Бакалаврська робота виконується згідно навчального плану напряму 6.051801 «Деревооброблювальні технології» студентами четвертого курсу у восьмому семестрі після засвоєння комплексу гуманітарних, соціально-економічних, математичних, природничо-наукових та професійних дисциплін та проходження всіх видів практики

За сутністю бакалаврська робота є підсумковою кваліфікаційною роботою з актуальних проблем, що стосуються деревооброблювальних технологій. Вона відіграє роль кваліфікаційного документу, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень кваліфікації випускника, його володіння теоретичними знаннями та практичними навичками.

Метою виконання бакалаврської роботи є:

  • поглиблення, систематизування і закріплення знань, отриманих протягом всього процесу навчання;
  • виявлення уміння студента застосувати набуті знання для розв'язання конкретних технологічних задач у виробничій діяльності;
  • розвинути вміння виконувати пошук та аналіз інформації з поставленої проблеми, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку;
  • виявлення здібностей студента підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію про діяльність підприємства, проводити його технологічний аналіз, вміння враховувати сучасний стан та розвиток науки та передової техніки;
  • закріплення володіння системним підходом, сучасною методологією, методичним апаратом, інструментарієм та технологічними прийомами обґрунтування управлінських рішень, впровадження рекомендацій на конкретних об'єктах;
  • здобуття і поглиблення навичок роботи з науковими, методичними, законодавчими та інструктивними матеріалами;
  • формування навичок фахівця-технолога, принципів поведінки в суспільстві;
  • виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної роботи в умовах ринкових відносин, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури
  • Написанню бакалаврської роботи передує переддипломна практика