На кафедрі здійснюєтся підготовка магістрів  спеціальності 187  "Деревообробні та меблеві технології" за спеціалізаціями "Технології деревообробки" та "Технології виробів з деревини".

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ "МАГІСТР"

Порядок проведення фахових випробувань для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" визначається “Положенням про фахове вступне випробування для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра“, яке оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету. (ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Національного лісотехнічного університету України).

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ

Магістерська  робота  –  це  найважливіша  форма  роботи  студента,  в  процесі якої  він  повинен  продемонструвати  навички  і  здібності  до  проведення самостійних  наукових досліджень,  уміння  обирати  методи  та визначати  послідовність  досліджень,  виконувати  аналізузагальнення, обґрунтовано  робити  висновки

Магістерська робота відображує  загальноосвітню,  наукову  та фахову зрілість випускників.

Успішне виконання магістерської роботи залежить від багатьох  чинників об’єктивного і суб’єктивного характеру. Серед них:

 • системність і ґрунтовність здобутих студентом теоретичних знань;
 • здатність їх правильно використати у визначеному контексті;
 • актуальність, новизна і розробленість обраної теми; попередні напрацювання студента з досліджуваної проблематики;
 • пошукові здібності, володіння арсеналом загальнонаукових і специфічних методологічних засобів дослідження;
 • опанування літератури за темою роботи, логіка і точність викладу, слушність аргументації, самостійність і доказовість висновків;
 • організованість студента, раціональне управління робочим часом; плідність контактів з науковим керівником, тощо.

Особливостями виконання магістерської роботи є:

 • розширення й поглиблення теоретичних знань студентів з обраної проблеми, систематизація і аналіз сучасних наукових підходів до розв’язання теоретичних та практичних завдань;
 • поглиблення знань студентів із суміжних наук;
 • удосконалення умінь та навичок студентів самостійно вести наукові дослідження, користуватися сучасною методикою їх проведення;
 • розвиток умінь студентів застосовувати одержані знання при вирішенні конкретних наукових завдань;
 • удосконалення навичок самостійної роботи студентів із науковою літературою;
 • формування готовності й здатності студентів до самоосвіти і само-розвитку, самостійної дослідницької роботи в майбутній професійній діяльності.

Загальні вимоги до дипломної (магістерської) роботи:

 • цілеспрямованість і об’єктивність;
 • чітка логічність побудови роботи i викладу матеріалу;
 • глибина дослідження та повнота висвітлення питань;
 • переконливість аргументації викладених думок;
 • точність i стислість формулювань, конкретність викладу матеріалу; 
 • обґрунтованість висновків i рекомендацій;
 • грамотне оформлення роботи

За матеріалами магістерської  роботи студент повинен  виступити з доповіддю на студентській науково-практичній конференції,   написати та опублікувати статтю в науковому виданні чи тезах конференції. Ці матеріали можуть бути також початком накопичення фактичного матеріалу для подальшої дослідницької роботи.