес університету технологіями, змістом, стилем життя навчального закладу, партнерськими відносинами між викладачем та студентом. Саме ці обставини визначають актуальність проблеми формування компетентнісних здібностей фахівців деревообробки та лісового сектору економіки України.

Сьогодні лісовій та деревообробній галузям потрібен соціально мобільний фахівець, здатний професійно переміщуватися як вгору вертикальними та ієрархічними сходинками у своїй галузі, так, і паралельно – із однієї галузі до іншої.Такі фахівці повинні володіти комплексом професійних знань, умінь та навичок, що відповідають інтенсифікації виробництва, сучасним здобуткам науки і техніки.

Молода людина, яка здобуває знання, повинна усвідомити, що вони мають бути конкурентоздатними і потім конвертуватися у кар’єру.

{tab=4. Рейтинги}

Багаторічна напружена робота колективу університету сьогодні отримує високу оцінку на національному та міжнародному рівнях.

В академічному рейтингу вищих навчальних закладів України “Топ-200 Україна” Національний лісотехнічний університет України щороку посідає високі місця серед вишів України.

Зокрема у “Рейтингу ВНЗ “Топ-200 Україна” – 2015-2016 рік” НЛТУ України посів 33 місце серед 200 ВНЗ України і 3 місце серед 20 ВНЗ Львівщини, а за якістю науково-педагогічного потенціалу – 6 місце серед ВНЗ України.

У новому рейтингу “Webometrics” серед українських ВНЗ Національний лісотехнічний університет України посідає 158 місце.
За показниками наукометричної бази даних “Scopus”  –  35 місце серед українських ВНЗ.

Інформаційним освітнім ресурсом “Освіта.ua” складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2016 року.  в якому НЛТУ посів 62 місце серед 269 ВНЗ України і 4 місце серед 20 ВНЗ Львівщини

{tab=5. Викладання}

Навчальний процес та наукові дослідження забезпечують майже 400 висококваліфікованих викладачів, наукових співробітників і вчених – з них 1 академік НАН України, 46 докторів наук і професорів та 216 кандидатів наук і доцентів.
Серед них – заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти України, лауреати державних премій України та Міжнародної премії спілки лісових дослідницьких організацій (IUFRO).

{tab=6. Екологізація освітньої діяльності}

Характерною ознакою НЛТУ України є екологічне спрямування наукових досліджень і навчального процесу. В ньому продовжує відпрацьовуватися модель сучасного університету екологічного спрямування з елементами дослідницько-інноваційного типу.

Не дивлячись на несприятливі умови для розвитку освітньо-виховної, методичної, наукової та інноваційної діяльності, вчені університету продовжують напружено працювати, підтверджуючи згуртованість, професіоналізм та відповідальність за підготовку висококваліфікованих фахівців для лісового сектору, деревообробної галузі  та суміжних галузей економіки України.

Розроблена та реалізується програма екологізації природничих, гуманітарних та фахових дисциплін.

В університеті тривалий час проводяться наукові дослідження з проблем підготовки Екологічної конституції Землі – глобального економіко-правового акта екологічної безпеки планети та сталого розвитку.

Університет діє і творить під гаслом “AD NATURAM VIVERE DISCIMUS” (“Вчимося жити в гармонії з природою”).

{tab=7. Наукові школи}

Дослідницьку діяльність університету забезпечують відомі в Україні та за кордоном наукові школи з проблем:

 • лісівництва;
 • екологобезпечних технологій лісопромислового виробництва;
 • ресурсоощадних деревооброблювальних технологій;
 • абразивного оброблення деревини;
 • підвищення стійкості дереворізальних інструментів;
 • технології сушіння та захисту деревини;
 • еколого-економічних засад природокористування та охорони довкілля;
 • урбоекології та фітомеліорації.

{tab=8. Ступенева освіта}

НЛТУ України здійснює підготовку фахівців для лісового сектору, деревообробної, меблевої промисловості та споріднених секторів економіки за ступенями вищої освіти:

 • бакалавра – за 12 спеціальностями і 18 спеціалізаціями;
 • магістра – за 12 спеціальностями і 20 спеціалізаціями;
 • доктора філософії – за 8 освітньо-науковими програмами;
 • доктора наук – за 8 науковими спеціальностями.

 

Сьогодні в НЛТУ України здобуває освіту близько 6 тис. студентів.

Дослідницькі вміння кращі випускники можуть розвивати, продовжуючи навчання в аспірантурі та докторантурі.

А ще – паралельно отримати другу вищу освіту.

Підготовка сучасних кадрів з вищою лісотехнічною освітою відповідно до вимог ринкового середовища потребує удосконалення змісту форм і методів навчального процесу.

Тому однією з причин, що зумовлюють перехід до технологій навчання зорієнтованих на результат, є зміна соціального замовлення на випускника і потреб самого випускника, який попадає на ринок праці, де можуть змінюватися не тільки шляхи досягнення цілей діяльності, а й саме мета, причому досить швидко.
Цей комплекс завдань вирішується у тісній співпраці академічної громади, студентів, випускників і, найголовніше – роботодавців.

{tab=9. Інтегроване навчання}

Діяльність навчально-наукових комплексів «Школа-Коледж-Університет» сприяє ступеневому, поетапному навчанню молодих людей, розвитку програми соціального партнерства з органами місцевого самоврядування, закріпленню випускників в місцях їх постійного мешкання, стримуванню міграції висококваліфікованих кадрів, підвищенню освітнього і культурного рівня молоді, її соціальному захисту.

Зокрема, Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну підтримує тісні зв’язки з навчальними закладами:

 • Технологічний коледж;
 • Кременецький лісотехнічний коледж;
 • Житомирський технологічний коледж;
 • Коломийський політехнічний коледж;
 • Коломийське ВПУ-14;
 • Закарпатський лісотехнічний коледж;
 • Стрийський аграрний коледж ЛНАУ;
 • Новороздільський політехнічний коледж;
 • Червоноградський гірничо-економічний коледж;
 • Хустський технічний коледж;
 • Закарпатський машинобудівний коледж;
 • Львівський професійний ліцей комп’ютерних технологій №27;
 • Львівський кооперативний коледж економіки і права;
 • Костопільський будівельно-технологічний технікум;
 • Луцьке ВПУ будівництва та архітектури та інші.

{tab=10. Міжнародні зв’язки}

Міжнародні зв’язки є одним із пріоритетних напрямів діяльності університету.

Основні напрями співпраці університету із зарубіжними навчальними закладами:

 • виконання спільних наукових проектів;
 • короткотермінові обміни експертами, викладачами, студентами;
 • читання лекцій провідними зарубіжними професорами та науковцями;
 • стажування науковців і студентів у передових закордонних університетах та наукових установах;
 • організація міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів та участь у них;
 • підготовка аспірантів, ознайомлення закордонних студентів та науковців із лісовим господарством та деревообробною галуззю в Україні.

Міжнародну співпрацю планується розвивати надалі за напрямами:

 • Впровадження результатів спільних європейських багатосторонніх та двосторонніх проектів, наукових стажувань та обмінів у навчальний процес;
 • Розширення академічного обміну викладачами, науковцями та студентами з провідними європейськими університетами та університетами США;
 • Сприяння отриманню студентами, науковцями та викладачами університету індивідуальних грантів для навчання та стажування за кордоном;
 • Подання заявок на спільні міжнародні проекти та гранти.

{tab=11. Програми академічної мобільності студентів}

Під час навчання кожен охочий може взяти участь у програмах академічних обмінів із кращими європейськими та американськими університетами.

Університет має договори з більше, ніж 20-ма вишами світу про партнерство, реалізує майже 50 міжнародних договорів про співпрацю.

НЛТУ України – учасник заходів Європейської Комісії в рамках програм «Еразмус+» та «Горизонт-2020».

У теперішній час встановлюються партнерські зв’язки між інституціями з країн, що належать до категорії Programme Countries, і країн Cхідного Партнерства (Partner Countries програми Еразмус+).

Мета заходів –  міжнародна кредитна мобільність і зміцнення потенціалу вищої освіти. Також в НЛТУ функціонує програма Німецької служби академічних обмінів DAAD, яка, зокрема, передбачає вивчення курсу “Project-based conservation and land-use management” в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде.

Крім того, в Україні функціонує програма стажування Fryday – міжнародна мережа професіоналів, яка представлена у понад 10 країнах світу, яка залучає студентів провідних університетів та передбачає щомісячну заробітну платню. Місця стажування у містах Стокгольм та Фалун у Швеції.

{tab=12. Можливість отримати подвійний диплом}

НЛТУ України надає (розглядає) можливість навчатися за міжнародними магістерськими програмами в університетах США, Німеччини, Польщі, Італії, Угорщини, Словаччини, Росії, а по завершенню отримувати «подвійний диплом» університету-партнера.

Запровадження дуальної освіти в НЛТУ України базується на досвіді університетів європейських країн, зокрема, наприклад, досвіду Великобританії (університету ім. Дж. Непера в м. Единбург) з організації дуальної підготовки фахівців з деревооброблювальних технологій.

Мета недавнього візиту в м. Единбург – пошук партнерів, насамперед, для розвитку дуальної форми навчання в НЛТУ України, міжнародної співпраці університетів і бізнесу, а також співробітництва за іншими напрямами.

З 23 по 27 січня делегація шотландських науковців і лісівників з Единбурзького університету ім. Джона Непера за  Програмою розвитку лідерського потенціалу університетів України, який здійснюється Британською Радою в Україні відвідала НЛТУ України.

{tab=13. Внутрішні та закордонні практики}

Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців для лісової галузі та деревообробних підприємств України неможлива без всебічної практичної підготовки випускників.

Університетом укладено і переукладено 350 договорів з підприємствами і фірмами галузі, які плідно працюють на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Щороку студенти мають можливість проходити виробничі практики на підприємствах за кордоном – у Німеччині, Австрії, Словаччини, Польщі, Чехії.

Крім того, НЛТУ України має розвинені партнерські відносини із бізнес-структурами країни та асоціаціями – Українська Асоціація Меблевиків (УАМ), Асоціація меблевих та деревообробних підприємств України «Меблідеревпром», Українська Асоціація Деревообробного Обладнання (УАДО).

Це створює додаткові можливості практичного навчання і стажування для студентів. Як свідчить кращий європейський досвід підготовки фахівців, дуальні освітні програми, які розробляються і реалізуються із залученням роботодавців, допомагають сформувати такі результати навчання, які задовольняють потреби ринку праці, забезпечують плавний перехід здобувачів вищої освіти до трудової діяльності та підвищують рівень їх працевлаштування після завершення навчання.

Навчально-науковим інститутом деревообробних технологій і дизайну уже розроблено і реалізується на принципах дуального підходу освітня програма з поглибленою практичною підготовкою для ступеня вищої освіти “магістр” за спеціальністю “Деревообробні та меблеві технології”.

{tab=14. Навчання іноземними мовами}

Студенти університету мають змогу навчатися у групах з викладанням дисциплін англійською мовою за 10 напрямами підготовки. Щорічно перелік спеціальностей і предметів розширюється.Після закінчення університету випускники отримують відповідний сертифікат.

В НЛТУ України проводять майстер-класи, щоб поділитись досвідом активного викладання дисциплін англійською мовою. Ідея такого майстер-класу була запроваджена Британською Радою в Україні у рамках проекту «English for Universities». Важко переоцінити значення цієї ініціативи Британської Ради для вищої школи України в цілому та університету зокрема.

Недостатній рівень володіння англійською мовою, яка є міжнародною мовою науки і освіти, стає перешкодою як для розвитку індивідуальної наукової та викладацької кар’єри, так і для залучення іноземних студентів, інтернаціоналізації університету, організації міжнародної академічної мобільності та реалізації спільних наукових проектів.

{tab=15. Інфраструктура та розташування студентського кампусу}

Шість навчальних корпусів та 4 гуртожитки, у яких навчаються і мешкають студенти, компактно розміщені на території студентського містечка, неподалік від культурного центру Львова у зеленій зоні Франківського району.

На території студентського містечка знаходяться також наукова бібліотека, студентські їдальні, санаторій-профілакторій, спортивний комплекс, стадіон та ботанічний сад.

Ботанічний сад НЛТУ України— дендропарк і ботанічний сад загальнодержавного значення в місті Львові. Дендропарк входить до Міжнародного союзу ботанічних садів, а 22 лютого 1991 року постановою Кабінету Міністрів України дендропарку надано статус Державного ботанічного саду.

Поруч з університетом розвинена інфраструктура: зручна транспортна розв’язка, центральний з/д вокзал, Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, спортивний комплекс «Україна», розважально-торгівельні центри, супермаркети, кінотеатри, заклади культури і мистецтва.

{tab=16. Дозвілля та активне студентське життя}

До послуг молоді – спортивні секції, творчі і мистецькі колективи, численні гуртки, клуби за інтересами, наукові спільноти. Для молоді, обдарованої талантами, створені усі необхідні для розвитку їхніх здібностей умови. Ефективно функціонують такі творчі колективи:

 •  Студентський театр естрадних мініатюр «Адреналін»;
 • Народний ансамбль танцю «Полонина» НЛТУ України;
 • Студентський хор «Діброва».

Лідерські та управлінські якості можна розвивати через самоврядування – у студентській та профспілковій організаціях університету.

У 2010 р. з ініціативи студентів та за підтримки адміністрації навчального закладу в Національному лісотехнічному університеті України була створена Рада студенів, яка за досить короткий період функціонування стала важливим елементом у єдиній структурі та сприяла подальшому розвитку самоврядування університету. Постійно зміцнюючись та зростаючи, студентська Рада стала досить діяльним органом студентською самоврядування.

{tab=17. Спорт та секції}

Стадіон і спортивний корпус, футбольні, волейбольні поля, а також лісові доріжки для ранкових пробіжок або катання на велосипедах – все для підтримки доброї фізичної форми.

Регулярно проводяться студентські змагання з багатьох видів спорту, де студенти університету перемагають на всеукраїнських, європейських та світових першостях.

Спортивні секції в навчальному закладі – на будь-який смак.

{tab=18. Лісоекологічні стаціонари}

Університет створив мережу лісоекологічних стаціонарів, на яких ведуться наукові дослідження й моніторинг стану лісових насаджень, проходять практику студенти.

Розташування стаціонарів у різних регіонах дає змогу розширити уявлення студентів про характер поширення лісової рослинності, особливості росту порід у різних природних зонах.

Окрім того, лісоекологічні стаціонари є прекрасною базою для оздоровлення студентів і співробітників університету та членів їхніх сімей у літній період:

 •  Оздоровчо-спортивний табір “Лісотехнік“;
 • Лісо-екологічний стаціонар “Східниця“;
 • Науково-навчальна лісоекологічна лабораторія “Шацьк“;
 • Лісо-екологічний стаціонар “Моршин“.

{tab=19. Додаткові перевари}

За бажанням студенти можуть:

 • проходити військову підготовку для здобуття звання офіцера запасу;
 • здобувати другу вищу освіту;
 • отримати посвідчення водія автотранспортних засобів категорій «В» і «С».

{tab=20. Перспективи працевлаштування}

Диплом НЛТУ України отримують професіонали своєї справи – лісівники, інженери-технологи, інженери-механіки, менеджери, маркетологи, економісти, фінансисти, екологи, програмісти, дизайнери, архітектори та інші.

Усі вони працюють у провідних українських та всесвітньовідомих компаніях, державних інституціях, громадських асоціаціях, науково-дослідних організаціях, вищих навчальних закладах.

Найуспішніші – очолюють їх. Допомагають оволодіти спеціальністю, пройти практичне навчання і, з рештою працевлаштуватися, створені при кожному інституті ради роботодавців.

{/tabs}

 

Автор тексту :

Гайда С.В., доц., канд. техн. наук, gaida@e-mail.ua, serhiy.hayda@nltu.edu.ua

Макет інтернет версії : А. Кушпіт

(Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна)