На кафедрі здійснюєтся підготовка магістрів  спеціальності 187  "Деревообробні та меблеві технології" за спеціалізаціями "Технології деревообробки" та "Технології виробів з деревини".

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ "МАГІСТР"

Порядок проведення фахових випробувань для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" визначається “Положенням про фахове вступне випробування для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра“, яке оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету. (ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Національного лісотехнічного університету України).

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ

Магістерська  робота  –  це  найважливіша  форма  роботи  студента,  в  процесі якої  він  повинен  продемонструвати  навички  і  здібності  до  проведення самостійних  наукових досліджень,  уміння  обирати  методи  та визначати  послідовність  досліджень,  виконувати  аналізузагальнення, обґрунтовано  робити  висновки

Магістерська робота відображує  загальноосвітню,  наукову  та фахову зрілість випускників.

Успішне виконання магістерської роботи залежить від багатьох  чинників об’єктивного і суб’єктивного характеру. Серед них:

 • системність і ґрунтовність здобутих студентом теоретичних знань;
 • здатність їх правильно використати у визначеному контексті;
 • актуальність, новизна і розробленість обраної теми; попередні напрацювання студента з досліджуваної проблематики;
 • пошукові здібності, володіння арсеналом загальнонаукових і специфічних методологічних засобів дослідження;
 • опанування літератури за темою роботи, логіка і точність викладу, слушність аргументації, самостійність і доказовість висновків;
 • організованість студента, раціональне управління робочим часом; плідність контактів з науковим керівником, тощо.

Особливостями виконання магістерської роботи є:

 • розширення й поглиблення теоретичних знань студентів з обраної проблеми, систематизація і аналіз сучасних наукових підходів до розв’язання теоретичних та практичних завдань;
 • поглиблення знань студентів із суміжних наук;
 • удосконалення умінь та навичок студентів самостійно вести наукові дослідження, користуватися сучасною методикою їх проведення;
 • розвиток умінь студентів застосовувати одержані знання при вирішенні конкретних наукових завдань;
 • удосконалення навичок самостійної роботи студентів із науковою літературою;
 • формування готовності й здатності студентів до самоосвіти і само-розвитку, самостійної дослідницької роботи в майбутній професійній діяльності.

Загальні вимоги до дипломної (магістерської) роботи:

 • цілеспрямованість і об’єктивність;
 • чітка логічність побудови роботи i викладу матеріалу;
 • глибина дослідження та повнота висвітлення питань;
 • переконливість аргументації викладених думок;
 • точність i стислість формулювань, конкретність викладу матеріалу; 
 • обґрунтованість висновків i рекомендацій;
 • грамотне оформлення роботи

За матеріалами магістерської  роботи студент повинен  виступити з доповіддю на студентській науково-практичній конференції,   написати та опублікувати статтю в науковому виданні чи тезах конференції. Ці матеріали можуть бути також початком накопичення фактичного матеріалу для подальшої дослідницької роботи.

 

ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 Загальні положення

Підготовка та захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання студентів, який надає право  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  «Магістр».

Робота представляє  собою самостійне  завершене  наукове  дослідження,  виконане  під  керівництвом професора чи доцента кафедри.

Магістерська  робота  за  структурою,  логікою  та  методологією  досліджень  є подібною  до  кандидатською  дисертації,  відрізняючись  від  останньої  значно меншим  об`ємом,  вужчим  колом  наукових   завдань,  спрощеними  вимогами  до апробації і захисту.

На підготовку магістерської роботи виділяється один семестр

 

Вимоги до змісту магістерської роботи

 Основні етапи підготовки та виконання магістерської роботи:
–    вибір теми та її затвердження;
–    розробка завдання та складання поетапного плану виконання магістерської роботи;
–    опрацювання літературних джерел;
–    збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики;
–    обробка матеріалу із застосуванням сучасних методів статистичного аналізу;
–    написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення керівнику;
–    усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлення магістерської роботи;
–    подання зброшурованої у твердій палітурці завершеної магістерської роботи на кафедру;
–    отримання відгуку керівника магістерської роботи;
–    внутрішнє рецензування магістерської роботи;
–    захист магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії (далі ДЕК).

Назва магістерської роботи має бути стислою, відповідати освітній і науковій галузям та суті проблеми, що вирішувалась.


Метою магістерської роботи є проведення теоретичних та практичних досліджень, поглиблене осмислення професійної проблеми, розробка інноваційних пропозицій у певній сфері виробництва або наукової діяльності та рекомендацій щодо їх упровадження.


Завдання магістерської роботи залежить від спеціалізації магістерської освітньо-професійної програми і полягає у дослідженні об'єкту, науковому обґрунтуванні результатів дослідження та практичному використанні їх у агропромисловому чи природоохоронному комплексах.


Практична підготовка магістерської роботи проводиться у формі наукових досліджень  керівництвом викладача університету та фахівця з даного фаху в оснащених  навчально-наукових та  навчально-виробничих  лабораторіях, на базових деревообробних підприємствах  тощо.

Атестація. Раз на семестр студент або слухач магістратури проходить атестацію на засіданнях кафедри, де він звітує про стан виконання індивідуального плану в цілому та магістерської роботи, зокрема. Допуском на атестацію студента або слухача магістратури слугує звіт перед керівником

 Етапи практичної підготовки магістерської роботи висвітлюються у індивідуальному плані.

Результати наукових досліджень викладаються в розділі «Результати експериментальних досліджень» основної частини.

Наповнення магістерської роботи містить:

 • критичний аналіз літературних джерел та їх узагальнення, опис досліджених фактів, явищ і закономірностей та одержаних власних результатів досліджень;
 • висновки, які ґрунтуються на основі власних досліджень, викладаються чітко і лаконічно;
 • запропоновані інноваційні рішенняякі  мають бути науково обґрунтованими з відповідним аналізом та прогнозом щодо результатів їх упровадження із аналізом ризиків, що при цьому можуть виникнути;
 • результати наукових досліджень, які  викладаються логічно та аргументовано;
 • аналіз наукових (експериметальних досліджень);
 • загальні висновки по роботі;
 • переліз використаної літератури.

 Вимоги до структури магістерської роботи:

 1. Титульний аркуш.
 2. Завдання до виконання магістерської роботи.
 3. Зміст.
 4. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).
 5. Вступ.
 6. Основна частина.
 7. Охорона праці.
 8. Економічна частина.
 9. Висновки та пропозиції.
 10. Додатки (за необхідності).
 11. Список використаних джерел.

 

Перевірка магістерських робіт на плагіат

Плагіат – привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.


В освітньо-науковій сфері плагіат найчастіше виражається в публікації ( науковій праці, дипломній чи магістерській роботі і т. д.) під власним іменем чужого тексту, або у запозиченні фрагментів чужого тексту без зазначення джерела запозичення.


Відповідно до статей 6, 16, 32, 69 Закону України «Про Вищу освіту»  передбачається обов’язковим завданням для усіх учасників освітнього процесу в НЛТУ України запобігати проявам та виявлення академічного плагіату в наукових, навчальних, науково-методичних працях, дисертаційних та кваліфікаційних (магістерських) роботах науково-педагогічних працівників, здобувачів і студентів (магістрів).


Виявлення плагіату в наукових, навчальних, науково-методичних працях, дисертаційних та кваліфікаційних роботах здійснювати через експертну оцінку (рецензування, відгуки керівників) та з використанням комп’ютерних програм (наприклад, «AntiPlagiarism»), а попередню перевірку через програми, які знаходяться у вільному доступі (antiplagiat.ru, etxt.ru, plagiarisma.ru).

У випадку виявлення академічного плагіату у кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти:

 • до захисту -  роботу слід направити на доопрацювання;
 • під час захисту (при розгляді екзаменаційною комісією) -  робота знімається із захисту з наданням права повторної атестації у встановлений чинним законодавством термін.

 Рекомендовані показники оригінальності текстів для кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти (дипломних робіт) та тез доповідей студентів:

 • понад 80% – текст вважається оригінальним;
 • від 60% до 80% – оригінальність тексту задовільна, слід перевірити наявність посилань на першоджерела;
 • від 40% до 60% – матеріал відправляється на доопрацювання;
 • менше 40% – матеріал до розгляду не приймається;

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

 Магістерська дисертація оформляється згідно вимог, які представлені в методичних рекомендаціях:

 Кійко О.А., Гайда С.В., Кшивецький Б.Я., Кушпіт А.С. Методичні рекомендації для підготовки магістерської роботи для слухачів магістратури за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» зі спеціальності 8.05180102 «Технології виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України, 2015. – 39 с.

 

Зразки оформлення списку використаних літературних джерел

Бланк титульного листа  до магістерської роботи

Бланк завдання на магістерську роботу

   
© кафедра ТМВД НЛТУ України