"Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою".

Ліцензійні умови. Витяг.

30. Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала хвороба тощо). Для підтвердження кваліфікації науково-педагогічного працівника закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, замість наукових публікацій можуть зараховуватися такі здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відео твори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори.

          

 

Білий Я.М.

Білий Я.М, ст. викладач кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

1) –

2) публікації за п’ять років у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

  1.  Я.М. Білий, С.А. Грицак. Дослідження формостійкості щитових заготовок в процесі личкування. / Лісове господарство, лісова, паперова і д/о промисловість. Міжвідомчий науково-технічний збірник вип.39.1 2013р., с.164-167.
  2. Я.М. Білий, С.А. Грицак Обґрунтування впливу різних факторів на захисні і декоративні властивості покриттів кухонних меблевих виробів.  // Лісове господарство, лісова, паперова і д/о промисловість. Міжвідомчий науково-технічний збірник вип. 39.1 2013р., с. 111-113.
  3. Я.М. Білий, С.А. ГрицакДо питання формостійкості щитових заготовок. Лісове господарство, лісова, паперова і д/о промисловість.// Міжвідомчий науково-технічний збірник вип. 39.1 2013р., с. 89-89.
  4. Kushpit O, Kushpit А., Bilyj J// The peculiarities of dispersion paint-and-lacquer material flow in the gap of roller machine. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2015, вип. 41.  C.27-29.
  5. B.Ya. Kshyvetskyy, D.Yu. Fedorynenko, Ya.M. Bilyy // PREDICTION OF THE DURABILITY OF THERMOPLASTIC ADHESIVE PINE WOOD JOINTS. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2015, вип. 41.  C.22-27.

3) -

4) -

5) -

6) -

7)  -

8) -

9) -

10) -

11) -

12) -

13) -

14) Навчально-методичні праці за п’ять років.

  • Грицак С.А., Білий Я.М., Бугаєнко Я.П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія м’яких меблевих виробів» .– Львів: НЛТУ України, 2013. – 17 с.
  • Грицак С.А., Білий Я.М., Бугаєнко Я.П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія спеціальних деревообробних виробництв». Методичні вказівки для самостійної роботи студентів.– Львів: НЛТУ України, 2013. – 17 с.
  • Грицак С.А., Білий Я.М., Кушпіт А.С. Лабораторний практикум з дисципліни  «Технологія м’яких меблевих виробів. Лабораторний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2013. – 40 с.
  • Грицак С.А., Білий Я.М., Бугаєнко Я.П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Виробництво товарів народного споживання» Методичні вказівки для самостійної роботи студентів.– Львів: НЛТУ України, 2013. – 17 с

15) -

16)

  • куратор  гр.ДТс-13 (2015р.)

 

          

   
© кафедра ТМВД НЛТУ України