Навчальна дисципліни «Актуальні проблеми механічного оброблення деревини і деревинних матеріалів» читається для студентів спеціалістів за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології»

Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка спеціаліста підготовки: 8.051801 – „Деревооброблювальні технології”  в галузі виробництва меблів.

             Дисципліна "Актуальні проблеми механічного оброблення деревини і деревинних матеріалів » вивчається студентами піс­ля засвоєння матеріалу з дисциплін: "Технологія виробів з деревини», "Технологія пиломатері­алів і гідротермічна обробка", "Тех­нологія захисно-декоративних покрить". Така послідовність вив­чення дисциплін відповідає реальній структурі технологічного процесу меблевого виробництва. Дозволяє на базі отриманих знань поглибити теоретичні і практичні навики та вміння робити глибший  аналіз функціонування технологічних процесів з відповідними висновками для підвищення ресурсоощадливості процесів, підвищення їх екологічності.

Мета курсу - дати знання про методи і способи вибору і організації технологічного процесу за умови максимально ощадливого використання сировинних і інших матеріалів, енергетичних та трудових ресурсів при дотриманні режимних параметрів, екологічності виробництва і показників якості продукції в процесі механічного оброблення.

               Завдання вивчення дисципліни  " Актуальні проблеми механічного оброблення деревини і деревинних матеріалів" згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) та рекомендацій Європейської Кредитно-Трансферної Системи (ECTS), які  полягають у тому, що спеціаліст повинен бути підго­товлений для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області створення і впровадження сучасних  технологій в деревообробній та меблевій галузях виробництва.

Визначальними критеріями підготовки спеціалістів в рамках Болонського процесу з курсу є: якісь підготовки, відповідність європейському ринку праці, мобільність, посилення конкурентоспроможності для продовження навчання.

Внаслiдок вивчення дисциплiни студент повинен знати:

 • сучасні технології, які використовуються для виготовлення виробів з деревини;
 • недоліки технологічних процесів, що застаріли;
 • різні способи проведення одних і тих же технологічних процесів і вибрати оптимальний;
 • можливість впливу на рівень технологічних процесів шляхом застосування нових матеріалів, підходів з метою покращення цих процесів у бік зниження енергоносіїв, екологічності;
 • сучасні методи влаштування робочих місць, способи розрахунків, звітності і т.п.;
 • сучасні технологічні процеси виготовлення виробів;
 • сучасне обладнання для забезпечення технологічного процесу;
 • методику розрахунків сировини і матеріалів, кількості обладнання для забезпечення ощадливого технологічного процесу;
 • основні правила розроблення планів цехів та дільниць з організацією робочих місць і способи мінімізації транспортних переміщень;
 • основні правила впливу на параметри технологічних режимів і процесів;
 • правила технiки безпеки при роботі  обладнання;
 • принципи забезпечення екологічності при виробництві виробів з деревини на всіх етапах технологічних процесів;
 • вільно володіти професійною термінологією в питаннях енерго-,  ресурсоощадливості і екологічності процесів.

вмiти:

 • проводити поглиблений аналіз застосовуваних  технологічних процесів;
 • проводити розрахунки сировини і матеріалів на основі мінімізації сировинних і енергетичних затрат;
 • розробляти високоефективний технологічний процес з мінімальними енергетичними затратами та високою екологічністю;
 • оптимізувати вибір обладнання;
 • оптимізувати  розрахунки пов’язані з вибором розмірів цехів  і дільниць;
 • користуватися необхiдною довiдковою нормативно-технічною лiтературою.
 • сучасні матеріали, які використовуються для виготовлення меблів, та інших виробів з деревини;
 • класифікацію виробів з деревини за основними ознаками;
 • з'єднання деталей в виробах, вимоги та їх конструктивнi особливостi;
 • систему допусків і посадок, шорсткiсть поверхнi та  умови забезпечення взаємозамiнностi;
 • структуру виробу, особливості і можливість його виготовлення;
 • технологічний процес виготовлення виробів;
 • обладнання для забезпечення технологічного процесу;
 • методику розрахунків сировини і матеріалів, кількості обладнання для забезпечення технологічного процесу;
 • основні правила розроблення планів цехів та дільниць з організацією робочих місць;
 • основні параметри технологічних режимів і процесів;
 • правила технiки безпеки при роботі  обладнання;
 • принципи забезпечення екологічності при виробництві виробів з деревини на всіх етапах технологічних процесів;
 • вільно володіти професійною термінологією в питаннях виробництва виробів з деревини.

вмiти:

 • конструювати меблеві вироби, в т.ч.  на комп’ютері ;
 • проводити розрахунки сировини і матеріалів для виготовлення виробів;
 • розробляти технологічний процес ;
 • оптимізувати вибір обладнання;
 • проводити розрахунки пов’язані з вибором розмірів цехів  і дільниць;
 • користуватися необхiдною довiдковою нормативно-технічною лiтературою.

. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1

               Тема І.  Вступне заняття. Зміст дисципліни. Загальні відомості про інструмент. Види інструментів. Обладнання. Класифікація.

              Тема 2.    Обладнання і інструмент загального застосування.

              Тема 3.   Спеціалізоване обладнання і інструмент.
              Тема 4.   Ручний електрифікований інструмент. Особливості застосування.

Змістовний модуль 2

              Тема 5.   Обладнання для потужних підприємств. Напівавтоматичні і автоматичні лінії.  
              Тема 6.   Оброблювальні центри. Особливості застосування оброблювальних  центрів.
              Тема7.    Сучасне обладнання для опорядження виробів.
              Тема 8.   Обладнання і інструмент для абразивного оброблення. Інше технологічне обладнання, в т.ч. оснащення для   вантажно-підйомних операцій.

      Тема 8. Особливості дрібносерійного, малосерійного і крупносерійного виробництва на сучасному етапі

Теми практичних занять

 • Ознайомлення з ручним електрифікованим інструментом в майстерні кафедри. Практичні заняття в аудиторії у формі семінарських занять  з аналізу за тематикою лекційних тем (вивчення і обговорення обладнання на базі відеоматеріалів, зібраних студентами під час самостійної роботі в інтернеті)
 • Практичне заняття в Рясній-Руській на фірмі «Брама». Вивчення організації окремих технологічних процесів  на дільницях цеху
 •  №3 Практичні заняття в аудиторії у формі семінарських занять  з аналізу за тематикою лекційних тем 2 змістовного модуля (вивчення і обговорення обладнання на базі відеоматеріалів, зібраних студентами під час самостійної роботі в інтернеті)

 

Самостійна робота

 •  Переглянути в інтернеті сторінки з описом роботи обладнання за кожною з тем, переглянути відеоматеріал і зберегти для подальшого аналізу
 • Проаналізувати технічні характеристики обладнання і скласти порівняльний звіт
 • Доповісти на практичному занятті про виконану роботу та прийняти участь в обговоренні робіт інших студентів
 • Оформити звіт  і  подати роботу до захисту

 

 Методичне забезпечення

 • Тематичні підбірки проспектів з міжнародних виставок по кожній лекційній темі. Кожна з підбірок містить не менше 20 проспектів різних всесвітньовідомих виробників обладнання і інструменту для деревооброблення.
 • Проспекти містять посилання на інтернет-сторінки, де студенти можуть отримати розгорнуту інформацію за вибраною темою, відеоролики, на яких показано особливості роботи верстатів і інструментів. Проспекти зберігаються на кафедрі у викладача .

 

 Основна та допоміжна література

 1. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини. Навч. пос. Львів, 2004. – 290 с.
 2. Заяць I.М. Технологiя виробiв з деревини. Львiв: 13 МН, 1999-220 с.
 3. Буглай Б.М. Технология изделий из древесины.-М.:Лесн.пром-сть, 1990.-528 с.
 4. Барташевич А.А. Технология производства мебели. – Мн.: Выш. шк., 2001. – 287 с.

Допоміжна

 1. Гончаров Н.А., Башинський В.Ю., Буглай Б.М. Технология изделий из древесины: Учебник. - М.: Лесная пром-сть, 1990. – 528 с.
 2. Современная технология облицовывания и отделки мебели. – К.: УкрГИПРОмебель, 1990. – 142 с.
 3. Куликов Л.В. Технология изготовления и ремонта мебели по заказам населения: Учебник для вузов.- М.: Легкая индустрия,1974. – 424 с.
 4. Справочник мебельщика. 3 –е изд. перероб. М.: МГУЛ, 2005.-599с

 

Інформаційні ресурси

Назва

Сайти

 

Журнали:

 

1

Світ меблів і деревини

 

2

Меблеві технології

 

3

Оборудование и инструмент

      www.info-ua.com

4

Про меблі

 

5

Деревообрабатывающая промышленность

 

6

Механическая обработка древесины

 

7

Бизнес досье: деревообработка и мебель

 

8

Мебельный бизнес

 

9

Wood buziness

www.iberus.kiev.ua

10

Woodworking

 

11

Furnitura

 

 

Газети:

 

12

Деревообробник

www.derevo.com.ua

13

Новости деревообработки

 

14

Деревообрабатывающее производство Восточной Европы

 

15

Woodworking News

 

   
© кафедра ТМВД НЛТУ України