Предмети, що викладаються на кафедрі ТМВД

Загальна інформація про дисципліну


Технологія виробів з деревиниКурс "Технологія виробів з деревини" читається для студентів 3 курсу технологічного факультету напрямку  "Деревооброблювальні технології".

Метою курсу є виклад основ розрахунку матеріалів та технології їх виробництва при підготовці бакалавра напрямку 6.051801.

Основною задачею дисципліни є

 • вивчення способів, правил і прийомів управління процесами
 • формування необхідних властивостей виробів з деревини і деревинних матеріалів при їх виробництві з раціональним використанням сировини і матеріалів
 • забезпечення високої продуктивності
 • дотримання правил безпечної роботи і охорони навколишнього середовища.

Загальна інформація про дисципліну


Дисципліна «Реставрація меблевих виробів» читається для студентів-спеціалістів спеціальності 7.05180102 «Технологія виробів з деревини»

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки спеціаліста та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішення виробничих завдань на основі світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою спеціаліста.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила реставрації меблевих виробів з деревини, матеріали, методи розрахунку матеріалів, структуру технологічних процесів, завантаженість обладнання i якість продукції, організацію поточного виробництва, типові та прогресивні технологічні процеси, автоматизацію систем проектування та управління виробництвом.

Завдання дисципліни – підготовити студента-спеціаліста для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області науки та виробництва, для створення і впровадження ними нових деревооброблювальних технологій у виробничі процеси.

Загальна інформація про дисципліну

Курс "Обладнання та процеси опорядження деревини і деревних матеріалів читається для бакалаврів 4 курсу технологічного факультету напрямку підготовки 6.051801 "Деревооброблювальні технології ".

Метою дисципліни є професійна підготовка бакалаврів нарямку підготовки "дереооброблювальні технології" до виконання робіт з розроблення та реалізації процесів створення на поверхні деревини захисно-декоративних покриттів з лакофарбових, плівкових і листових опоряджувальних матеріалів за допомогою відповідного технологічного обладнання.

Загальна інформація про дисципліну


Дисципліна «Технологія меблевого виробництва» читається для студентів-бакалаврів за напрямом підготовки 6.03060104 «Менеджмент зовнішньо економічної діяльності» та 6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування»

 

 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішення виробничих завдань на основі світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

Загальна інформація про дисципліну

Славяновська шафаКурс "Технологія  меблевих виробів" читається для студентів 4 курсу технологічного факультету підготовки  "Деревооброблювальні технології".

Метою дисципліни є формування у студентів вміння ставити та розв’язувати задачі інженерного та наукового спрямування, навиків і схильності до комп’ютерного проектування технологічного процесу виготовлення корпусних меблевих виробів.

Завданнями курсу є формування у студентів:
 • вміння підібрати сучасні матеріали для виготовлення корпусного меблевого виробу;
 • вміння розробити робочі та складальні креслення за допомогою комп’ютера;
 • вміння розрахувати витрати сировини і матеріалів за допомогою комп’ютера;
 • вміння розрахувати необхідну кількість обладнання за допомогою комп’ютера;
 • вміння здійснити оптимізацію виробничої програми підприємства за допомогою комп’ютера;
 • вміння розробити планування цеху за допомогою комп’ютера;
 • вміння здійснювати порівняльний аналіз технологічних процесів з метою встановлення оптимального.

Загальна інформація про дисципліну


Дисципліна «Основи механічного оброблення заготовок з деревини» читається для бакалаврів напрямку підготовки 6.051301 «Хімічна технологія»

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішення виробничих завдань на основі світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

Загальна інформація про дисципліну


forest klasterКурс "Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі"  читається для спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології",  спеціалізацій "Технології виробів з деревини"  та "Технології деревообробки".

Завданнями курсу є формування у студентів:

 • визначати й аналізувати структуру лісового сектору держави (регіону);
 • аналізувати лісові ресурси держави (регіону) з урахуванням потенціалу та глобальних тенденцій для формування кластеру;
 • визначати пріоритетні напрями розвитку лісового сектору;
 • ідентифікувати кластер;
 • аналізувати наявний бізнес-клімат держави (регіону) та оцінити його вплив на розвиток кластеру;

  Дисципліна «Технологічна підготовка виробництва» читається для магістрів спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології",  спеціалізацій "Технології виробів з деревини"  та "Технології деревообробки"

 


 

Мета вивчення дисципліни – єпоглиблення бакалаврами професійних знань, які вони отримали під час вивчення дисциплін спеціального циклу та оволодівання навиками практичної і творчої діяльності для вирішення організаційних проблем з підготовки виробництва,  використовуючи при цьому передові світові досягнення науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою магістра.

Мета курсу – дати знання про технологічну підготовку виготовлення виробів з деревини, основні технологічні та нормативні документів, допоміжну оснастку, комплексне і економне використання матеріалів, світові досягнення у галузі деревообробного виробництва та сучасного обладнання.

Задачі  дисципліни  згідно вимог кредитно-модульної системи  та рекомендацій Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS), полягає у тому, що магістр повинен бути теоретично і практично підготовлений для організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області  впровадження  та створення нових сучасних технологічних процесів у  деревообробному та меблевому виробництвах.

Загальна інформація про дисципліну

Курс "Візуалізація технологічної інформації " читається для магістрів  ННІ ДТД спеціальності187 "Деревообробні та меблеві технології",  спеціалізації "Технології виробів з деревини".

Метою дисципліни є формування у студентів вміння та навиків представляти виконувані ними завдання, проекти, програми у вигляді публічного виступу (презентації) з використання сучасних технічних засобів та методів подачі інформації.

«Матеріалознавство»

 

Галузь знань: 0518 «Оброблювання деревини»

Напрям підготовки: 6.051801 «Деревооброблювальні технології»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.051801 «Бакалавр»

Мета дисципліни – вивчення, аналіз та використання основних і допоміжних матеріалів деревообробного та меблевого виробництв.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основи і характеристики, види і властивості лісоматеріалів, деревинних композитних матеріалів, личкувальних матеріалів, клеїв, лакофарбових складальних матеріалів та матеріалів для виготовлення м’яких меблів.

Вміти: Вміти визначати види і властивості деревинних матеріалів, їх сорт, основні характеристики, користуватись стандартами на продукцію і деревини і деревних композитних матеріалів, а також визначати якісні характеристики клейових і лакофарбових матеріалів.

Вміти оцінювати і порівнювати властивості в різних фізичних станах.

Загальна інформація про дисципліну


Курс "Наукові дослідження і організація науки"   читається для  магістрів  ННІ ДТД спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології",  спеціалізацій "Технології виробів з деревини"  та "Технології деревообробки".

Метою дисципліни є формування у студентів вміння ставити та розв’язувати задачі наукового плану, навиків і схильності до наукової роботи та заохочення до науково-дослідної діяльності в підрозділах і на кафедрах університету.

Курс "Склеювання та опорядження деревини екологічно безпечними матеріалами" читається для магістрів спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології",  спеціалізації  "Технології деревообробки"..


Мета вивчення дисципліни – вивчення клейових матеріалів та плівкоутворюючих речовин і технологічних процесів з зменшеним вмістом викидів шкідливих речовин за рахунок заміни екологічно неповноцінних клейових і лакофарбових матеріалів на повноцінні (водорозчинні, водоемульсійні, порошкові матеріали з мінімальним вмістом розчинників на основі висихаючих олій і твердих восків), в тому числі вивчення основних реологічних і фізико-механічних властивостей сучасних екологічних клейових і опоряджувальних матеріалів, механізм взаємодії макромолекул плівкоутворювачів з деревною підкладкою при утворенні клейових з’єднань та лакофарбових покриттів.

Загальна інформація про дисципліну

Курс "Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення" читається для студентів 4 курсу технологічного факультету напрямку "051801 «Деревообролювальні технології»".

Метою дисципліни є формування у студентів вміння застосовувати статистичні методи підвищення якості продукції у дервообробленні, ставити та розв’язувати задачі наукового плану, навиків і схильності до наукової роботи та заохочення до науково-дослідної діяльності в підрозділах і на кафедрах університету.

Загальна інформація про дисципліну


   Курс "Основи технолоії меблевих виробів"читається для студентів третього курсу повної форми навчання і першого курсу скороченої форми навчання напряму підгтовки 6.051301 «Хімічна технологія».

   Метою дисципліни є забезпечення професійної підготовки бакалаврів спеціальності «Хімічна технологія переробки деревини і рослинної сировини» у галузі вивчення основних напрямків використання продукції хіміко-механічної переробки деревини, зокрема у виробництві корпусних меблевих виробів, та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішення виробничих завдань на основі світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра. Метою дисципліни є також формування у студентів вміння ставити та розв’язувати задачі інженерного та наукового спрямування, навиків і схильності до комп’ютерного проектування технологічного процесу виготовлення корпусних меблевих виробів.

   Завдання дисципліни – підготовити студента-бакалавра для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області науки та виробництва, для створення і впровадження ним нових деревооброблювальних технологій у виробничі процеси.

Загальна інформація про дисципліну


Технологія виробів з деревиниКурс "Основи технології виробів з деревин"читається для студентів напрямку підготовки: 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисциплiни - дати знання про основнi принципи класифiкацiї i правила конструювання виробiв з деревини, структуру технологiчного процесу, методи розрахунку матерiалiв, завантаженiсть обладнання i якiсть продукцiї, органiзацiю поточного виробництва, автоматизацiю систем проектування та управлiння виробництвом.

Дисципліна «Нові технології у формоутворенні» читається для студентів для студентів за напрямом підготовки 020207 «Дизайн»

Мета курсу - є професійна підготовка дизайнера з меблів в галузі меблевого виробництва з питань проектування нових виробів, вивчення сучасних процесів проектування виробів на основі раціонального і комплексного використання лісосировинних ресурсів з застосуванням найсучасніших технологічних процесів і обладнання, поліпшення якості продукції, підвищення продуктивності праці на принципах безпечності та екологічності виробництва.

Загальна інформація про дисципліну


Курс «Технологія меблевих виробів»читається для студентів напрямку підготовки:6.020207 «Дизайн»

Мета вивчення дисципліни – закріплення теоретичних знань із спеціальних фахових предметів навчального плану та оволодівання навиками практичної діяльності для творчого вирішення виробничих завдань з використанням передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

Мета курсу – дати знання про технологію виготовлення меблевих виробів з деревини та деревинних матеріалів, характеристику основних матеріалів меблевого виробництва, комплексне і економне використання матеріалів, світові досягнення у галузі меблевого виробництва та сучасного обладнання, світові тенденції меблевого розвитку та перспективи меблевої промисловості України.

Дисципліна "Управління персоналом" читається для для студентів спеціальностей 05180101 «Технології деревообробки» та 05180102 «Технології виробів з деревини»

Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка магістра з напряму підготовки: 7.05180101 – „Технологія деревообробки ” в галузі виробництва виробів з деревини.

Дисципліна "Управління персоналом" вивчається студентами після засвоєння матеріалу з спеціальних дисциплін.

Мета курсу- дати знання про діяльність організацій, спрямованих на ефективне використання людей (персоналу), підтримку персоналу, кожного окремого працівника, удосконалення умов праці для досягнення цілей, як організації, так і індивідуальних (особисти).

Суть дисципліни ознайомитися з діяльністю, яка служитиме гарантією того, що організація в умовах ринкової економіки буде жити і розвиватися.

Дисципліна «Конструювання виробів з деревини» читається для студентів-бакалаврів 3 курсу за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології».

Мета дисципліни – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішен­ня виробничих завдань на основі світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила конструювання виробів з деревини, структуру виробів з деревини, особливості дизайну та проектування виробів з деревини, методи розрахунку на міцність та випробування матеріалів, оволодіння прийомами та методами сучасного конструювання виробів з деревини на основі використання  існуючих комп’ютерних програм.

Завдання дисципліни – підготовити студента-бакалавра для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області науки та виробництва, для створення і впровадження ним нових дизайнерських конструктивних рішень з проектування виробів з деревини у виробничі процеси деревооброблення.

Дисципліна "Навчальні майстерні " є однією із перших предметів в процесі підготовки студентів технологів в університеті, який читається протягом двох семестрів. " Навчальні майстерні " є важливою частиною підготовки першокурсників для набуття навиків висококваліфікованих спеціалістів-інженерів.

Основна мета курсу у відповідності до програми є надання студентам методично-визначеної орієнтації, який охоплює напрямок деревообробної промисловості; поглиблення, розширення і закріплення знань, які частково набули першокурсники на теоретичних та практичних заняттях в процесі навчання як у школі, так і в училищах.

Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичних та практичних знань і навичок у відповідності з кваліфікаційною характеристикою професії столяра

Практичні заняття дають можливість студентам самостійно випробовувати матеріали і вироби, визначити властивості і оцінювати їх якість, перевіряти відповідність їх вимогам державних стандартів і, отже, встановити їх придатність за призначенням.

Дисципліна «Перероблення залишків деревини» читається для магістрів спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології",  спеціалізації "Технології виробів з деревини".

Мета дисципліни – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішен­ня виробничих та наукових завдань – розроблення технологічних рішень з використання вживаної деревини на основі передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною харак­те­ристикою магістра.

Суть дисципліни – дати знання про потенціал, основні принципи класифікації та шляхи використання вживаної деревини – перспективні технології перероблення ВЖД на основі прогресивних та сучасних виробничих процесів, в тому числі на базі автоматизованих систем проектування та управління виробництвом.

Завдання дисципліни – підготовити студента-магістра для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області науки, створення і впровадження нових технологій з використанням відходів – вживаної деревини для виготовлення продукції в деревообробній промисловості.

Дисципліни“Виробництво товарів народного споживання” читається для студентів за напрямом підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології”, спеціальності 05180102 “Технології виробів з деревини”.

Мета – забезпечення професійної підготовки спеціалістів, закріплення теоретичних знань із загальноінженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану та оволодіння навиками самостійної практичної діяльності для творчого рішення виробничих завдань з використанням передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою спеціаліста.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила конструювання товарів народного споживання з деревини, матеріали, методи розрахунку матеріалів, структуру технологічних процесів, завантаженість обладнання i якість продукції, організацію поточного виробництва, типові та прогресивні технологічні процеси, автоматизацію систем проектування та управління виробництвом.

Завдання дисципліни – формування у студентів вміння ставити і вирішувати завдання інженерного та наукового спрямування, розвивати логічне мислення та навики конструювання спортінвентаря, музичних інструментів, бочкової тари, багету, олівців та сірників, проектування технологічних процесів їх виготовлення, підготовка для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області створення і впровадження нових технологій.

Дисципліна «Гнучкі виробничі системи» читається для магістрів спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології",  спеціалізацій "Технології виробів з деревини"  та "Технології деревообробки".

 

Мета – закріпити теоретичні знання з фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішен­ня виробничих та наукових завдань – розроблення технологічних рішень з використання гнучких виробничих систем на основі передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною харак­те­ристикою спеціаліста.

Суть дисципліни – дати знання про основами гнучких виробничих систем (ГВС) – гнучкого автоматизованого виробництва (ГАВ) та робототехнiки в деревообробній промисловості, зокрема. Основні принципи класифікації ГВС – перспективні технології на основі прогресивних та сучасних виробничих процесів, в тому числі на базі автоматизованих виробничих систем.

Завдання дисципліни – підготовити студента-магістра для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області науки, створення і впровадження нових технологій з використанням гнучких виробничих систем в деревообробній промисловості. А також надання студентам методично-визначеної орiєнтацiї в тому величезному потоцi iнформацiї, який достатньо охоплює напрямок гнучкої автоматизацiї виробництва; опанування знаннями з рiзноманiтних аспектiв створення ГАВ взагалi й робототехнiки в деревообробцi, зокрема

Дисципліна “Технологія м’яких меблевих виробів” читаєтьсядля студентів за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» спеціальністей 05180101 “Технології деревообробки” та 05180102 “Технології виробів з деревини” Мета – забезпечення професійної підготовки бакалаврів, закріплення теоретичних знань із загальноінженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану та оволодіння навиками самостійної практичної діяльності для творчого рішення виробничих завдань з використанням передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила конструювання м’яких меблевих виробів, матеріали, методи розрахунку матеріалів, структуру технологічних процесів, завантаженість обладнання i якість продукції, організацію поточного виробництва, типові та прогресивні технологічні процеси, автоматизацію систем проектування та управління виробництвом.

Загальна інформація про дисципліну


Дисципліна «Технологія д/о виробництва»  читається для бакалаврів за напрямом підготовки 6.03050401 «Економіка і підприємництво» .

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішення виробничих завдань на основі світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою бакалавра.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила виготовлення виробів з деревини, матеріали, методи розрахунку матеріалів, структуру технологічних процесів, завантаженість обладнання i якість продукції, організацію поточного виробництва, типові та прогресивні технологічні процеси, автоматизацію систем проектування та управління виробництвом.

Завдання дисципліни – підготовити студента-бакалавра для виробничо-технічної, організаційно-управлінської і дослідницької діяльності в області науки та виробництва, для створення і впровадження ними нових деревооброблювальних технологій у виробничі процеси.

Дисципліна “ Технологія спеціальних деревообробних виробництв ” читається для магістрів спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології",  спеціалізацій "Технології виробів з деревини"  та "Технології деревообробки".

Мета – забезпечення професійної підготовки , закріплення теоретичних знань із загальноінженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану та оволодіння навиками самостійної практичної діяльності для творчого рішення виробничих завдань з використанням передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою спеціаліста.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила конструювання товарів народного споживання з деревини, матеріали, методи розрахунку матеріалів, структуру технологічних процесів, завантаженість обладнання i якість продукції, організацію поточного виробництва, типові та прогресивні технологічні процеси, автоматизацію систем проектування та управління виробництвом.

Завдання дисципліни – формування у студентів вміння ставити і вирішувати завдання інженерного та наукового спрямування, розвивати логічне мислення та навики конструювання спортінвентаря, музичних інструментів, бочкової тари, багету, олівців та сірників, проектування технологічних процесів їх виготовлення, підготовка для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області створення і впровадження нових технологій.

   
© кафедра ТМВД НЛТУ України