Запрошуємо Вас здобути освіту
в Національному лісотехнічному університеті України
з спеціальності
187 "Деревообробні та меблеві технології

Запрошуємо на навчання до НЛТУУ мальовничому куточку Львова, на зелених пагорбах Державного ботанічного саду розташований унікальний навчальний заклад – Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України). Це єдиний в Україні національний навчальний заклад лісотехнічного профілю, який готує висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) для деревообробної галузі, для лісового та споріднених секторів економіки України.

Підготовка фахівців з деревооброблення та меблярства розпочато у 1945 році та у 1949 р. здійснено перший випуск фахівців – 12 інженерів за спеціальністю «Механічна технологія деревини».

В даний час на спеціальності «Деревообробні та меблеві технології», в навчально-науковому інституті деревообробних та компютерних технологій і дизайну (ДЛТД), навчається близько близько 1000 студентів (бакалаври, спеціалісти, магістри), навчальний процес ведуть висококваліфіковані викладачі, з них 13 професорів та понад 50 доцентів.

Деревообробна галузь здійснює перероблення деревини й виготовляє з неї широкий асортимент матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів для населення й народного господарства.

Ми готуємо висококваліфікованих фахівців з технології лісопиляльного, стругального, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, дерев'яного домобудування, проектування технологічних процесів деревооброблення та конструювання виробів з деревини.

Наші випускники освоюють технології комп’ютерного проектування виробів та роботу на сучасному деревообробному обладнанні, можуть працювати на деревообробних та меблевих підприємствах різного типу та форм власності, організовувати власні виробництва тощо.

Професорсько-викладацький склад постійно здійснює пошук доступних і передових світових методів навчання, поєднання теоретичного і практичного навчальних курсів. Наводяться навчальні та науково-практичні контакти з навчальними закладами деревообробного та меблевого профілю у таких країнах Європи, як Польща, Словаччина, Німеччина, Чехія, Австрія, Угорщина.

Сучасні екологобезпечні та ресурсоощадні технології оброблення деревини вимагають від випускників постійно підвищувати рівень кваліфікації і переходити на вищі рівні проектної культури, для яких потрібно мати гнучке творче мислення і здібності охоплювати сутність проблеми, здатність бачити оптимальні способи її вирішення, виходу на практичні завдання, прогнозування та не боятись інтуїтивних припущень.

Професія деревообробника та мебляра є актуальною та потрібною для задоволення як матеріальних, так і духовних потреб людини.

Дерево має свою душу, частинку якої зберігає виготовлена з нього річ. Та чи кожному відкриється справжня душа дерева?

Відповідь на це питання можна знайти, навчаючись на спеціальності «Деревообробні та меблеві технології» в НЛТУ України, який гостинно відчиняє для молоді двері у цікавий світ професійного навчання.

 


Вступ на програми бакалаврату (за скороченим терміном)

У 2018 році ННІ ДТД проводить набір на бакалаврат зі скороченим терміном навчання:

Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології".

 Навчання для здобуття ступеня бакалавра (перший рівень освіти)  за скороченим терміном навчання на бакалавраті триває 1 р. 10 міс.

Випускники бакалаврату можуть продовжити навчання в магістратурі.

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології

Випускники спеціальності  є фахівцями з технології лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев'яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини.

Спеціалізації  крім базової  "технологічної" освіти додатково дозволяють отримати поглиблені знання з фахових дисциплін  вибіркових предметів та набути практичного досвіду з використання прогресивних матеріалів, конструювання та розроблення сучасних технологічних процесів з виготовлення меблевих виробів, навичок ведення підприємницької діяльності,  створення та підтримки малого підприємства, яке виготовлятиме і успішно реалізовуватиме інноваційні вироби у царині меблевого виробництва та деревообробки.

 

Перший (бакалаврський) рівень  освіти має спеціалізації.

 Мета програми "Деревообробні та меблеві технології"

Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та компетентності
достатні для успішного виконання професійних обов’язків та вирішування практичних
проблем у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів, на підприємствах і
організаціях лісової промисловості, розроблення заходів з підвищення ефективності
існуючих технологічних процесів галузі та збереження довкілля, враховуючи вимоги
сталого розвитку.

pdf 1 ОПП ""Деревообробні та меблеві технології" - БАКАЛАВР

 

 Мета програми "Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей"

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та вирішувати
прикладні проблеми професійної діяльності у сфері деревообробних та меблевих
технологій, створення інноваційних продуктів та послуг, приватного підприємництва.

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської та інвестиційної
діяльності в галузі деревообробних та меблевих технологій.

pdf 1 ОПП "Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей" БАКАЛАВР

 

Другий  (магістерський) рівень  освіти має спеціалізації.


Мета програми "Технології виробів з деревини"

Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та інші компетентності
достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю
“Деревообробні та меблеві технології” у виробничих умовах та освітньому середовищі, а
також пов’язаних з аналізом, синтезом, розробленням та здатністю впроваджувати у
виробництво науково-обґрунтованих технологічних рішень та ідей, враховуючи вимоги
сталого розвитку.

pdf 1 ОПП "Технології виробів з деревини" МАГІСТР

 

Мета програми "Технології деревообробки"

Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та інші компетентності
достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю
“Деревообробні та меблеві технології” у виробничих умовах та освітньому середовищі, а
також пов’язаних з аналізом, синтезом, розробленням та здатністю впроваджувати у
виробництво науково-обґрунтованих технологічних рішень та ідей, враховуючи вимоги
сталого розвитку.

pdf 1 ОПП "Технології деревообробки" - МАГІСТР

Вступ на програми бакалаврату (на базі середньої школи)

В НЛТУ України освітня діяльність провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

На асвітню програму "Деревообробні та меблеві технології"  спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології" 

 

Навчання для здобуття ступеня бакалавра (перший рівень освіти) триває 3 роки 8 місяців (8 семестрів) за денною або заочною формами навчання.

Випускники бакалаврату можуть продовжити навчання в магістратурі.

Вступ на програми магістратури

В НЛТУ України освітня діяльність провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Навчання для здобуття ступеня магістра  (другий рівень освіти) триває 1 рік 4 місяці (3 семестри) за денною або заочною формами навчання. Випускники отримують диплом державного зразка і можуть продовжити навчання в аспірантурі.

У 2018 році ННІ ДТД  пропонує такі освітні програмиі для магістратури:

Спеціальність  187   "Деревообробні та меблеві технології"  :

  • "Технології виробів з деревини"
  • "Технології деревообробки”.

На програми магістратури можна вступити, маючи диплом бакалавра незалежно від спеціальності

Повний перелік  освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (магістр, бакалавр) див на сайті університету (nltu.edu.ua).и документи з 02.07.2018 до
 

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ "МАГІСТР"

Порядок проведення фахових випробувань для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" визначається “Положенням про фахове вступне випробування для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра“, яке оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету. (ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Національного лісотехнічного університету України).

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Ви маєте змогу подати документи з 02.07.2018 до 29.09.2018

Дочірні категорії